РЕШЕНИЕ
№ 662
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.04.2022 г., Протокол №37


Относно: ОС_1643/19.04.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на отчет на Общинска програма за закрила на детето - 2021 година и приемане на Общинска програма за закрила на детето - 2022 година.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „Съгласно чл. 20а, ал. 3 от Закона за закрила на детето Комисия за детето е обединяващо и координиращо звено на политиките за всички деца на територията на общината и формира и осигурява осъществяването на местната политика по закрила на детето. Със заповед на Кмета на община Казанлък е определен съставът на Комисията за детето в община Казанлък, който включва представители на Общинска администрация –Казанлък, Районно управление на МВР – Казанлък, Регионално управление на образование – Стара Загора, Регионална здравна инспекция – Стара Загора, Дирекция „Социално подпомагане“ – Казанлък, Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни – Община Казанлък, както и на доставчици на социални услуги в общината (ДЦДУ, ЦОП, ЦСРИ и др.). Част от дейността на Комисията, съгласно чл. 6, ал. 2, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето, е разработване на Общинска програма за закрила на детето, съобразно потребностите на децата и техните семейства в съответната община.

Общинската програма за закрила на детето се разработва въз основа на целите и принципите на Закона за закрила на детето и Правилника за неговото прилагане, Конвенцията на ООН за правата на детето и подзаконовите нормативни актове и национални стратегически документи, свързани с осигуряване правата на децата.

Основната цел на програмата е да бъдат определени местните приоритети в областта на закрила на детето, както и да се спомогне за по-ефективна защита и гаранция на основните права на децата в община Казанлък във всички сфери на обществения живот. Повишаване благосъстоянието на децата изисква целенасочена работа на всички структури, органи и институции на местно ниво, имащи отношение към детето и неговото семейство, във всички основни области – образование, здравеопазване, спорт, свободно време, културни и социални дейности, подкрепа на децата и семействата, обществена среда и сигурност. Програмата документира волята и готовността на институциите в общината за повишаване качеството на живот на децата.

Отчетът за изпълнение на дейностите по Общинска програма за закрила на детето – 2021 г. (приета с Решение № 403/27.04.2021 г. на Общински съвет – Казанлък) е изготвен от Комисията за детето в община Казанлък. При осъществяване на заложените дейности по закрила на детето през 2021 г., въпреки извънредната ситуация в страната се постигна много добро сътрудничество и координация между различните институции за повишаване благосъстоянието на децата и техните семейства в община Казанлък.

Комисията за детето разработи настоящата Общинска програма за закрила на детето – 2022 година след проведено обсъждане в електронна среда на всички предложения от отговорните институции. Дейностите, включени в Програмата, са съобразени с потребностите и грижата за децата в община Казанлък и са предложени от широк кръг заинтересовани институции, работещи за осигуряване израстването, развитието, интересите и безопасността на децата.

Заложени са реално изпълними дейности, които да спомагат за развитието на политиките за детето в отделните сектори и за постигане на по-ефективна защита и гаранции на основните права на децата във всички сфери на обществения живот.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 12 и т. 23, във връзка с чл. 20 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

Р Е Ш И:

 

1. Приема Отчет на Общинска програма за закрила на детето за 2021 година.

2. Приема Общинска програма за закрила на детето за 2022 година.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

Участвали в поименно гласуване 31 общински съветници, от които „За” 31.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                 (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 05/05/2022 г.