РЕШЕНИЕ
№ 663
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.04.2022 г., Протокол №37


Относно: ОС_1630/14.04.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне размера на сумите за подпомагане дейността на футболните клубове на територията на община Казанлък за 2022 г.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „Футболът е спортът, към който се проявява най-голям интерес от страна на всички възрастови групи. В община Казанлък активно развиват своята спортна дейност освен ФК „Розова Долина“ и още три футболни клуба, това са: ФК „Елтемир”- гр. Крън, , ФК „Минерал” - с. Овощник, ФК „Бузлуджа” - с. Енина. Всички те ще участват в първенство „Областна група – мъже“, на което постигат успехи, развиват и популяризират спорта сред населението и привличат много привърженици от всички възрасти.

През 2020 г. е регистриран ФК ,,Казанлък“, в който вече тренират 80 деца от 5 до 12 годишна възраст. Клубът участва с 4 отбора на Областните първенства на БФС и на няколко турнира, от които и международен в гр. Обзор. След определената 12 годишна възраст състезателите на клуба преминават в Детско-юношеската школа на ФК ,,Розова долина“. За нормалното протичане на тренировъчния и състезателен процес, ФК ,,Казанлък“ се нуждае от финансово подпомагане за покриване на част от разходи за съдийски хонорари, медицинско лице, спортни пособия, наеми и др.

 Съгласно чл.4, чл. 29 и чл. 34 от Наредба № 34 на ОбС всички футболни клубове от община Казанлък  са представили необходимите документи, както и отчет за изразходваните средства за предходната година.

Предвид факта, че към ФК ,,Розова долина“ функционира детско-юношеска школа с трениращи активно над сто и петдесет деца и юноши и поради желанието за по-голяма прозрачност при разходването на финансовите средства, предлагам размерът на субсидията в полза на ФК „Розова долина” да бъде разпределен по следния начин: общо за ФК „Розова долина” – 65 000 лв., от които 30 % за Детско-юношеската школа, а останалите 70 % за спортния клуб.

В тази връзка, предвид значимостта на футболния спорт, на база финансови разчети за дейността на футболните клубове през 2021 година и представен план за проявите, в които клубовете планират да участват  през бюджетната 2022 г. с цел адекватното подпомагане на дейността им.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т .23 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 11 от Наредба № 34 за условията и реда за финансовото подпомагане дейността на спортните клубове,

Р Е Ш И:

1. Средствата за подпомагане на футболните клубове да се определят отделно от другите спортни клубове, както следва:

- ФК „Розова долина” – 65 000 лв.

- ФК „Елтемир” - гр. Крън – 3 000 лв.

- ФК „Минерал ” - с. Овощник – 3 000 лв.

- ФК „Бузлуджа” – с. Енина – 3 000лв.

- ФК ,,Казанлък“- 3000лв.

 

2. Средствата, определени за подпомагане дейността на ФК „Розова долина“, да се разходват в съотношение 30 % за Детско-юношеската школа, а останалите 70 % - за спортния клуб.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

Участвали в поименно гласуване 33 общински съветници, от които „За” 26.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                 (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 05/05/2022 г.