РЕШЕНИЕ
№ 665
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.04.2022 г., Протокол №37


Относно: ОС_1636/15.04.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно предоставяне за безвъзмездно право на ползване сгради, машини и съоръжения - общинска собственост за срок от 10 години на ТПК за трудоустроени лица "Бузлуджа", находящи се в кв.38, УПИ I - промишлена зона по плана на гр. Казанлък.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „Общински съвет – Казанлък е взел Решение №597/27.01.2022 г. да се предостави за безвъзмездно ползване за срок от 10 /десет/ години на Трудово производителна кооперация за трудоустроени лица „Бузлуджа“ с ЕИК 000790797 общински сгради, находящи се в гр. Казанлък, ул. „Изгрев“ № 31, в имот кв. 38, УПИ XIII – промишлена зона по плана на гр. Казанлък, (ПИ с идентификатор 35167.505.8780), както и находящите се в тях машини и съоръжения.

За нуждите на Трудово производителна кооперация за трудоустроени лица „Бузлуджа“ е необходимо да бъде предоставен ПИ с идентификатор 35167.505.7879, при граници на имота: ПИ с идентификатори 35167.505.9119, 35167.505.8780, 35167.505.8779 и 35167.505.850, ведно със сградите със следните идентификатори: 35167.505.7879.1, 35167.505.7879.2, 35167.505.7879.3, 35167.505.7879.4 и 35167.505.7879.5 по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с обща площ на сградите 1591 кв.м., находящи се в кв. 38, УПИ I – промишлена зона по плана на гр. Казанлък, ул. „Изгрев“ № 31, за което е съставен АЧОС № 343/08.11.2006 г., по приложена Скица на поземлен имот № 15-395150-12.04.2022 г., както и съществуващите машини и съоръжения, съгласно Приложение № 1.

Съгласно чл.39, ал.4 от ЗОС, безвъзмездно право на ползване на имоти частна общинска собственост, може да се учреди след решение на общинския съвет, прието с мнозинство две трети от общия брой на съветниците.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 39, ал. 4 от ЗОС,

 

Р Е Ш И:

 

1. Да се предостави за безвъзмездно ползване за срок от 10 /десет/ години на Трудово производителна кооперация за трудоустроени лица „Бузлуджа“ с ЕИК 000790797 - ПИ с идентификатор 35167.505.7879, при граници на имота: ПИ с идентификатори 35167.505.9119, 35167.505.8780, 35167.505.8779 и 35167.505.850, ведно със сградите със следните идентификатори: 35167.505.7879.1, 35167.505.7879.2, 35167.505.7879.3, 35167.505.7879.4 и 35167.505.7879.5 по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с обща площ на сградите - 1591 кв.м., находящи се в кв. 38, УПИ I– промишлена зона по плана на гр. Казанлък, ул. „Изгрев“ № 31, за което е съставен АЧОС № 343/08.11.2006 г., по приложена Скица на поземлен имот № 15-395150-12.04.2022 г., както и съществуващите машини и съоръжения, съгласно Приложение № 1.

2. Одобрява приложения проект на договор.

3. Упълномощава кмета на Община Казанлък да извърши всички необходими действия по предоставянето на имота по т.1, в т.ч. и да сключи договор за учредяване на безвъзмездно право на ползване. Всички разходи, свързани с експлоатацията на предоставения общински имот, в т.ч. такса смет, данък сгради и други, за срока на договора са за сметка на Трудово производителна кооперация за трудоустроени лица „Бузлуджа“.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Стефан Стефанов - Председател на ТПК за трудоустроени лица „Бузлуджа“.

 

Участвали в поименно гласуване 34 общински съветници, от които „За” 34.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                 (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 05/05/2022 г.