РЕШЕНИЕ
№ 668
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.04.2022 г., Протокол №37

Относно: ОС_1601/06.04.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно промяна на минимални и максимални цени за извършване на таксиметров превоз на пътници на територията на община Казанлък.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „Причините, които налагат и целите, които се поставят с приемането на измененията

В Държавен вестник, бр. 60/07.07.2020 г. са обнародвани промени в Закона за автомобилните превози, в сила от 01.01.2021 г. и в Държавен вестник, бр. 9/02.02.2021 г.  Наредба 34 от 06.12.1999 г. за таксиметров превоз на пътници, с които се делегират права и задължения на кметовете на общини по отношение на таксиметров превоз на пътници. В чл.24,а, ал.11 от Закона за автомобилните превози и чл.24, ал.5 и ал. 6 от Наредба 34 за таксиметров превоз на пътници са определени задълженията на кметовете на общините за представяне за утвърждаване на Общински съвет промени в минималните и максималните цени за таксиметров превоз на пътници на територията на Община Казанлък:

(5) „В срок до 31 октомври общинските съвети определят минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа за следващата календарна година, валидни за територията на съответната община. Когато общинският съвет не определи минимални и максимални цени за следващата календарна година, се прилагат цените, които са били определени към 31 декември на предходната година.

(6) Цените по ал. 5 се актуализират най-малко веднъж годишно.

В Община Казанлък е входирано писмено предложение от превозвач Димо Димов, управител на фирма „Мистрал“ ЕООД, регистриран на територията на община Казанлък за повишаване на минимална дневна на 1,05 лв. и минимална нощна тарифа на 1,19 лв. и максимална дневна на 1,55 лв. и максимална нощна тарифа на 1,69 лв. за един километър пробег, както и цена на една минута престой на 0,30 лв.

Последно цените са актуализирани 2014 г. с Решение №1139, взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.11.2014 г., Протокол № 56 са утвърдени:

Минимални:

1. дневна тарифа – 0,80лв./км;

2. нощна тарифа –  0,90лв./км.

Максимални:

1. дневна тарифа – 0,90лв./км;

2. нощна тарифа –  0,95лв./км.

Община Казанлък е изискала становища на всички превозвачи по представеното предложение от фирма „Мистрал“ ЕООД. Всички превозвачи са потвърдили даденото предложение с изключение на фирма „Джипи-Н“ ЕООД с управител Стефан Стоянов. Неговото предложение е само при минимална дневна тарифа - да е 0,99 лв., останалите предложения са потвърдени от него.

 

Цели, които се поставят с Промяната на минимални и максимални цени за извършване на таксиметров превоз на пътници на територията на Община Казанлък

  • Подобряване на конкурентната среда при извършване на таксиметрови превози на територията на община Казанлък;
  • Узаконяване на нерегламентираните плащания;
  • Повишаване ефективността на таксиметровата услуга.

Финансови и други средства, необходими за Промяна на минимални и максимални цени за извършване на таксиметров превоз на пътници на територията на Община Казанлък

Изменението на тарифите не е свързано с изразходване на допълнителни финансови средства от бюджета на Общината, както и с ангажиране на допълнителни човешки ресурси.

Очаквани резултати от Промяна на минимални и максимални цени за извършване на таксиметров превоз на пътници на територията на Община Казанлък

Постигане на баланс в интересите на потребителите и превозвачите;

Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз.

Предлаганата Промяна на минимални и максимални цени за извършване на таксиметров превоз  на пътници на територията на Община Казанлък са в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с тези на европейското законодателство.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.64 от Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, чл.24а, ал.12 от Закон за автомобилните превози и чл.6е, ал.3 Наредба № 30 на Общински съвет -Казанлък,

Р Е Ш И:

 

Актуализира, утвърдени с Решение №1139/28.11.2014 г. на Общински съвет-Казанлък, минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидни за територията на Община Казанлък, по предложение на мнозинството от превозвачите в община Казанлък, както следва:

Минимални:

1. дневна тарифа – 1,05 лв./км;

2. нощна тарифа –  1,19 лв./км.

Максимални:

1. дневна тарифа – 1,55 лв./км;

2. нощна тарифа –  1,69 лв./км.

Цена за една минута престой - 0.30 лв.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

Участвали в гласуване 32 общински съветници, от които „За” 24.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                                  (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 05/05/2022 г.