РЕШЕНИЕ
№ 669
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.04.2022 г., Протокол №37

Относно: ОС_1613/13.04.2022 г. - Доклад от Николай Златанов - председател на Общински съвет - Казанлък с проект за решение относно приемане на Правилник за устройството и дейността на Художествена галерия, гр. Казанлък.


Мотиви: Вносителят докладва пред Общински съвет: „1. Причините, които налагат и целите, които се поставят с приемането на нов Правилник за устройството и дейността на Художествена галерия Казанлък.

Съгласно чл.17, ал.2, т.4 от Закона за културното наследство /ЗКН/: „Общинските съвети приемат правилници за устройството и дейността на общинските музеи, след съгласуване с министъра на културата“. Цитираната правна норма не е променяна от датата на приемане на Закона, който е в сила от 10.04.2009 г.

Действащия към момента на настоящия доклад Правилник за устройството и дейността на Художествена галерия Казанлък е приет през 2011 г., съгласуван е от Министъра на културата, но вместо да бъде гласуван и приет на заседание на Общински съвет Казанлък е бил утвърден от тогавашния кмет – Стефан Дамянов.

Същевременно в деловодството на ОбС Казанлък постъпи Писмо с вх.№ ОС-1566/24.03.2022 г. от Пламен Петров, в качеството му на Директор на Художествена галерия Казанлък, с което депозира нов Правилник за устройството и дейността на ХГ Казанлък, който да бъде разгледан и приет от ОбС Казанлък. От съдържанието на входираното писмо и приложените: Писмо изх.№ 20-00-12/10.03.2022 г. на Министерството на културата и разпечатка от сайта на Община Казанлък, става ясно, че новия правилник е публикуван за публично обсъждане на 05.11.2021 г., след което е съгласуван със Заповед №РД09-50/26.01.2022 г. от съответното министерство, съгласно чл.29, ал.2 от Закона за културното наследство.

Фактите, че досега действащия Правилник не е приет по съответния ред и, че предложения нов Правилник съдържа съществени изменения в съдържанието на съществуващия такъв: По отношение на процедурата за приемане на външни изложби; въвеждане на регламент за откупки и дарения; създаване на художествен съвет, като външен контролен орган на музея, обуславят необходимостта да бъде отменен досега действащия правилник и да бъде приет нов такъв. Този извод се подкрепя и от факта, че в този си вид нормативния документ вече е бил публикуван за публично обсъждане и е съгласуван от съответното министерство.

2. Цели, които се поставят с новия Правилник за устройството и дейността на Художествена галерия Казанлък.

Целта на настоящото предложение за нов Правилник за устройството и дейността на ХГ Казанлък е да се изпълни законовата разпоредба на чл. чл.17, ал.2, т.4 от Закона за културното наследство, която изисква този нормативен акт за бъде приет от Общински съвет. Съществени са и новите моменти в предложеното съдържание, които са описани в горната точка.

3.  Финансови и други средства, необходими за прилагането на Правилник за устройството и дейността на Художествена галерия Казанлък.

За прилагане на новия Правилник не е необходимо разходването на бюджетни средства, извън вече приетите в Бюджет 2022 г. на Община Казанлък.

 

4. Очаквани резултати от приемане на новия Правилник за устройството и дейността на ХГ Казанлък:

a) Да се синхронизира Правилника с изискванията на чл.17, ал.2, т.4 от Закона за културното наследство.

б) С новоприетите разпоредби да се засили, както вътрешния, така и външния контрол върху дейността на галерията.

5. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз.

Правилникът е в съответствие с националните нормативни актове от по-висока степен и няма данни за противоречие с правото на Европейския съюз.

       Изработеният проект на нормативен административен акт е публикуван на електронната страница на Община Казанлък (www.kazanlak.bg) на 05.11.2021 г. в рубриката „Нормативни актове › проекти за нормативни актове“, с което е спазено изискването на чл.26, ал.2 ЗНА за осигуряване възможност на всички заинтересовани лица да депозират предложения и становища по него. До момента на внасянето на настоящият доклад няма постъпили предложения.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал. 2 от ЗМСМА, чл.17, ал.2, т.4 от Закона за културното наследство, във вр. с §1 от ДР към ЗКН, чл.7, ал.1 от ЗНА, чл.76, ал.3 от АПК и  чл.64, ал.1 от ПОДОСНКВОА на ОбС Казанлък,

 

Р Е Ш И:

 

Приема Правилник за устройството и дейността на Художествена галерия Казанлък.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Пламен Петров, в качеството му на Директор на Художествена галерия Казанлък.

Участвали в гласуване 32 общински съветници, от които „За” 31.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 05/05/2022 г.