РЕШЕНИЕ
№ 671
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.04.2022 г., Протокол №37

Относно: ОС_1587/04.04.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена при разпореждане с имоти, общинска собственост за Проектен имот с идентификатор 83106.501.1304 с площ 22 кв.м и Проектен имот с идентификатор 83106.501.1307 с площ 29 кв.м, находящи се в с. Шейново, общ. Казанлък.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В Общинска администрация е постъпило заявление от Нихат Онбашиев, собственик на Поземлен имот с идентификатор 83106.501.79 с площ 1519 кв. м по Кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на село Шейново, съгласно Нотариален акт №117, т. 12, д. 2502, вх. рег. №4114/25.07.2011 г., за доброволно прилагане на действащия за имота Подробен устройствен план (ПУП) на село Шейново, одобрен със Заповед №478/1965 година, съобразно който за имота са отредени урегулирани поземлени имоти (УПИ) XVI-79 с площ 675 кв. м и УПИ XVII-79 с площ 890 кв. м в кв. 42.

Община Казанлък притежава реални части в урегулираните поземлени имоти, за които са образувани проектни имоти, както следва: Проектен имот с идентификатор 83106.501.1304 с площ 22 кв. м, съгласно Акт за частна общинска собственост (АЧОС) № 4095 от 14.02.2022 година, вписан в СВ–Казанлък с дв. вх. №901/21.02.2022 г., акт 108, т. 3, н. д. 552 и Проектен имот с идентификатор 83106.501.1307 с площ 29 кв. м, съгласно Акт за частна общинска собственост (АЧОС) № 4096 от 14.02.2022 година, вписан в СВ –Казанлък с дв. вх. №1021/ 24.02.2022 г., акт 178, т. 3, н. д. 629.

За да бъде приложен доброволно подробният устройствен план за описаните имоти е необходимо да бъде сключен договор за продажбата на общинската част от имотите. В Приложение №6 към Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на община Казанлък за 2022 година, приета с Решение №556/25.11.2021 г. на ОбС-Казанлък, е предвидено разпореждане с имоти, по заявления на граждани, на придаваеми по регулация общински земи.

Преписката за прехвърляне на собствеността на общинските имоти се изготвя на основание чл.35, ал.4, т.2 от Закона за общинската собственост (ЗОС) във връзка с  чл.15, ал.5 и §22, ал.1, т. 1, б.„б“ от Закона за устройство на територията (ЗУТ), по реда и чл.46, ал.9 от Наредба №15 на Общински съвет-Казанлък.

Данъчната оценка на общинската земя в УПИ XVI-79 в кв. 42 село Шейново е 104.10 лева, по Удостоверение за ДО №7404062102/01.02.2022 г. на Дирекция „Местни приходи”, а пазарната оценка, изготвена от оценител на имоти, е на стойност 262.00 лева. Данъчната оценка на общинската земя в УПИ XVII-79 в кв. 42 село Шейново е 137.20 лева, по Удостоверение за ДО №7404062103/01.02.2022 г. на Дирекция „Местни приходи”, а пазарната оценка, изготвена от оценител на имоти, е на стойност 345.00 лева.     

Съгласно чл. 41, ал. 2 от ЗОС за да бъдат извършени  разпоредителните сделки е необходимо  Общински съвет-Казанлък да определи пазарната цена на общинските имоти.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.8, ал.9, чл.35, ал.4, т.2, чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с  чл. 15, ал. 5 и §22 ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗУТ,

 

Р Е Ш И:

 

1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост на община Казанлък за 2022 година, приета с Решение №556/25.11.2021 г. на ОбС-Казанлък, като към Приложение №6 се включва:

 

АОС

Име, фамилия/ фирма

Приход

(лв.)

Предназначение

Описание на имота

4095/2022г.

Нихат Онбашиев

262.00

Жилищно строителство

Проектен имот 83106.501.1304 с площ 22 кв. м село Шейново

4096/2022г.

Нихат Онбашиев

345.00

Жилищно строителство

Проектен имот 83106.501.1307 с площ 29 кв. м село Шейново

 

2. Определя пазарна цена от 262.00 (двеста шестдесет и два) лева, без ДДС, за прехвърляне собствеността на имот, частна общинска собственост, при доброволно прилагане на Подробен устройствен план, одобрен със Заповед №478/1965 година, за Урегулиран поземлен имот XVI-79 с обща площ 675 кв. м в кв. 42 село Шейново: Проектен имот с идентификатор 83106.501.1304 (осем три едно нула шест точка пет нула едно точка едно три нула четири) с площ 22 (двадесет и два) кв. м, при граници: Поземлен имот 83106.501.78 и Проектни имоти: 83106.501.1306, 83106.501.1305, 83106.501.1303, 83106.501.1307, по Скица-проект №15-29634-14.01.2021 г. на СГКК-Стара Загора за изменение на кадастрална карта на село Шейново, одобрена със Заповед №РД-18-94/2009 година на ИД на АГКК, при което са отнема площ от 22 кв. м от Поземлен имот с идентификатор 83106.501.1188, с обща площ 3969 кв. м, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За второстепенна улица.

 

3. Определя пазарна цена от 345.00 (триста четиридесет и пет) лева, без ДДС, за прехвърляне собствеността на имот, частна общинска собственост, при доброволно прилагане на Подробен устройствен план, одобрен със Заповед №478/1965 година, за Урегулиран поземлен имот XVII-79 с обща площ 890 кв. м в кв. 42 село Шейново: Проектен имот с идентификатор 83106.501.1307 (осем три едно нула шест точка пет нула едно точка едно три нула седем) с площ 29 (двадесет и девет) кв. м, при граници: Проектни имоти: 83106.501.1306, 83106.501.1305, 83106.501.1304, 83106.501.1303, по Скица-проект №15-29712-14.01.2021 г. на СГКК-Стара Загора за изменение на кадастрална карта на село Шейново, одобрена със Заповед №РД-18-94/2009 година на ИД на АГКК, при което са отнема площ от 29 кв. м. от Поземлен имот с идентификатор 83106.501.1188, с обща площ 3969 кв. м, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За второстепенна улица

 

4. Упълномощава Кмета на община Казанлък да сключи договор с Нихат Онбашиев, от село Шейново, за прехвърляне собствеността на общинските имоти по т. 2 и т. 3 от настоящото решение, в срока на актуалност на изготвените от оценител на имоти пазарни оценки. Всички данъци, такси и режийни разноски по издаване и вписване на договора са за сметка на заявителите – Нихат Онбашиев.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Нихат Онбашиев, с. Шейново.

Участвали в поименно гласуване 32 общински съветници, от които „За” 32.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                 (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 05/05/2022 г.