РЕШЕНИЕ
№673
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.04.2022 г., Протокол №37


Относно: ОС_1607/08.04.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно прекратяване на съсобственост, чрез продажба на общинската част в Поземлен имот с идентификатор 35167.507.387, с обща площ 799 кв.м по КККР на гр. Казанлък, за сумата от 6 600,00 лв., без ДДС.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В Общинска администрация постъпи Заявление с вх. №94-А-34-2/30.11.2021 г. от Апостол Апостолов за закупуване на общинската част от ПИ с идентификатор 35167.507.387 с площ 799 кв.м по КККР на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, последно изменение от 25.11.2021 г., адрес: гр. Казанлък, представляващ УПИ VIII-387 „За Ок“ в кв. 715 на гр. Казанлък по ПУП-ПР на квартал „Казанлъшки минерални бани“, одобрен с Решение №410/27.04.2021 г. на ОбС-Казанлък.

Заявителят е собственик на част 500/799 идеални части от имота, съгласно Нотариален акт №135, т. 35, Дело №1013 от 03.08.1971 г. и Заповед №1976/29.10.2021 г. на кмет.

Община Казанлък е собственик на част 299/799 идеални части от имота по Акт за частна общинска собственост №4105/23.02.2022 г.

За имота е издадено Удостоверение №747/29.12.2021 г. от отдел “УТТ” по чл.19 от ЗУТ за неподеляемост, тъй като е изпълнено условието на чл.19, ал.1, т.2 от ЗУТ: „в курортните населени места и селищни образувания и в курортните зони на населените места – най-малко 16 м лице и 500 кв. м повърхност“.

В Приложение №6 към „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на Община Казанлък за 2022 година“, приета с Решение №556/25.11.2021 г. на ОбС-Казанлък, е предвидено разпореждане с имоти, по заявления на граждани за прекратяване на съсобственост. На основание чл.36, ал.1, т.2 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и по реда на чл.48, ал.1 и ал.2 от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество е необходимо Общински съвет-Казанлък да приеме решение за продажба на общинската част от имота и да определи пазарната цена.

Изготвени са данъчна и пазарна оценки. Данъчната оценка на общинската част от имота е 3378,70 лева, съгласно Удостоверение за ДО №7404061843/14.01.2022 г. на Дирекция „Местни приходи“, а изготвената от оценител на имоти Пазарна оценка с вх. №94-А-34-2#4/05.04.2022 г. е на стойност 6 600,00 лева, без ДДС.”

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местно самоуправление и местна администрация (ЗМСМА), чл.8, ал.1 и ал.9, чл.36, ал.1, т.2, във вр. с чл.35, ал.4, т.2, чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.19 от ЗУТ и чл.48, ал.2 от Наредба №15 на ОбС-Казанлък,

Р Е Ш И:

 

1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост на община Казанлък за 2022 г, приета с Решение №556/25.11.2021 г. на ОбС-Казанлък, като към Приложение №6 се включва:

АОС

Име, фамилия (фирма)

Приход (лв.)

Предназначение

Описание на имота

№4105 от 23.02.2022 г.

Апостол

Апостолов

6 600,00

„За Ок“

ПИ с идентификатор 35167.507.387 по КККР, представляващ УПИ VIII-387 „За Ок“, кв. 715 по ПУП-ПР на гр. Казанлък

2. Да се прекрати съсобствеността върху Поземлен имот с идентификатор 35167.507.387 (три пет едно шест седем точка пет нула седем точка три осем седем) с площ 799 (седемстотин деветдесет и девет) кв.м по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, последно изменение от 25.11.2021 г.; адрес: гр. Казанлък, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м); Предишен идентификатор: 35167.507.187; 35167.507.102; 35167.507.100; 35167.507.50, при граници: Поземлени имоти с идентификатори – 35167.507.386; 35167.507.450; 35167.507.385; 35167.507.389; 35167.507.388, представляващ Урегулиран поземлен имот VIII-387 (осми за триста осемдесет и седми) „За Ок“ (за рекреационна зона за курорт и допълващи го дейности) с площ 799 (седемстотин деветдесет и девет) кв.м в кв.715 (седемстотин и петнадесети) по Подробен устройствен план – План за регулация на квартал „Казанлъшки минерални бани“ на гр. Казанлък, одобрен с Решение №410/27.04.2021 г. на ОбС-Казанлък, чрез продажба на общинската част 299/799 (двеста деветдесет и девет към седемстотин деветдесет и девет) идеални части от земята на съсобственика – Апостол Апостолов за сумата от 6 600,00 (шест хиляди и шестстотин) лева, без ДДС.

3. Упълномощава кмета на Общината да издаде заповед и сключи договор за продажбата на имота в срока на валидност на пазарната оценка, като всички данъци, такси и режийни разноски по издаване и вписване на договора са за сметка на заявителя.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Апостол Апостолов, с адрес: гр. Казанлък.

Участвали в поименно гласуване 32 общински съветници, от които „За” 32.

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 05/05/2022 г.