РЕШЕНИЕ
№675
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.04.2022 г., Протокол №37


Относно: ОС_1635/15.04.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на чл.32, ал.3, т.1 от ЗПСК на общински нежилищен имот, представляващ Поземлен имот с идентификатор 35167.502.70.1.34, с адм. адрес: гр. Казанлък, ул. "Чудомир" №6. Допълва се състава на комисията с 2-ма общински съветници: Добрин Драгнев и Емил Недялков.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „С Решение №126/31.03.2016 г. на ОбС – Казанлък е открита процедура за приватизация на Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35167.502.70.1.34 (три пет едно шест седем точка пет нула две точка седем нула точка едно точка три четири) по кадастрална карта и кадастралните регистри на град Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/2015 г. на ИД на АГКК, с обща площ 152 (сто петдесет и два) кв.м.; Адрес: гр. Казанлък, ул. “Чудомир“ №6, ет.4, обект 34; Предназначение на самостоятелния обект: „За офис“; Нива на обекта: 1 (едно); Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: няма обект (коридор), Под обекта: 35167.502.70.1.22, Над обекта: няма. Самостоятелният обект в сграда се намира на етаж 4 (четири) в Сграда с идентификатор 35167.502.70.1 (три пет едно шест седем точка пет нула две точка седем нула точка едно); предназначение: Друг вид обществена сграда, разположена в поземлен имот с идентификатор 35167.502.70 (три пет едно шест седем точка пет нула две точка седем нула); Обектът е с РЗП 202,62 (двеста и два и 0,62) кв.м. и включва прилежащи части от общите части на сградата. За обекта е съставен Акт №4087/14.12.2021 г. за поправка на Акт за частна общинска собственост №3220/10.02.2016г., вписан в Служба по вписванията с вх. №8961/20.12 2021 г., Акт №112, т. 31, н.д. 6486.

Обектът е включен под №12 в Приложение №1 „Очаквани приходи от предстоящи сделки по реда на ЗПСК“ към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост (ГПУРИОС), на община Казанлък за 2022 г., приета с Решение №556/25.11.2021 г., на ОбС-Казанлък и прогнозната му цена е 75 000 лв.

За обекта бе изготвен актуализация на анализ на правното състояние, информационен меморандум и актуализирана пазарна оценка. Съгласно заключенията към правния анализ, не съществуват пречки за приватизация на цитирания имот.

Данъчната и пазарната оценка на обекта са в размер съответно на 87 744,90 лв. и 180 800 лв. без ДДС.

С оглед финализиране на процедурата за приватизация на обекта, считам за целесъобразно обявяване на публичен търг с явно наддаване за продажбата му при начална тръжна цена, съответстваща на пазарната му оценка.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.4, ал.4 във връзка с чл.1, ал.2, т.6 от ЗПСК, чл.5, чл.6, ал.1, чл.8, ал.1, ал.2 и ал.3 и чл.9 от Наредба за търговете и конкурсите (приета с ПМС №213 от 25.09.2003 г., изм. и доп. ДВ бр. 37 от 21.04.2020 г., в сила от 21.04.2020 г.) и свое Решение №126/31.03.2016 г. за откриване на процедура за приватизация,

Р Е Ш И:

І. Утвърждава актуализация на анализ на правното състояние и информационен меморандум на Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35167.502.70.1.34 (три пет едно шест седем точка пет нула две точка седем нула точка едно точка три четири) по кадастрална карта и кадастралните регистри на град Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/2015 г. на ИД на АГКК, с обща площ 152 (сто петдесет и два) кв.м.; Адрес: гр. Казанлък, ул. “Чудомир“ №6, ет.4, обект 34; Предназначение на самостоятелния обект: „За офис“; Нива на обекта: 1 (едно); Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: няма обект (коридор), Под обекта: 35167.502.70.1.22, Над обекта: няма. Самостоятелният обект в сграда се намира на етаж 4 (четири) в Сграда с идентификатор 35167.502.70.1 (три пет едно шест седем точка пет нула две точка седем нула точка едно); предназначение: Друг вид обществена сграда, разположена в поземлен имот с идентификатор 35167.502.70 (три пет едно шест седем точка пет нула две точка седем нула); Обектът е с РЗП 202,62 (двеста и два и 0,62) кв. м. и включва прилежащи части от общите части на сградата.

ІІ. Утвърждава актуализирана пазарна оценка от м. април 2022 г. на Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35167.502.70.1.34 (три пет едно шест седем точка пет нула две точка седем нула точка едно точка три четири) по кадастрална карта и кадастралните регистри на град Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/2015 г. на ИД на АГКК, с обща площ 152 (сто петдесет и два) кв.м.; Адрес: гр. Казанлък, ул. “Чудомир“ №6, ет.4, обект 34; Предназначение на самостоятелния обект: „За офис“; Нива на обекта: 1 (едно); Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: няма обект (коридор), Под обекта: 35167.502.70.1.22, Над обекта: няма. Самостоятелният обект в сграда се намира на етаж 4 (четири) в Сграда с идентификатор 35167.502.70.1 (три пет едно шест седем точка пет нула две точка седем нула точка едно); предназначение: Друг вид обществена сграда, разположена в поземлен имот с идентификатор 35167.502.70 (три пет едно шест седем точка пет нула две точка седем нула); Обектът е с РЗП 202,62 (двеста и два и 0,62) кв. м. и включва прилежащи части от общите части на сградата.

ІІІ. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35167.502.70.1.34 (три пет едно шест седем точка пет нула две точка седем нула точка едно точка три четири) по кадастрална карта и кадастралните регистри на град Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/2015 г. на ИД на АГКК, с обща площ 152 (сто петдесет и два) кв.м.; Адрес: гр. Казанлък, ул. “Чудомир“ №6, ет.4, обект 34; Предназначение на самостоятелния обект: „За офис“; Нива на обекта: 1 (едно); Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: няма обект (коридор), Под обекта: 35167.502.70.1.22, Над обекта: няма. Самостоятелният обект в сграда се намира на етаж 4 (четири) в Сграда с идентификатор 35167.502.70.1 (три пет едно шест седем точка пет нула две точка седем нула точка едно); предназначение: Друг вид обществена сграда, разположена в поземлен имот с идентификатор 35167.502.70 (три пет едно шест седем точка пет нула две точка седем нула); Обектът е с РЗП 202,62 (двеста и два и 0,62) кв. м. и включва прилежащи части от общите части на сградата. Търгът да се проведе при следните условия:

1.Начална тръжна цена 180 800 (сто и осемдесет хиляди и осемстотин) лв. без ДДС.

Достигнатата цена, както и всички данъци и такси се заплащат от спечелилия участник в лева до деня на подписване на договора за продажба по сметка, посочена в проекто-договора към тръжната документация.

2. Стъпка за наддаване – 10 % от началната тръжна цена.

3. Депозитът за участие е парична вноска в размер на 50 % от началната тръжна цена, която се внася по сметка BG 18 SOMB 9130 33 2172 7300 в „Общинска банка” АД,                           гр. Казанлък, BIC SOMBBGSF, до изтичане срока за подаване на предложения за участие. Валидни са вноски от името и за сметка на кандидата за участие в търга.

4. Получаване на тръжна документация – от гише №6 в ЦИУ на Община Казанлък срещу квитанция за платена цена за тръжна документация в размер на 180 лв. (без дължимия ДДС) в брой в касата в ЦИУ при Община Казанлък или по банков път, преведена по следната сметка: BG 07 SOMB 9130 84 2172 7344, код вид на плащане: 44 70 00 в „Общинска банка” АД, гр. Казанлък, BIC SOMBBGSF до изтичане срока за подаване на предложения за участие. Валидни са такси от името и за сметка на кандидата за участие в търга.

5. При получаване на тръжната документация кандидатите представят:

а) Извлечение от Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на Агенцията по вписванията при Министерство на правосъдието.

б) нотариално заверен документ за представителната власт на лицето, което закупува тръжната документация (ако представителната власт не може да се установи от удостоверението за вписване в търговския регистър или кандидатът се представлява от пълномощник);

в) документ за самоличност на лицето, което закупува тръжната документация.

6. При получаване на тръжната документация кандидатите попълват декларация по чл.11, ал.1 от Наредбата за задължителната информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по ЗПСК и сведенията, представляващи служебна тайна.

7. Предложения за участие се приемат до 12:30 часа в последния работен ден, предхождащ датата на търга в деловодството на Община Казанлък.

8. Оглед на обекта – от 10:00 до 15:00 часа през всички работни дни в срока за подаване на предложения за участие.

9. Търгът да се проведе на 21-вия ден от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник” от 14:00 часа в Ритуалната зала на Община Казанлък. При липса на кандидати на 35-ия ден при същите условия.

ІV. Утвърждава тръжна документация за продажба на имота по т. ІІІ, ведно с информационен меморандум като част от нея.

V. За провеждане на търга по т. ІІІ, назначава комисия в състав:

Председател: Драгомир Петков – зам.-кмет

Членове:        Здравко Балевски – началник отдел ПНОЧРОП

                         Даниела Колева – началник отдел ИУС

 Детелина Карчева – ст. експерт ОСГП

 Евгения Андонова – ст. експерт ОС

 Добрин Драгнев – общински съветник

 Емил Недялков – общински съветник

Резервни членове: Кольо Байков – гл. юрисконсулт

          Таня Бъчварова – ст. експерт ОС-А и

          Олга Шикова – гл. експерт ОС-А

В случай на отсъствие на председателя, същият да бъде заменен от Даниела Колева – член на комисията. При отсъствие на юрисконсулта да бъде заменен от Кольо Байков – резервен член. За останалите членове, резервни - Таня Бъчварова и Олга Шикова. Определя възнаграждение в размер на 1% от достигнатата тръжна цена за търга по т. ІІІ, което се разпределя поравно между членовете на комисията, участвали при провеждане на търга.

VI. Упълномощава Кмета на община Казанлък да извърши всички действия по организация и провеждане на търга по т. ІІІ, както и сключване на договор за приватизация, регламентиран в Наредба за търговете и конкурсите (приета с ПМС №213 от 25.09.2003 г., изм. и доп. ДВ бр. 37 от 21.04.2020 г., в сила от 21.04.2020 г.)

Настоящото решение подлежи на обнародване в ДВ и публикуване в един централен ежедневник и един местен вестник, съгласно чл. 31, ал. 3 от ЗПСК. Разноските за публикациите са за сметка на Община Казанлък.
Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.
Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.
Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

Участвали в поименно гласуване 31 общински съветници, от които „За” 23.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 05/05/2022 г.