РЕШЕНИЕ
№676
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.04.2022 г., Протокол №37

 

Относно: ОС_1639/18.04.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно прекратяване на съсобственост, чрез отказ за изкупуване на 4200/4548 идеални части от Поземлен имот с идентификатор 35167.190.679, с обща площ 4548 кв. м, местност "Старите лозя" по КККР на гр. Казанлък.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В Общинска администрация е постъпило предложение от Цветан Минчев и Николинка Тотева, като наследници на Цено Чугарски, Община Казанлък да закупи притежаваните от тях части от съсобствен с общината имот, на цена от 52 000,00 лева. Имотът е с идентификатор 35167.190.679, с обща площ 4548 кв. м, в местност „Старите лозя“ по Кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на град Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/2015 г. на ИД на АГКК. В изпълнение на Решение №528/30.09.2021 г. на Общински съвет Казанлък е издадена Заповед №2011/03.11.2021 г. за предоставяне в собственост на 4200/4548 идеални части от поземления имот на наследниците на Цено Чугарски, съобразно Нотариален акт №110, т. VI, рег. 3617, д. 1273/ 1939 г. и Договор от 20.12.1936 г. Частите от имота са отписани от списъка на имоти, предоставени в собственост на Община Казанлък по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ.

Съобразно чл.33, ал.1 от Закона за собствеността собствениците могат да продадат такъв имот на трето лице само след като го предложат за изкупуване на общината и представят на нотариус писмен отказ, в който се посочват условията, при които е било предложено изкупуването. На основание чл.34, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.5 от Наредба №15 за реда за придобиване, управление разпореждане с общинско имущество на ОбС-Казанлък, възмездно придобиване на право на собственост се извършва след решение на общинския съвет.

В бюджета на Община Казанлък за 2022 година не са заложени средства за изкупуване на имоти.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.33 от Закона за собствеността, във връзка с чл.34, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.5 от Наредба №15 на ОбС-Казанлък,

 

Р Е Ш И:

 

Отказва изкупуване на 4200/4548 (четири хиляди и двеста към четири хиляди петстотин четиридесет и осем) идеални части от Поземлен имот с идентификатор 35167.190.679 (три пет едно шест седем точка едно девет нула точка шест седем девет) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на град Казанлък, община Казанлък, област Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на  ИД на АГКК, в местност „Старите лозя“, с обща площ 4548 (четири хиляди петстотин четиридесет и осем) кв.м, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Лозе, категория на земята: 9 (девета), при граници: ПИ с идентификатори: 35167.190.674, 35167.190.675, 35167.190.676, 35167.190.677, 35167.190.678, 35167.190.706, 35167.190.705, 35167.190.686, 35167.190.680, 35167.170.82, на предложената от собственика  цена от 52 000,00 (петдесет и две хиляди) лева.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък, Цветан Минчев и Николинка Тотева, гр. Стара Загора.

 

Участвали в поименно гласуване 32 общински съветници, от които „За” 31.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 05/05/2022 г.