РЕШЕНИЕ
№678
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.04.2022 г., Протокол №37


Относно: ОС_1595/05.04.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на проект за ПУП - парцеларен план на подземен електропровод, ниско напрежение за захранване на "Приемник на ЕЕ-Помпа за напояване", разположен в Поземлен имот с идентификатор 35167.114.3 по КККР на гр. Казанлък; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя; 3. Изразяване на предварително съгласие за право на прокарване, респективно учредяване на сервитут.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В общинска администрация е постъпило Заявление вх. №194-К-4023-1/26.08.2021 г. от Катя Карагьозова с искане за издаване на разрешение за възлагане изработката на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план на подземен електропровод, ниско напрежение за захранване на „Приемник на ЕЕ-помпа за напояване“, разположена в Поземлен имот с идентификатор 35167.114.3, с площ 5450 кв.м. и с граници: север – ПИ 35167.114.520; юг - ПИ 35167.114.460; изток - ПИ 35167.114.4, запад - ПИ 35167.114.2, с НТП: „Ливада“, с трайно предназначение на територията: земеделска по КККР на гр. Казанлък, община Казанлък, област Стара Загора, ЕКАТТЕ: 35167.

Приложена е Скица-предложение, съгласно която възможното място за присъединяване към електроразпределителната мрежа на ЕВН България Електроразпределение ЕАД, е от електромерно табло монтирано до мачтов трафопост „Казмера“, захранено от мрежа НН от трафопост „Казмера“, извод СРН „Черганово“, подстанция „Казанлък“ разположен в Поземлен имот с идентификатор 35167.114.605 по КККР на гр. Казанлък.

Проектната дължина на подземния електропровод, ниско напрежение извън урбанизираната територия  е  110,94 м. и сервитутна зона  с площ 222,04 кв.м. (по 1 м от ляво и дясно на оста на трасето), подробно описани в приложения списък на засегнатите имоти.

Предложеното трасе на електропровода преминава през Поземлен имот с идентификатор 35167.114.605 (проектна дължина е 107,676 м.) с НТП „Пасище“- собственост на община Казанлък и Поземлен имот с идентификатор 35167.114.520 (проектна дължина е 3,264 м.)  с НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“ - държавна частна собственост,  намиращи се в землището на гр. Казанлък, община Казанлък, ЕКАТТЕ 35167.

Съгласно чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработването на проект за подробен устройствен план на поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии е необходимо съгласието на Общински съвет.

Съгласно чл.124б, ал.1 от ЗУТ Общински съвет одобрява заданието, съставено от Възложителя по чл.124а, ал.7 от ЗУТ.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС, чл.124а, ал.1, ал.5, ал.7 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ,

 

Р Е Ш И:

1. Дава разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – подземен електропровод ниско напрежение за захранване на Поземлен имот с идентификатор 35167.114.3 с площ 5450 кв.м и с граници: север - ПИ 35167.114.520; юг - ПИ 35167.114.460; изток - ПИ 35167.114.4, запад - ПИ 35167.114.2, с НТП „Ливада“, м. „Касмера“, с площ от  5,450 дка по КККР на  гр. Казанлък, одобрен със Заповед №РД-18-88 от 26.11.2015 г. на ИД на АГКК – Стара Загора, ЕКАТТЕ: 35167, община Казанлък.

2. Одобрява Заданието, съставено от Възложителя.

3. Дава предварително съгласие за учредяване на ограничени вещни права (сервитути) в ПИ с идентификатор 35167.114.520 с НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“ общинска собственост и ПИ с идентификатори 35167.114.605 с НТП „Пасище“ (с обща площ на сервитута 222,04 кв.м), общинска собственост, всички по КККР на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88 от 26.11.2015 г. на ИД на АГКК – Стара Загора, ЕКАТТЕ: 35167, община Казанлък.

4. Определя срок на валидност на настоящото предварително съгласие – 3 години от датата на издаването му.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Катя Карагьозовагр. Казанлък в качеството си на възложител.

Участвали в поименно гласуване 32 общински съветници, от които „За” 32.

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 05/05/2022 г.