РЕШЕНИЕ
№679
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.04.2022 г., Протокол №37


Относно: ОС_1602/06.04.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на проект за ПУП - парцеларен план на за елементи на техническата инфраструктура - електропровод и водопровод за захранване на Поземлен имот с идентификатор 06848.22.41, с начин на трайно ползване "ниско застрояване", територия "урбанизирана" с площ от 2,368 дка, в землище на с. Бузовград, общ. Казанлък; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя; 3. Даване на предварително съгласие за учредяване на ограничени вещни права (сервитути) в поземлените имоти, засегнати от парцеларните планове.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В общинска администрация е постъпило Заявление с вх. №168-2159-1#2/14.02.2022 г. от “ХИДРОКАП“ ООД, представлявано от Адриан Куцаров, в качеството си на заявител и заинтересовано лице по смисъла на ЗУТ, с искане за издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура - електропровод и водопровод за захранване на ПИ с идентификатор 06848.22.41, община Казанлък, село Бузовград, НТП „ниско застрояване“, по КККР на село Бузовград, одобрена със Заповед №РД-18-396/09.02.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, при граници и съседи ПИ с идентификатори: 06848.22.25, 06848.22.24, 06848.22.74, 06848.22.47, 06848.22.53, 06848.22.27, 06848.22.26.

Разработени са техническо задание и схема на проектните трасета, от които става ясно следното:

• Външно ел. захранването на ПИ с идентификатор 06848.22.41 в землището на село Бузовград ще се осъществи от съществуващо електромерно табло на границата с ПИ с идентификатор 06848.22.73, захранено от мрежа НН, изв. 3 на трафопост „Портал“, извод СрН „Реката“, подстанция „Чудомир“, в землището на село Бузовград. Проектната дължина на електропровода е 102 л.м. Общата площ на сервитута ще се определи съгласно Наредба №16 от 09.06.2004 г. за сервитутите на линейните обекти.

Предложеното трасе на електропровода преминава през: ПИ с идентификатор 06848.22.74 НТП – „Територия на транспорта“, Държавна публична собственост.

•Външното ВиК захранване на ПИ с идентификатор 06848.22.41 в землището на село Бузовград е от съществуващ селищен водопровод в ПИ с идентификатор 06848.22.75, в землището на село Бузовград, община Казанлък. Дължината на трасето е 203 л.м.

Засегнати имоти:

- ПИ с идентификатор 06848.22.47, НТП „Друг вид земеделска земя“, Общинска частна собственост

- ПИ с идентификатор 06848.22.75, НТП „Местен път“, Общинска публична собственост.

Общата площ  на сервитута на водопровода ще се определи съгласно Наредба №РД-02-20-1 от 5 март 2020 г. за условията и реда за определяне на размерите и разположението на сервитутните ивици и на специалния режим за упражняване на сервитутите на водоснабдителните и канализационните проводи.

Съгласно чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработването на проект за Подробен устройствен план на Поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии е необходимо съгласието на Общински съвет.

Съгласно чл.124б, ал.1 от ЗУТ Общински съвет одобрява заданието, съставено от Възложителя по чл.124а, ал.7 от ЗУТ.”

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС, чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ,

Р Е Ш И:

 

1. Дава разрешение за възлагане изработване на Подробен устройствен план-парцеларен план  за  елементи на техническата инфраструктура – електропровод и водопровод за захранване на ПИ с идентификатор 06848.22.41, община Казанлък, село Бузовград, с НТП „ниско застрояване“ по КККР на село Бузовград, одобрена със Заповед №РД-18-396/09.02.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, при граници и съседи ПИ с идентификатори: 06848.22.25, 06848.22.24, 06848.22.74, 06848.22.47, 06848.22.53, 06848.22.27, 06848.22.26, като предложеното трасе на електропровода преминава през ПИ с идентификатори 06848.2274, а външното ВиК захранване през ПИ с идентификатори 06848.22.74 и 06848.22.75

 

2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.

 

3. Дава предварително съгласие за учредяване на ограничени вещни права (сервитути) в поземлените имоти, засегнати от парцеларния план за водопровод за захранване на ПИ с идентификатор 06848.22.41, община Казанлък, село Бузовград с НТП „ниско застрояване“ по КККР на село Бузовград, одобрена със Заповед №РД-18-396/09.02.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, който ще засегне следните поземлени имоти, общинска собственост:

Имот

Местност

Вид територии

Трайно

 ползване

Вид собственост

Дължина

на трасето

по имоти

в л.м.

1

06848.22.47

Землище

с. Бузовград

земеделска

Друг вид

земеделска

земя

Общинска

частна

202.0

2

06848.22.75

Землище

с. Бузовград

Територия

на

транспорта

Местен път

Общинска

Публична

1.0

 

4. Определя срок на валидност на настоящото предварително съгласие – 3 (три) години от датата на издаването му.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и “ХИДРОКАП“ ООД  с адрес и седалище на управление гр. Казанлък с управител Адриан Куцаров.

 

Участвали в поименно гласуване 28 общински съветници, от които „За” 28 .

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 05/05/2022 г.