РЕШЕНИЕ
№680
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.04.2022 г., Протокол №37


Относно: ОС_1603/07.04.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на  разрешение за изработката на ПУП - план  за застрояване за Поземлен имот с идентификатор 35167.37.9, с начин на трайно ползване (НТП) "нива", с площ от 5.500 дка, местност „Търниченски ливади“ в землище на гр. Казанлък, с цел промяна НТП на същия в за "Производствено и складови дейности и допълващите ги административни, търговски, обслужващи и транспортно-комуникационни сгради и съоръжения“ в едно със схеми и/или парцеларни планове за елементи на техническата инфраструктура; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В общинска администрация е постъпило Заявление с вх. №194-М-4088-2/08.02.2022 г. от Мария  Златанова и Румяна Крачанова, допълнено с Писмо с вх. №194-М-4088-2#1/21.03.2022 г. в качеството на собственици, съгласно НА 74, том XXIII, рег. 6624, Дело №4751/23.09.2021 г. на ПИ с идентификатор 35167.37.9 по КККР на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на Изпълнителния директор на АГКК с искане за издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план–план за застрояване с цел промяна начина на трайно ползване от „нива“ в за „Производствено и складови дейности и допълващите ги административни, търговски, обслужващи и транспортно-комуникационни сгради и съоръжения“ в местност „Търниченски ливади“ на територията на землище Казанлък. Поземленият имот е разположен в местност „Търниченски ливади“, в строителните граници на кадастрален район 37. От север, изток и юг граничи с ПИ с идентификатори 35167.37.11, 35167.37.8, 35167.37.7 и 35167.37.2 – частна собственост, а от запад с ПИ с идентификатор 35167.37.521 НТП „За отводнителен канал“ – общинска частна собственост.

По ОУП на община Казанлък, одобрен на 26.10.2017 г., имотът попада в устройствената категория по т.17 – Предимно производствена зона с индекс Пп със следните показатели за застрояване: до 80% плътност на застрояване, 2,5 коефициент на интензивност, 20% минимално озеленяване  и до 15 м. височина. Инвестиционното намерение не противоречи на зоната от ОУП на Община Казанлък, в която попада поземления имот – за производствено складови дейности и допълващите ги административни, търговски, обслужващи и транспортно-комуникационни сгради и съоръжения.  

Съгласно предоставените изходни данни, ПИ с идентификатор 35167.37.9 по КККР на гр. Казанлък, местност „Търниченски ливади“ има лице на селскостопански път с идентификатор 35167.37.308. На приложената транспортна схема е показан предвиденият транспортен достъп до ПИ с идентификатор 35167.37.9 от селскостопански път с идентификатор 35167.37.308.

Транспортният достъп до ПИ с идентификатор 35167.37.9 може да се осъществи чрез ПИ 35167.37.308 - с НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“.

Преместването на канала – ПИ с идентификатор 35167.37.521, НТП „Отводнителен канал“ за достъп до ПИ с идентификатор 35167.37.308 ще се осъществи чрез асфалтобетонов двупосочен път и стоманобетонова батерия.

Съгласно чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработването на проект за Подробен устройствен план на поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии е необходимо съгласието на Общински съвет.

Съгласно чл.124б, ал.1 от ЗУТ Общински съвет одобрява заданието, съставено от Възложителя по чл.124а, ал.7 от ЗУТ.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1, ал.5, ал.7 във вр. с чл.124б, ал.1 от ЗУТ, чл.21, ал.3 от ЗОЗЗ,

Р Е Ш И:

 

1. Дава разрешение за изработката на Подробен устройствен план - план  за застрояване  за Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 35167.37.9, с начин на трайно ползване (НТП) „нива“ с площ от 5.500 дка, местност „Търниченски ливади“ в землище Казанлък с цел промяна НТП на същия в за „Производствено и складови дейности и допълващите ги административни, търговски, обслужващи и транспортно-комуникационни сгради и съоръжения“ при граници и съседи ПИ с идентификатори: 35167.37.521, 35167.37.11, 35167.37.8, 35167.37.7, 35167.37.2  в едно със схеми и/или парцеларни планове за елементи на техническата инфраструктура.

2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.

3. Дава предварително съгласие за преминаване и прокарване през ПИ с идентификатор 35167.37.308, с НТП „За селскостопански горски ведомствен път“ и ПИ с идентификатор 35167.37.521 с НТП „Отводнителен канал“. Дава предварително съгласие за промяна на предназначението на част от селскостопански горски ведомствен път (ПИ с идентификатор 35167.37.308).

4. Определя срок на валидност на настоящото предварително съгласие - 3 (три) години от датата на издаването му.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък, Мария Златанова – гр. Казанлък и Румяна Крачанова – гр. София.

Участвали в поименно гласуване 30 общински съветници, от които „За” 27.

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 05/05/2022 г.