РЕШЕНИЕ
№681
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.04.2022 г., Протокол №37


Относно: ОС_1568/24.03.2022 г. - Доклад от Ахмед Мехмед - зам.-кмет на община Казанлък, оправомощен със Заповед №308/01.03.2022 г. на кмета на общината с проект за решение относно предоставяне на земи от общинския поземлен фонд, в изпълнение на задълженията произтичащи от §27, ал.2, т.2 от ПРЗ към ЗИД на ЗСПЗЗ.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В Община Казанлък е постъпило Мотивирано искане от Общинска служба „Земеделие” гр. Казанлък с вх. №127-02-6/12.07.2019 г., относно предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на основание § 27, ал.1 и ал.2, т.2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ.

Възстановяването на земеделска земя започва през 1991 г. с подаване на заявления от собствениците пред ОС ”Земеделие” – гр. Казанлък. Общинската служба по земеделие, въз основа на влезлия в сила план за земеразделяне, постановява решение за признато право на собственост. Съгласно чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ общината стопанисва и управлява земеделската земя, останала след възстановяването на правата на собствениците и в регистъра към плана за земеразделяне като собственик е вписана община Казанлък. След влизане в сила на плана за земеразделяне и одобрената карта на съществуващи и възстановими стари реални граници невъзстановените и непотърсени земи стават общинска собственост. Съгласно чл.19, ал.4 от ЗСПЗЗ (ДВ. бр.43 от 29 Април 2008 г.) за срок от 5 години общините са били длъжни да предоставят тези земи при наличие на едно от следните условия:

1. Установяване на границите на земеделските имоти, за които е издадено решение на общинската служба по земеделие за признаване на правото на възстановяване на собствеността в съществуващи или възстановими стари реални граници;

2. Изпълнение на съдебни решения за признато право на собственост;

3. Обезщетяване на собствениците, чиято собственост не може да бъде възстановена;

4. Изпълнение на проекти за уедряване на земеделските земи в землищата на територията на общината;

5. Изпълнение на обекти от техническата инфраструктура, както и на други проекти, за които съгласно закон се допуска принудително отчуждаване.

В изпълнение на чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ директора на ОД ”Земеделие” – гр. Стара Загора е одобрил със Заповед №137/11.11.2008 г. протоколно решение от 10.11.2008 г. по чл.45в, ал.5 от ППЗСПЗЗ на заседанието на комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ  за землищата на община Казанлък.

С измененията на ЗСПЗЗ (ДВ бр.62 от 2010 г.) са отменени текстовете,

които задължават общините да предоставят на граждани от земите, собственост на общината. С ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ е създаден нов параграф 27, съгласно който неприключилите производства по обезщетяване със земеделски земи от общинския поземлен фонд се приключват по досегашния ред и общинските съвети предоставят земи от общинския поземлен фонд при наличие на едно от следните условия: 

l. Установяване на границите на земеделските имоти, за които е издадено решение на общинската служба по земеделие за признаване на правото на възстановяване на собствеността в съществуващи или възстановими стари реални граници;

2. Изпълнение на съдебни решения за признато право на собственост;

3. Обезщетяване на собствениците, чиято собственост не може да бъде възстановена.

На 18.02.2015 г. бе обнародван Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на земеделските земи (ЗИД на ЗОЗЗ). Чрез преходните и заключителни разпоредби на закона се налагат съществени изменения в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), касаещи общините.

Въвеждат се ограничения относно разпореждането с т. нар. остатъчен земеделски фонд по чл.19 от ЗСПЗЗ, върху които не са предявени права на собственост в законоустановените срокове и бе предоставен в собственост на общините. Предвидено е в срок от 5 години от влизане в сила на ЗИД на ЗОЗЗ тези земеделски земи да не могат да бъдат предмет на разпоредителни сделки и да се предоставят единствено за изпълнение на съдебни решения за признато право на собственост, за обезщетяване на собственици, чиято собственост не може да бъде възстановена, както и за изпълнение на обекти от техническата инфраструктура, както и на други проекти, за които съгласно закон се допуска принудително отчуждаване.

Мотивираното искане от Общинска служба „Земеделие” гр. Казанлък с Вх. №127-02-6/12.07.2019 г. по преписка У346 е направено съгласно Съдебно Решение №7“г“/15.02.2008 г. по ГД 970/2007 г. - установителен иск по реда на чл.11, ал.2 от ЗСПЗЗ, с който е признато правото да бъдат възстановени имоти в землището на с. Ясеново с обща площ 21.000 дка. с план за земеразделяне на стойност 9412 лева на наследниците на Мехмед Мурадов. След влизане в сила на съдебното решение ОСЗ-Казанлък е постановила Решение за възстановяване правото на собственост №20/29.09.2010 г. по преписка У346 на основание чл.18ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ – с план за земеразделяне.  

Съгласно Правилника за прилагане на Закона са собствеността и ползването на земеделските земи съществуващи на терена стари реални граници на имоти са тези, които представляват топографски елементи като слогове, пътища, огради, трайни насаждения, брегови линии на водни течения и водни площи, оврази, дерета и други подобни, при условие, че не е променено местоположението им след включването на земите в ТКЗС или в ДЗС.

Възстановими на терена стари реални граници на имота са тези, които е възможно да бъдат установени чрез кадастрален план, комасационен план или частичен земеустройствен план преди образуването на ТКЗС и ДЗС. За установяването на границите могат да се използват и стари геодезически снимки, аерофотоснимки, дешифровъчни фотокопия, ортофотопланове и скици на имоти, издадени от техническите служби на общината.

В изпълнение на съдебното решение и заявеното искане на наследниците на Мехмед Мурадов, ОСЗ - Казанлък, съгласно чл.15, ал.4 от ЗСПЗЗ след влезнал в сила план за земеразделяне при условията и реда на чл.10б от ЗСПЗЗ е постановила Решение №20-0/12.12.2011 г. за определяне правото на обезщетение.

Тъй като Общинския поземлен фонд е силно ограничен и поради липса на възможността да бъдат обезщетени със земя само в землището на с. Ясеново и/или поименни компенсационни бонове, наследниците по преписката не са претендирали за възстановяване на конкретни имоти.

Планът за обезщетяване на собственици на земеделски земи по реда на чл.10б от ЗСПЗЗ е обявен в ДВ бр. 94/16.11.2007 г. и е влезнал в сила. Всички общински имоти , които са били определени със заповед на Областния управител и решение на Общински съвет – Казанлък, са били включени и използвани при изготвянето му. По тази причина на основание чл.45ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ Общинска служба „Земеделие“ представя мотивирано искане, чрез кмета на Общината до Общински съвет /в случая на основание §27 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ/,

за определяне на нови земеделски имоти, които да послужат за обезщетяване на собствениците по съдебно Решение №7“г“/15.02.2008 г., както следва:

Поземлен имот с идентификатор №24075.3.9, с площ от 1101.00 кв.м, местност „Гюльовец“, с НТП „Ливада“, вид собственост - общинска частна (имот от остатъчния поземлен фонд по смисъла на чл.19 от ЗСПЗЗ) по КККР на с. Дунавци, одобрени със Заповед №РД-18-959/20.12.2017 г. на ИД на АГКК; 

Поземлен имот с идентификатор №24075.4.6, с площ от 999.00 кв.м, местност „Гюльовец“, с НТП „Ливада“, вид собственост - общинска частна (имот от остатъчния поземлен фонд по смисъла на чл.19 от ЗСПЗЗ) по КККР на с. Дунавци, одобрени със Заповед №РД-18-959/20.12.2017 г. на ИД на АГКК; 

Поземлен имот с идентификатор №24075.22.2, с площ от 1883.00 кв.м, местност „Сън орман“, с НТП „Нива“, вид собственост - общинска частна (имот от остатъчния поземлен фонд по смисъла на чл.19 от ЗСПЗЗ) по КККР на с. Дунавци, одобрени със Заповед №РД-18-959/20.12.2017 г. на ИД на АГКК; 

Поземлен имот с идентификатор №24075.31.1, с площ от 1936.00 кв.м, местност „Гюльовец“, с НТП „Нива“, вид собственост - общинска частна (имот от остатъчния поземлен фонд по смисъла на чл.19 от ЗСПЗЗ) по КККР на с. Дунавци, одобрени със Заповед №РД-18-959/20.12.2017 г. на ИД на АГКК; 

Поземлен имот с идентификатор №24075.56.32, с площ от 2697.00 кв.м, с НТП „Ливада“, вид собственост - общинска частна по КККР на с. Дунавци, одобрени със Заповед №РД-18-959/20.12.2017 г. на ИД на АГКК; 

Поземлен имот с идентификатор № 24075.77.7, с площ от 950.00 кв.м, местност „Ашалъка“, с НТП „Ливада“, вид собственост - общинска частна (имот от остатъчния поземлен фонд по смисъла на чл.19 от ЗСПЗЗ) по КККР на с. Дунавци, одобрени със Заповед №РД-18-959/20.12.2017 г. на ИД на АГКК;

Поземлен имот с идентификатор №24075.93.7, с площ от 3487.00 кв.м, местност „Тачарлъка“, с НТП „Ливада“, вид собственост - общинска частна (имот от остатъчния поземлен фонд по смисъла на чл.19 от ЗСПЗЗ) по КККР на с. Дунавци, одобрени със Заповед №РД-18-959/20.12.2017 г. на ИД на АГКК;

Поземлен имот с идентификатор №24075.94.10, с площ от 1399.00 кв.м, местност „Тачарлъка“, с НТП „Ливада“, вид собственост - общинска частна (имот от остатъчния поземлен фонд по смисъла на чл.19 от ЗСПЗЗ) по КККР на с. Дунавци, одобрени със Заповед №РД-18-959/20.12.2017 г. на ИД на АГКК.

От изложеното дотук следва, че са налице условията по § 27, ал.1 и ал.2, т.2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21 ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с § 27, ал.1 и ал.2, т.2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ,

Р Е Ш И:

 

Дава съгласие за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд, в изпълнение на задължението си по § 27, ал.2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и при наличие на решение на Общинска служба по Земеделие гр. Казанлък за възстановяване на правото на собственост с план за земеразделяне на наследниците на Мехмед Мурадов, както следва:

 

1. Поземлен имот с идентификатор №24075.3.9, с площ от 1101.00 кв.м, местност „Гюльовец“, с НТП „Ливада“, вид собственост - общинска частна (имот от остатъчния поземлен фонд по смисъла на чл.19 от ЗСПЗЗ) по КККР на с. Дунавци, одобрени със Заповед №РД-18-959/20.12.2017 г. на ИД на АГКК.

2. Поземлен имот с идентификатор №24075.4.6, с площ от 999.00 кв.м, местност „Гюльовец“, с НТП „Ливада“, вид собственост - общинска частна (имот от остатъчния поземлен фонд по смисъла на чл. 19 от ЗСПЗЗ) по КККР на с. Дунавци, одобрени със Заповед №РД-18-959/20.12.2017 г. на ИД на АГКК; 

3. Поземлен имот с идентификатор №24075.22.2, с площ от 1883.00 кв.м, местност „Сън орман“, с НТП „Нива“, вид собственост - общинска частна (имот от остатъчния поземлен фонд по смисъла на чл.19 от ЗСПЗЗ) по КККР на с. Дунавци, одобрени със Заповед №РД-18-959/20.12.2017 г. на ИД на АГКК;

4. Поземлен имот с идентификатор №24075.31.1, с площ от 1936.00 кв.м, местност „Гюльовец“, с НТП „Нива“, вид собственост - общинска частна (имот от остатъчния поземлен фонд по смисъла на чл.19 от ЗСПЗЗ) по КККР на с. Дунавци, одобрени със Заповед №РД-18-959/20.12.2017 г. на ИД на АГКК;

5. Поземлен имот с идентификатор №24075.56.32, с площ от 2697.00 кв.м, с НТП „Ливада“, вид собственост - общинска частна по КККР на с. Дунавци, одобрени със Заповед №РД-18-959/20.12.2017 г. на ИД на АГКК;

6. Поземлен имот с идентификатор №24075.77.7, с площ от 950.00 кв.м, местност „Ашалъка“, с НТП „Ливада“, вид собственост - общинска частна (имот от остатъчния поземлен фонд по смисъла на чл.19 от ЗСПЗЗ) по КККР на с. Дунавци, одобрени със Заповед №РД-18-959/20.12.2017 г. на ИД на АГКК;

7. Поземлен имот с идентификатор №24075.93.7, с площ от 3487.00 кв.м, местност „Тачарлъка“, с НТП „Ливада“, вид собственост - общинска частна (имот от остатъчния поземлен фонд по смисъла на чл.19 от ЗСПЗЗ) по КККР на с. Дунавци, одобрени със Заповед №РД-18-959/20.12.2017 г. на ИД на АГКК;

8. Поземлен имот с идентификатор №24075.94.10, с площ от 1399.00 кв.м, местност „Тачарлъка“, с НТП „Ливада“, вид собственост - общинска частна (имот от остатъчния поземлен фонд по смисъла на чл. 19 от ЗСПЗЗ) по КККР на с. Дунавци, одобрени със Заповед №РД-18-959/20.12.2017 г. на ИД на АГКК.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък;

Селиме Синап - Неби, Началник на ОС “Земеделие“ – гр. Казанлък;

Даниела Колева, Н-к отдел „ИУС”;

Бояна Павлова - пълномощник на Емине Коруджа, в качеството й на наследник на Мехмед Мурадов, с. Ясеново.

Участвали в поименно гласуване 32 общински съветници, от които „За” 32.

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 05/05/2022 г.