РЕШЕНИЕ
№682
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.04.2022 г., Протокол №37


Относно: ОС_1608/11.04.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относнo издаване на разрешително на фирма "ФЛАШБЕК ПИКЧЪРС" ООД за водовземане от минерална вода от Сондаж №К-5 "Присъединяване на отклонението за захранване с минерална вода, обосновка за заявено количество и измерване на ползваните водни обеми за обект "Комплекс с еднофамилни жилищни сгради", в Поземлен имот с идентификатор 35167.507.393 по КККР на гр. Казанлък.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „С Решение №52 от 11.02.2011 г. МОСВ предостави на Община Казанлък безвъзмездно за управление и ползване находището на минерална вода „Овощник”, с. Овощник, включително водовземните съоръжения – Сондаж №12, Сондаж №14, Сондаж №К-2, Сондаж №К-3, Сондаж №К-5, Сондаж №К-6, представляващи изключителна държавна собственост .

На основание чл.52, ал.1, т.3, буква „а“ от Закона за водите - Кметът на общината, след решение на Общински съвет, Издава разрешително за водовземане на води от находища на минерални води - изключително държавна собственост, които са предоставени безвъзмездно за управление и ползване на общината.

До Кмета на Община Казанлък е подадено Заявление с вх. №68-7289-1/17.03.2022 г. от фирма „ФЛАШБЕК ПИКЧЪРС“ ООД на основание чл.60, ал.1 от Закона за водите за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане на минерална вода от Сондаж №К-5 на находище „Овощник“. Ползването на минералната вода е за спорт, отдих и хигиенни нужди за обект имот с идентификатор 35167.507.393 (три пет едно шест седем точка пет нула седем точка  три девет три) с площ 5567 (пет хиляди петстотин шестдесет и седем) кв.м., по КККР на гр. Казанлък, НТП урбанизирана територия, начин на трайно ползване: Ниско застрояване  (до 10 м.); предишен идентификатор 35167.507.84, 35167.507.83 номер  по предходен план 393, квартал 716, парцел III., собственост на „ФЛАШБЕК ПИКЧЪРС“ ООД съгласно Договор за покупко-продажба №ДО8-65/26.10.2021 г. – „ФЛАШБЕК ПИКЧЪРС“ ООД гр. Пловдив. Съгласно чл.52, ал.3 на 16.11.2020 г. е получено съгласувателно писмо от Басейнова дирекция – Пловдив за издаване на разрешително за водовземане на минерална вода от Сондаж №К-5.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.52, ал.1, т.3, буква „а” и чл.57, ал.1, т.3 от Закона за водите,

 

Р Е Ш И:

 

1. Дава съгласие за издаването на разрешително на фирма „ФЛАШБЕК ПИКЧЪРС“ ООД, гр. Пловдив за водовземане на минерална вода от Сондаж №К-5 за спорт, отдих и хигиенни нужди за обект с идентификатор 35167.507.393 (три пет едно шест седем точка пет нула седем точка  три девет три) с площ 5567 (пет хиляди петстотин шестдесет и седем) кв.м. по КККР на гр. Казанлък, НТП урбанизирана територия, начин на трайно ползване: Ниско застрояване  (до 10 м.); предишен идентификатор 35167.507.84, 35167.507.83 номер по предходен план 393, квартал 716, парцел III., собственост на „ФЛАШБЕК ПИКЧЪРС“ ООД.

2. Срок на разрешителното - 10 години от датата на издаването му.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и „ФЛАШБЕК ПИКЧЪРС“ ООД, гр. Пловдив.

Участвали в поименно гласуване 31 общински съветници, от които „За” 24.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 05/05/2022 г.