ПОКАНА № 38

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, чл.137, ал.1, т.3, т.5 и чл.139, ал.1 от ТЗ и чл.39, ал.1 от ПОДОСНКВОА, свиквам на заседание Общински съвет - Казанлък, което ще се проведе на 26.05.2022 г. от 09:30 часа в зала ”Инфра” в гр. Казанлък, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД


1. ОС_1658/28.04.2022 - Доклад от д-р Кети Маналова-Владкова - Управител на МБАЛ ”Д-р Хр. Стамболски” ЕООД, гр. Казанлък с проект за решение относно приемане на Годишния финансов отчет за 2021 г. и освобождаване от отговорност управителя на дружеството.
Изготвил: д-р Кети Маналова-Владкова - Управител на МБАЛ ”Д-р Христо Стамболски” ЕООД
Докладчик: д-р Кети Маналова-Владкова - Управител на МБАЛ ”Д-р Христо Стамболски” ЕООД
изтегли документите за тази точка

2. ОС_1647/19.04.2022 - Доклад от д-р Красимир Пейчев - управител на ”ДКЦ Поликлиника-Казанлък” ЕООД относно приемане на Годишния финансов отчет за 2021 г. на „ДКЦ Районна Поликлиника-Казанлък“ ЕООД и освобождаване от отговорност управителя на дружеството.
Изготвил: д-р Красимир Пейчев - управител на ”ДКЦ Поликлиника-Казанлък” ЕООД
Докладчик: д-р Красимир Пейчев - управител на ”ДКЦ Поликлиника-Казанлък” ЕООД
изтегли документите за тази точка

3. ОС_1638/15.04.2022 - Доклад от Петко Карагитлиев - управител на ”Балканинвест” ЕООД с проект за решение относно приемане на Годишен финансов отчет за 2021 г. и освобождаване от отговорност управителя на дружеството.
Изготвил: Петко Карагитлиев - управител на ”Балканинвест” ЕООД
Докладчик: Петко Карагитлиев - управител на ”Балканинвест” ЕООД
изтегли документите за тази точка

4. ОС_1652/21.04.2022 - Доклад от инж. Симеон Стоилков - Ликвидатор на ”Казанлъшка Искра” ЕООД относно приемане на Годишен финансов отчет за 2021 г. и освобождаване от отговорност управителя на дружеството.
Изготвил: инж. Симеон Стоилков - Ликвидатор на ”Казанлъшка Искра” ЕООД
Докладчик: инж. Симеон Стоилков - Ликвидатор на ”Казанлъшка Искра” ЕООД
изтегли документите за тази точка

5. ОС_1616/14.04.2022 - Доклад от Ивелин Недялков - управител на ”Индустриална зона - Казанлък” ЕООД с проект за решение относно приемане на Годишния финансов отчет за 2021 г. на ”Индустриална зона - Казанлък” ЕООД, гр. Казанлък и освобождаване от отговорност управителя на дружеството.
Изготвил: Ивелин Недялков - управител на ”Индустриална зона - Казанлък” ЕООД
Докладчик: Ивелин Недялков - управител на ”Индустриална зона - Казанлък” ЕООД
изтегли документите за тази точка


изтегли становища по материалите, включени в проекта за дневен ред

Поканата е с Изх.No.: ОС_636 От дата: 19.05.2022 г.

НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ ДИМИТРОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК