ПОКАНА № 39

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.39, ал.1 от Правилника на ОбС Казанлък, свиквам на заседание Общински съвет Казанлък, което ще се проведе на 26.05.2022 г. от 10:00 часа в зала ”Инфра” в гр. Казанлък, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД


1. ОС_1681/13.05.2022 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проекта за решение относно одобряване на бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2023-2025 година, Етап I.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

2. ОС_1689/16.05.2022 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно изменение на Бюджет и Инвестиционна програма на община Казанлък за 2022 г., в частта на Приложения №№ 3, 4, 13, 14 и 15.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

3. ОС_1644/19.04.2022 - Доклад от Мария Цонева - председател на Постоянната комисия по култура, туризъм и вероизповедания с проект за решение относно удостояване със званието ”Почетен гражданин на град Казанлък” на Цветан Цочев.
Вносител: Мария Цонева - председател на Постоянната комисия по култура, туризъм и вероизповедания
Докладчик: Мария Цонева - председател на Постоянната комисия по култура, туризъм и вероизповедания
изтегли документите за тази точка

4. ОС_1645/19.04.2022 - Доклад от Николай Златанов - председател на Общински съвет - Казанлък с проект за решение относно удостояване с вписване в ”Почетната книга на град Казанлък” на Надя Тончева.
Вносител: Николай Златанов - Председател на Общински съвет – Казанлък
Докладчик: Николай Златанов - Председател на Общински съвет - Казанлък
изтегли документите за тази точка

5. ОС_1674/11.05.2022 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на представител на Община Казанлък в областна комисия за изработване на областна здравна карта, като част от Национална здравна карта.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

6. ОС_1693/18.05.2022 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на представител на Община Казанлък в областна комисия за изработване на областна аптечна карта, като част от Национална аптечна карта.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

7. ОС_1690/16.05.2022 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на Програма за управление на отпадъците на община Казанлък за периода 2021-2028 г.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

8. ОС_1669/05.05.2022 - Доклад от Драгомир Петков зам.-кмет на община Казанлък, оправомощен със Заповед №630/29.04.2022 г. с проект за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на чл.32, ал.3, т.1 от ЗПСК на общински нежилищен имот представляващ Част от сграда с идентификатор 35167.504.637.3, с административен адрес: гр. Казанлък, ул. ”Севтополис” №11, с включени следните самостоятелни обекта в сградата: СОС с идентификатор 35167.504.637.3.6, СОС с идентификатор 35167.504.637.3.7, СОС с идентификатор 35167.504.637.3.8 и СОС с идентификатор 35167.504.637.3.9.
Вносител: Драгомир Петков зам.-кмет на община Казанлък, оправомощен със Заповед №630/29.04.2022 г.
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

9. ОС_1686/16.05.2022 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 12 670 лв. без ДДС за прехвърляне собствеността на имот, частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот с идентификатор 35167.504.983, с площ от 181 кв.м., находящ се на ул. ”Лев Толстой”, гр. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

10. ОС_1667/03.05.2022 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 7128 лв. без ДДС за продажба на земя - частна общинска собственост, на собственик на построената върху нея сграда: УПИ X-143 с площ от 690 кв.м., в кв.21 на с. Долно Изворово, общ. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

11. ОС_1659/28.04.2022 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 1150.00 лв., при учредяване допълнително право на строеж върху земя, частна общинска собственост в полза на Александър Иванов, на едноетажна сграда с предназначение ”Лятна кухня” със застроена площ 65,60 кв. м, върху северозападната част на УПИ VI, кв. 120 по ПУП на с. Енина, общ. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

12. ОС_1660/29.04.2022 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 817 лв. без ДДС за прехвърляне собствеността на имот, частна общинска собственост - Незастроена земя с площ от 56 кв.м., представляваща реална част от УПИ III-346, кв.23 в с. Розово, общ. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

13. ОС_1650/20.04.2022 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно даване на съгласие за приемане на дарение в полза на община Казанлък на незастроена земя с площ от 1 кв.м, находяща се в гр. Казанлък с проектен идентификатор 35167.501.9533.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

14. ОС_1649/20.04.2022 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно промяна на т.2 от Решение №339/28.01.2021 г. на Общински съвет-Казанлък, касаещо изграждане на паметник в с. Ясеново на загиналите в Балканската, Междусъюзническа, Първа и Втора световна война.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

15. ОС_1678/12.05.2022 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно предоставяне на земи от общинския поземлен фонд, в изпълнение на задълженията произтичащи от §27, ал.2, т.1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

16. ОС_1679/12.05.2022 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно предоставяне на земи от общинския поземлен фонд.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

17. ОС_1676/12.05.2022 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно откриване процедура за издаване разрешително за водовземане от подземни води за питейно-битово водоснабдяване за имоти с идентификатори: 83106.132.564 по КККР на с. Шейново и 35167.507.375 по КККР на с. Овощник, община Казанлък на обособената територия, обслужвана, от ”ВиК” ЕООД - Стара Загора.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

18. ОС_1668/04.05.2022 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на проект за Подробен устройствен план-парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура-електропровод за захранване на ПИ с идентификатор 240756.144.17, с начин на трайно ползване ”За друг вид застрояване”, с площ от 4,299 кв.м, в землището на с. Дунавци; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя; 3. Даване на предварително съгласие за учредяване на ограничени вещни права (сервитути) в поземлените имоти, засегнати от парцеларните планове.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

19. ОС_1687/16.05.2022 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на ПУП - парцеларен план на пътна връзка за транспортен достъп до Поземлен имот с идентификатор 38563.4.2 собственост на ”МОНАМУР 6 ” ЕООД и ПИ № 38563.4.1 с НТП - ”нива”, с площ от 2,5 дка, собственост на Емил Узунов върху части от ПИ с идентификатор 38563.155.30, с НТП - ”за селскостопански, горски ведомствен път”, в землище на с. Копринка, общ. Казанлък; 2. Изразяване предварително съгласие за промяна на предназначението на засегнатата площ; 3. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя; 4. Определя срок на валидност на съгласието по т. 2.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

20. ОС_1672/09.05.2022 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно даване на разрешение за възлагане изработката на ПУП - Парцеларен план на пътна връзка за транспортен достъп до Поземлен имот с идентификатор 35167.97.14, собственост на Красимир Иванов върху части от Поземлен имот с идентификатор 35167.56.316, с начин на трайно ползване /НТП/ - ”за селскостопански, горски ведомствен път” и Поземлен имот с идентификатор 35167.56.428 с НТП - ”напоителен канал” в землище на гр. Казанлък, с цел достигане до общински път Казанлък - Овощник.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

21. ОС_1673/10.05.2022 - Доклад от Галина Стоянова- Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на проект за Подробен устройствен план-парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура - електропровод за захранване на ПИ с идентификатор 68446.60.3, с начин на трайно ползване ”Ниско застрояване”, с площ от 1,004 кв.м, в землището на с. Средногорово; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя; 3. Даване на предварително съгласие за учредяване на ограничени вещни права (сервитути) в поземлените имоти, засегнати от парцеларните планове.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

22. ОС_1684/13.05.2022 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за изработката на проект за ПУП - план за застрояване за Поземлен имот с идентификатор 35167.240.876 - с НТП ”Друг вид земеделска земя”, местност ”Старите лозя”, с площ от 762 кв. м (стар номер 240.876) по КККР на гр. Казанлък, с цел промяна на предназначението и начина на трайно ползване на имота в ”Жилищна сграда за вилен отдих”; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

23. ОС_1688/16.05.2022 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно разрешение за изработване на ПУП за земите от Пояс I на СОЗ на Сондаж К-2 и Сондаж К-6, в Поземлен имот с идентификатор 35167.99.743 по КККР на гр. Казанлък, местност ”Големите ливади” и Поземлен имот с идентификатор 35167.119.370, местност ”Малево” от находище на минерална вода ”Овощник”, за осигуряване на транспортен достъп. Одобряване на Заданието, съставено от Възложителя.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

24. ОС_1682/13.05.2022 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане на Подробен устройствен план-парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура в едно с план-схема-външно електрозахранване на имот с №59.53, местност ”Мостени камъни” за захранване на обект: ”приемник на електроенергия за осветление и охрана” по плана на новообразуваните имоти за земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в землището на село Розово; 2. Одобряване на задание, съставено от Възложителя.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

25. ОС_1683/13.05.2022 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за изработката на проект за ПУП - план за застрояване за Поземлен имот с идентификатор 27499.221.66 - с НТП ”Нива”, местност ”Старите лозя”, с площ от 1.938 дка, местност ”Каменно мостче” в землището на с. Енина, с цел промяна на предназначението и начина на трайно ползване на имота в ”За производствени и складови дейности”; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя. 3. Определяне на предварително съгласие - две години.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

Материали, постъпили на осн. чл.64, ал.6 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет
изтегли документите за тази точка


изтегли становища по материалите, включени в проекта за дневен ред

Поканата е с Изх.No.: ОС_637 От дата: 19.05.2022 г.

НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ ДИМИТРОВ /П/
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК