ПОКАНА № 40

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.39, ал.3 от ПОДОбС - Казанлък, по повод официалния празник на Община Казанлък – Празник на розата 2022, свиквам на Тържествено заседание Общински съвет - Казанлък, което ще се проведе на 03.06.2022 г. от 11:00 часа, в сградата на Исторически музей „Искра“ в гр. Казанлък, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД


1. ОС_1707 / 26.05.2022 - В изпълнение на Решение №691/26.05.2022 г. на Общински съвет - Казанлък, тържествено удостояване със званието "Почетен гражданин на град Казанлък" на Цветан Цочев.
Изготвил: Николай Златанов - председател на ОбС
Докладчик: Николай Златанов - председател на ОбС


2. ОС_1708 / 26.05.2022 - В изпълнение на Решение №692/26.05.2022 г. на ОбС – Казанлък, Тържествено удостояване с вписване в Почетната книга на град Казанлък на Надя Тончева.
Изготвил: Николай Златанов - председател на ОбС
Докладчик: Николай Златанов - председател на ОбС

НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ ДИМИТРОВ /п/ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КАЗАНЛЪК