ОС-1695/19.05.2022 г. - Съобщение от Административен съд - Стара Загора с приложен препис от Решение № 211/18.05.2022 г. по Адм. дело № 52/2022 г., с което отменя Решение № 584/20.12.2021 г. на ОбС - Казанлък по жалба на "КЕЙ ДЖИ КАЗАНЛЪК" ООД.