РЕШЕНИЕ
№687
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 26.05.2022 г., Протокол №38


Относно: ОС_1652/21.04.2022 г. - Доклад от инж. Симеон Стоилков - Ликвидатор на "Казанлъшка Искра" ЕООД относно приемане на Годишен финансов отчет за 2021 г. и освобождаване от отговорност управителя на дружеството.


Мотиви: Вносителят докладва пред общинските съветници: „След приключване на финансовата година, годишните финансови отчети на търговските дружества се разглеждат и приемат от общите им събрания, в случая Общински съвет – Казанлък.

Инж. Симеон Стоилков, Управител на „Казанлъшка ИСКРА“ ЕООД, гр. Казанлък: Предоставям за разглеждане и приемане Годишния финансов отчет за 2021г. на дружеството, на основание чл.137, ал.1, т.3 и т.5 от Търговския закон и чл.21, ал.1, т.3 и т.7 от Наредба №19 на Общински съвет Казанлък за общинските търговски дружества, общинските предприятия и реда за упражняване на правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества.

„Казанлъшка ИСКРА“ ЕООД е търговско дружество със 100% общинско участие и се представлява от Симеон Асенов Стоилков, след подписване на Договор №Д10-37/18.12.2020 г. за възлагане управлението на дружеството.

 

ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА

За 2021г., приходите от продажба са 51 хил. лв., съответно за 2020г. са 47 хил. лв. Наблюдава се ръст с около 12% .

 

ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ

Най-голям дял в структурата на приходите заемат тези от продажба на услуги /рекламна дейност и обяви/, като в отчетния период те са 31 хил. лв., а в предходния  са били 29 хил. лв. Наблюдава се малко увеличение с 5%.

 

ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖАБА НА ПРОДУКЦИЯ

Приходите от продажби на продукция /издаване на вестник/ са  6 хил. лв. за 2021г. , без изменение спрямо предходната година.

Приходите от основната дейност на дружеството - издаване на вестник "Искра" и реклама съставляват основния  дял  от общите приходи за отчетния период.

 

ДРУГИ ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА

Другите приходи от дейността към 31.12.2021г. са в размер на 14 хил. лв. Това са приходи от наем и префактуриране на ток.

Общо приходите за  2021 г. са 51 хил. лв., съответно за 2020 г. са били 47 хил.лв., а през 2019г. са били 85 хил.лв.

 

Общо разходи на дружеството по години.

 

                                                                         2018г.      2019г.     2020г.       2021г.

Разходи по икономически елементи             хил.лв.    хил.лв.     хил.лв.      хил.лв.

Разход за материали                                          2              1              1               2

Разходи за външни услуги                              22             22            14             15

Разходи за възнаграждения                             37            48             33            29

Разходи за осигуровки                                      6               8              5              5

Други разходи                                                   -                2              -               2

ОБЩО РАЗХОДИ:                                         67              81             54           54

 

„Казанлъшка ИСКРА“ ЕООД приключва 2021 г. с 11 хил. лв. счетоводна загуба, при 7 хил.лв. счетоводна загуба за 2020г. През отчетната 2019 г. дружеството приключва с 3 хил.лв. счетоводна печалба.

Общински съвет – Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 137, ал. 1, т. 3 и т. 5 от Търговския закон и чл. 28, ал. 1, т. 3 и т. 9 от Наредба №19 за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия – търговски дружества с общинско участие в капитала и общински предприятия,

 

Р Е Ш И:

 

1. Приема Годишния финансов отчет за 2021 г. на „Казанлъшка ИСКРА“ ЕООД, ЕИК 833121152, със седалище и адрес на управление: гр. Казанлък, ул. „Искра“ №2.

2. Освобождава от отговорност за 2021 г. управителя на „Казанлъшка ИСКРА“ ЕООД – Симеон Асенов Стоилков.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Симеон Асенов Стоилков – Управител на „Казанлъшка ИСКРА“ ЕООД.

 

Участвали в гласуване 31 общински съветници, от които „За” 28.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 31/05/2022 г.