РЕШЕНИЕ
№688
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 26.05.2022 г., Протокол №38

Относно: ОС_1616/14.04.2022 г. - Доклад от Ивелин Недялков - управител на "Индустриална зона - Казанлък" ЕООД с проект за решение относно приемане на Годишен финансов отчет за 2021 г. на "Индустриална зона - Казанлък" ЕООД, гр. Казанлък и освобождаване от отговорност управителя на дружеството.


Мотиви: Вносителят докладва пред общинските съветници: „След приключване на финансовата година, Годишните финансови отчети на търговските дружества се разглеждат и приемат от общите им събрания, в случая Общински съвет-Казанлък.

Дружеството е без Управител от 20.04.2021 г. Същият е освободен с Решение №436, взето на заседание  на Общински съвет – Казанлък, проведено на 27.05.2021 г., Протокол №23.

Дружеството е поето за управление с ДОГОВОР ЗА УПРАВЛЕНИЕ от 14.12.2021 г. от мен Ивелин Недялков,съгласно Решение №574, взето на заседание  на Общински съвет – Казанлък,проведено на 25.11.2021 г.,Протокол №30.

Внасям за разглеждане и приемане Годишния финансов отчет за 2021 г. на дружеството, на основание чл.137, ал.1, т.3 и т.5 от Търговския закон и чл. 28, ал. 1, т. 3 и т. 9 от Наредба №19 за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия – търговски дружества с общинско участие в капитала и общински предприятия. „Индустриална зона-Казанлък“ ЕООД е търговско дружество със 100% общинско участие. През 2019 г. дружеството е вписано в Търговския регистър с Удостоверение от 28.11.2019 г. и започва дейност.

Предмета на дейност на дружеството е изграждане, управление и развитие на индустриални зони, отдаване под наем и продажба на дълготрайни активи, консултантска, комисионна, рекламна, маркетингова дейност, представителство и посредничество, както и всякаква друга производствена и търговска дейност, за която няма изрична законова забрана.

Дружеството е със седалище и адрес на управление: Област Стара Загора, Община Казанлък, гр. Казанлък п.к. 6100, булевард „Розова долина“ № 6.

Съществуването на дружеството не е ограничено със срок.

Към 31.12.2021 г. капиталът на дружеството е в размер на 112 000 (сто и дванадесет хиляди) лева.

Пълна информация за финансовото състояние на дружеството се съдържа в баланса, а за ефективността – в отчета за приходите и разходите. За 2021 г. в обобщен вариант разходите са:

Баланс по банково извлечение към 31.10.2021 г. на ОБ АД Казанлък налични средства - 1441,30 лева.

Баланс   към 31.12.2021 г. на ОБ АД Казанлък налични средства – 1405,52 лева.

 

- Разходи за външни услуги – 1969,21 лв.

- Разходи за заплати                - 1625,00  лв.

- Разходи за осигуровки          -   383,42 лв.

- Разходи за материали             -      0,00 лв.

- Финансови разходи

 /банкови такси/                         - 282,50 лв.

 

Към 31.12.2021 г. поради спецификата на дейността си ”Индустриална Зона - Казанлък” ЕООД не може да реализира никакви приходи. Такива са възможни само от продажба на терени на инвеститори.

„Индустриална зона Казанлък“ ЕООД ще извършва разходи свързани с възнаграждението и осигуровките на управителя, съгласно Наредба № 19 на Общински съвет Казанлък,  държавни такси , както и текущи разходи за консумативи, материали и възнаграждения за счетоводната обслужваща фирма.

Дружеството приключва 2021 г. с налични средства в „Общинска банка” АД – Казанлък в размер на 1405,52 лв. и няма задължения към Доставчици и вземания от Клиенти.“

Общински съвет – Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.137, ал. 1, т. 3 и т.5 от Търговския закон и чл.28, ал.1, т.3 и т.9 от Наредба №19 за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия – търговски дружества с общинско участие в капитала и общински предприятия,

Р Е Ш И:

 

1. Приема Годишния финансов отчет за 2021 г. на "ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА - КАЗАНЛЪК" ЕООД.

 

2. Освобождава от отговорност за 2021 г. управителя на "ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА - КАЗАНЛЪК" ЕООД – арх. Ивелин Недялков.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Ивелин Емилов Недялков - Управител на "ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА - КАЗАНЛЪК" ЕООД.

Участвали в гласуване 32 общински съветници, от които „За” 31.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 31/05/2022 г.