РЕШЕНИЕ
№691
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 26.05.2022 г., Протокол №39

 

Относно: ОС_1644/19.04.2022 г. - Доклад от Мария Цонева - председател на Постоянната комисия по култура, туризъм и вероизповедания с проект за решение относно удостояване със званието "Почетен гражданин на град Казанлък" на Цветан Цочев.


Мотиви: Вносителят докладва пред Общински съвет: „Във връзка с предстоящия Празник на Казанлък 2022, на основание чл.33 т.2 от Наредба №27 за символиката на община Казанлък, за именуване и преименуване на обекти с общинско значение и за паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на община Казанлък, след проучване на обществените нагласи в продължение на дълги години, предлагам за изключителния принос в развитието на културата в Казанлък, за огромния труд за съхраняване на българското танцово изкуство и за популяризиране на  българския фолклор по света, да бъде удостоен със званието „Почетен гражданин на Казанлък” Цветан Кирилов Цочев.

Цветан Кирилов Цочев е главен художествен ръководител на Ансамбъл за народни песни и танци „Искра“. Човек, отдаден на българските народни песни и танци и на българските деца, които учи с много любов не само на сложните танцови стъпки,  но и на безкрайна обич към българската народна песен и танцово изкуство. Повече от 40 години в своя съзнателен живот и професионален път Цветан Цочев посвещава на фолклора и всеотдайно работи за неговото съхранение и развитие в Казанлък.

Благодарение на неговия труд и умението му да работи с подрастващите, над 5000 деца - музиканти, танцьори и певци, се докосват до магията на българския фолклор. Част от тях продължават пътя си в професионални танцови състави, като ръководители, хореографи, танцьори, певци и музиканти, продължавайки да носят радост и гордост на жителите на община Казанлък. Цветан Цочев е носител на едно от най-високите държавни отличия - орден „Кирил и Методий“- ІІ степен, и на специалната награда на CIOFF - България. С множеството си изяви на международни сцени Цветан Цочев и ръководеният от него ансамбъл „Искра” популяризират Казанлък и Долината на розите и тракийските царе, като превръщат българските ритми в най-красивия посланик на нашата страна по света.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.22 от ЗМСМА, чл.32 във връзка с чл.33, т.2, чл.36, ал.1 от Наредба №27 на ОбС за символиката на Община Казанлък, за именуване и преименуване на обекти с общинско значение и за паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на Община Казанлък,

 

Р Е Ш И:

 

Удостоява със званието „Почетен гражданин на град Казанлък” - Цветан Цочев - за изключителен принос в развитието на културата в Казанлък, за огромния труд за съхраняване на българското танцово изкуство и за популяризиране на  българския фолклор по света.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Цветан Цочев.

 

Участвали в гласуване 32 общински съветници, от които „За” 32.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 31/05/2022 г.