РЕШЕНИЕ
№693
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 26.05.2022 г., Протокол №39

Относно: ОС_1674/11.05.2022 г.  - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на представител на Община Казанлък в областна комисия за изработване на областна здравна карта, като част от Национална здравна карта.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В деловодството на Община Казанлък постъпи Писмо с вх. №04-09-3/29.04.2022 г. от министъра на здравеопазването Проф. Асена Сербезова, ДФ относно определяне на представител на Община Казанлък в областна комисия за изработване на областна здравна карта като част от Национална здравна карта.

Предвид важността на документа, с който се определят и планират на териториален принцип потребностите на населението от достъпна извънболнична и болнична медицинска помощ, предлагам Община Казанлък да бъде представлявана от Ахмед Абдула Мехмед, Заместник кмет на община Казанлък.”

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.29, ал.3 от Закона за лечебните заведения,

 

Р Е Ш И:

 

1. Определя за представител на Община Казанлък в областна комисия за изработване на областна здравна карта като част от Национална здравна карта Ахмед Абдула Мехмед, Заместник кмет на община Казанлък.

2. Възлага на кмета на община Казанлък да издаде заповед за определяне на  представител на Община Казанлък в областна комисия за изработване на областна здравна карта като част от Национална здравна карта. 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Ахмед Абдула Мехмед - Заместник кмет на община Казанлък.

Участвали в гласуване 28 общински съветници, от които „За” 27.

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 31/05/2022 г.