РЕШЕНИЕ
№695
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 26.05.2022 г., Протокол №39


Относно: ОС_1690/16.05.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на Програма за управление на отпадъците на община Казанлък за периода 2021-2028 г.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „1. Причините, които налагат и целите, които се поставят с приемането на програмата:

Действащата Програма за управление на отпадъци на Община Казанлък е с период на действие 2010-2020 г. Поради това, че срокът е изтекъл се налага приемането на нова програма на основание чл.52, ал.1 от ЗУО. Съгласно чл.52, ал.3, т.1 от ЗУО, Програма за управление на отпадъци (ПУО) на територията на Община Казанлък се разработва и приема за период, който съвпада с периода на действие на Националния план за управление на отпадъците, който е 2021-2028 г.

Приоритет „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда” за периода 2021-2028 г. е насочен към специфична цел „Насърчаване на прехода към кръгова икономика“ и ще се финансират мерки, чрез които отпадъците ще се подготвят за повторна употреба и поправка, ще се рециклират или генерирането им ще бъде предотвратено, както и дейности, свързани с осведомеността на населението и промяна в нагласите му.

 

Ключов елемент на програмата е спазването на йерархията за третиране на отпадъците:

- Предотвратяване образуването на отпадъци

- Рециклиране, повторна употреба или извличане на вторични суровини и енергия

- Екологосъобразно обезвреждане чрез депониране или изгаряне на тези отпадъци, за които е невъзможно да бъдат предотвратени и/или оползотворени.

Реализирането на заложените с програмата мерки и дейности има за резултат предотвратяване и намаляване на вредното въздействие на отпадъците върху околната среда и човешкото здраве и намаляване на използването на първични природни ресурси.

Програмата за управление на отпадъците е публикувана на интернет страницата на  Община Казанлък с цел осигуряване на обществен достъп съгласно чл.52, ал.7. от Закона за управление на отпадъците.

 

2. Цели, които се поставят с приемането на нова Програма за управление на отпадъците.

  • Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез предотвратяване образуването им и насърчаване на повторното им използване.
  • Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци и намаляване и предотвратяване на риска от депонираните отпадъци
  • Управление на отпадъците, което гарантира чиста и безопасна околна среда.
  • Превръщане на обществеността в ключов фактор при прилагане на йерархията на управление на отпадъците.

При разработването на Програмата са отразени промените в нормативната уредба и фактическите условия, породени от стремежа на Общинска администрация - Казанлък за постигане на устойчиво управление на отпадъците.

 

3. Очаквани резултати от приемането на нова Програма за управление на отпадъците на  територията на община Казанлък:

С оглед прилагане на необходимите мерки по управление на отпадъците на регионално ниво и настъпилите промени в националното законодателство, настоящата Програма е насочена към постигане на следните резултати:

- Реализиране на мерки за предотвратяване и намаляване на образуването на отпадъци

- Подобряване на организацията по разделяне, временно съхраняване, събиране и транспортиране на отпадъците

- Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци и постигане на заложените в законодателството цели за рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци (отпадъци от хартия, картон, метали, пластмаса и стъкло; биоразградими в т.ч. биоотпадъци) и строителни отпадъци

- Прилагане на екологосъобразно третиране на отпадъците – изграждане и експлоатация на регионални съоръжения за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

- Подобряване на правната регулация на управлението на отпадъците и ускоряване прилагането на законодателството и политиката в областта

- Осигуряване на достатъчни и надеждни данни за отпадъците

- Увеличаване на инвестициите и прилагане на принципите “Замърсителят плаща” и “Разширена отговорност на производителя” при интегрираното управление на отпадъците-

- Развитие на устойчиви системи за управление на специфични потоци отпадъци

- Повишаване участието на обществеността при управление на дейностите по отпадъците в общината.

4. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз.

Програмата е с отворен статут и може бъде допълвана и променяна съобразно новото европейско законодателство. Разработени са предложения за законодателни изменения и допълнения в ЗУО за въвеждане в националното законодателство на последните изменения в: Рамковата директива за отпадъците 2008/98/ЕС; Директивата 94/62/ЕС относно опаковките и отпадъците от опаковки; Директива 99/31/ЕС относно депата за отпадъци. Националният план е съобразен  с изискванията на Директива 2008/98/ЕО за отпадъците, като са отчетени общите принципи за опазване на околната среда като предпазни мерки и устойчивост, техническа осъществимост и икономическа приложимост, опазване на ресурсите, както и въздействие върху човешкото здраве, икономиката и обществото нормативните актове от по-висока степен, както и с тези на европейското законодателство. “

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.52, ал.1 и ал.8 от ЗУО и чл.79, ал.1и ал.4 от Закон за опазване околната среда (ЗООС),

 

Р Е Ш И:

 

Приема Програма за управление на отпадъци на територията на община Казанлък за периода 2021-2028 г.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

Участвали в гласуване 29 общински съветници, от които „За” 28.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 31/05/2022 г.