РЕШЕНИЕ
№697
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 26.05.2022 г., Протокол №39


Относно: ОС_1686/16.05.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 12 670 лв. без ДДС за прехвърляне собствеността на имот, частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот с идентификатор 35167.504.983, с площ от 181 кв.м., находящ се на ул. "Лев Толстой", гр. Казанлък.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В Общинска администрация e постъпило Заявление с вх. №68-7398-2'3/03.02.2022 г. от Алил Чаушев в качеството му на управител на „ИДА ИНВЕСТ“ ООД, за доброволно прилагане на действащия ПУП-ПР на гр. Казанлък, одобрен със Заповед №47/13.01.2022 г. на кмет за УПИ V-1494, кв. 123 с площ 830 кв.м, в който са включени ПИ с идентификатор 35167.504.983 и ПИ с идентификатор 35167.504.1494 по КККР на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г.  на ИД на АГКК.

Заявителят е собственик на ПИ с идентификатор 35167.504.1494 с площ 651 кв. м по КККР на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г.  на ИД на АГКК, съгласно Нотариален акт №79, т. 4, рег. №5487, Дело №570/16.11.2021 г., вписан в СВ-Казанлък с дв. вх. №8161, вх. рег. №8161/18.11.2021 г., акт №168, т. 28, Дело №5898.

Община Казанлък притежава ПИ с идентификатор 35167.504.983 с площ 181 кв.м по КККР на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г.  на ИД на АГКК по АЧОС №4155/14.04.2022 г., вписан в СВ-Казанлък с дв. вх. №2221, вх. №2222/18.04.2022 г., акт №146, т. 7, н. дело №1457. Съгласно Писмо №68-7398-2'8/28.03.2022 г. на главен архитект на Община Казанлък за имота не може да бъде приложена разпоредбата на чл.19, ал.1, т.1 и ал.3 от ЗУТ, тъй като е с по-малки размери от минимално определените и не може да бъде обособен самостоятелен урегулиран поземлен имот.

Данъчната оценка е 4 072,50 лв., съгласно Удостоверение за ДО №7404062940/21.03.2022 г. на дирекция „Местни приходи”. Изготвената Пазарна оценка с вх. №68-7398-2'12/11.05.2022 г. от оценител на недвижими имоти по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС е на стойност 12 670,00 лв., без ДДС.  

В Приложение №6 към Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък за 2022 г., приета с Решение №556/25.11.2021 г. на ОбС-Казанлък е предвидено разпореждане с имоти, по заявления на физически и юридически лица за прилагане на регулационните планове. Преписката за прехвърляне на собствеността на общинския имот се изготвя на основание чл.35, ал.4, т.2 от Закона за общинската собственост (ЗОС) във връзка с §22, ал.1, т.1, б.„б“ от ЗР на Закона за устройство на територията (ЗУТ) по реда и чл.46, ал.9 от Наредба №15 на Общински съвет-Казанлък.

Съгласно чл.41, ал.2 от ЗОС, за да бъде извършена  разпоредителната сделка е необходимо  Общински съвет-Казанлък да определи пазарната цена на общинския имот.”

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.8, ал.9, чл.35, ал.4, т.2 и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с §22, ал.1, т.1, б.„б“ от ЗУТ,

 

Р Е Ш И:

 

1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък за 2022 г., приета с Решение №556/25.11.2021 г. на ОбС-Казанлък, като към Приложение №6 се включва:

АОС

Име, фамилия (фирма)

Приход (лв.)

Предна

значение

Описание на имота

№4155/ 14.04.2022 г.

„ИДА-ИНВЕСТ“ ООД

12 670,00

„За ЖС“

ПИ с идентификатор 35167.504.983 с площ 181 кв. м по ККК на гр. Казанлък

2. Определя пазарна цена в размер на 12 670,00 (дванадесет хиляди шестстотин и седемдесет) лева, без ДДС за прехвърляне собствеността на имот, частна общинска собственост представляващ Поземлен имот с идентификатор 35167.504.983 (три пет едно шест седем точка пет нула четири точка девет осем три) с площ 181 (сто осемдесет и един) кв.м по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък, ул. „Лев Толстой“, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м) по КККР на гр. Казанлък, при граници: Поземлени имоти с идентификатор - 35167.504.1493; 35167.504.1494; 35167.504.9007 (улица); 35167.504.8386 и 35167.504.1492, който по действащия Подробен устройствен план-План за регулация, одобрен със Заповед №47/13.01.2022 г. на кмет представлява: Незастроена  земя с площ 181 (сто осемдесет и един) кв. м, реална част придаваема към Урегулиран поземлен имот V-1494 (пети за едно четири девет четири) в кв.123 (сто двадесет и трети) с площ 830 (осемстотин и тридесет) кв.м.

3. Упълномощава кмета на Община Казанлък да издаде заповед и да сключи договор за прехвърляне собствеността на общинския имот по т. 2 със заявителя в срока на валидност на пазарната оценка, като всички данъци, такси и режийни разноски по издаване и вписване на договора са за негова сметка.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Галина Георгиева Стоянова - кмет на Община Казанлък и Алил Чаушев, управител на „ИДА ИНВЕСТ“ ООД, адрес на управление: гр. Казанлък.

Участвали в поименно гласуване 27 общински съветници, от които „За” 25.

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 31/05/2022 г.