РЕШЕНИЕ
№698
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 26.05.2022 г., Протокол №39


Относно: ОС_1667/03.05.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 7128 лв. без ДДС за продажба на земя - частна общинска собственост, на собственик на построената върху нея сграда: УПИ X-143 с площ от 690 кв.м., в кв.21 на с. Долно Изворово, общ. Казанлък.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В Общинска администрация е постъпило Заявление вх. №94-С-4047-1/2022 година от София Славовска за закупуване на земя - частна общинска собственост. Съгласно представения Нотариален акт №23, т. 29, Дело №5958/2021 г., заявителката е собственик на сграда, построена върху общинска земя, представляваща Урегулиран поземлен имот Х-143 с площ 690 кв.м в кв.21 по ПУП на село Долно Изворово, одобрен със Заповед №22/1987 г. и ПР, одобрен със Заповед №70/07.06.1988 г., за който е съставен Акт за частна общинска собственост (АЧОС) 4139 от 24.03.2022 г., вписан в Служба по вписванията град Казанлък с дв. вх. №1807/31.03.2022 г., акт 78, т. 6, н. д. 1167.

В Приложение №6 към Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на община Казанлък, приета с Решение №556/25.11.2021 г. на ОбС-Казанлък, е предвидено разпореждане с имоти - частна общинска собственост, по заявления на физически или юридически лица, собственици на законно построени върху тях сгради. На основание чл.35, ал.3 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и по реда на чл.44, ал.3 от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет-Казанлък, продажбата се извършва от кмета на общината без търг или конкурс. Данъчната оценка на земята е 1821,60 лева, съгласно Удостоверение №7404062616/02.03.2022 година на дирекция „Местни приходи“, а пазарната оценка е 7128,00 лева без ДДС, изготвена от правоспособен оценител, по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС.

Съгласно чл.41, ал.2 от ЗОС, за да бъде извършена  разпоредителната сделка е необходимо  Общински съвет – Казанлък да определи пазарната цена на общинския имот.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.9, чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.35, ал.3 от ЗОС и чл.44 от Наредба №15 на ОбС-Казанлък за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет-Казанлък,

 

Р Е Ш И:

 

1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на община Казанлък за 2022 година, приета с Решение №556/25.11.2021 г. на ОбС-Казанлък, като към Приложение №6 се включва:

 

АОС

Име, фамилия/ фирма

Приход

(лева)

Предназначение

Описание на имота

4139/

2022 г.

София Славовска

7128,00

За жилищно строителство

Х-143 с площ 690 кв. м в квартал 21 с. Д. Изворово

 

2. Определя пазарна цена от 7128,00 (седем хиляди сто двадесет и осем) лева, без ДДС, за продажба на земя - частна общинска собственост, на собственик на построената върху нея сграда: Урегулиран поземлен имот (УПИ) Х-143 (десети за едно четири три) с площ 690 (шестстотин и деветдесет) кв.м в кв.21 (двадесет и първи) по ПУП на село Долно Изворово, община Казанлък, област Стара Загора, одобрен със Заповед №22/1987 г. и ПР, одобрен със Заповед №70/1988 г., при граници: УПИ I-За озеленяване, УПИ II-154, УПИ IХ-144, улица.

 

3. Упълномощава Кмета на община Казанлък да сключи договор със София Славовска с ЕГН: ''''''''''' от град Казанлък, община Казанлък, област Стара Загора, за продажбата на общинския имот по т.2 от настоящото решение. Всички данъци, такси и режийни разноски по издаване и вписване на договора са за сметка на заявителя – София Славовска.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и София Славовска, адрес за кореспонденция: град Казанлък.

 

Участвали в поименно гласуване 29 общински съветници, от които „За” 29.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                       (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 31/05/2022 г.