РЕШЕНИЕ
№ 699
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 26.05.2022 г., Протокол №39

Относно: ОС_1659/28.04.2022-Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 1150.00 лв. без ДДС, при учредяване допълнително право на строеж върху земя, частна общинска собственост в полза на Александър Иванов, на едноетажна сграда с предназначение "Лятна кухня" със застроена площ 65,60 кв. м, върху северозападната част на УПИ VI, кв. 120 по ПУП на с. Енина, общ. Казанлък.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В общинска администрация е постъпило е Заявление №194-Д-1709-1#7/2022 г. от Александър Иванов за учредяване на допълнително право на строеж върху общинска земя, представляваща Урегулиран поземлен имот VI в кв. 120 по ПУП на село Eнина, одобрен със заповед №864/1970 година с адрес: с. Енина, ул. „Детелина“ №15. Заявителят е собственик на построените в имота сгради, съгласно Нотариален акт №193, т. 11, д. № 2322, дв. вх. рег. №3218/30.05.2019 година.

За земята е съставен  акт за частна общинска собственост (АЧОС) №4102 от 18.02.2022 г., вписан в Служба по вписванията град Казанлък с дв. вх. рег. №1050/25.02.2022 г., акт 195, т. 3, н. д. 653. Към заявлението са представени копия от: Копие извадка №1281/ 2021 г. с виза на главен архитект и ситуация към архитектурен проект, съгласно които в имота е предвидена постройка на допълващо застрояване, с предназначение “Лятна кухня“, едноетажна сграда със застроена площ от 65,6 кв. м.

В Приложение №6 към Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на община Казанлък за 2022 година, приета с Решение №556/25.11.2021 г. на ОбС-Казанлък, е предвидено учредяване на право на строеж в предвидени по закон случаи, върху имоти, частна общинска собственост, по текущи преписки по заявления на граждани. На основание чл. 38, ал. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС), по реда на чл. 52 от Наредба №15 на ОбС-Казанлък за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, допълнително право на строеж върху имот - частна общинска собственост се учредява въз основа на одобрен проект,  със заповед на Кмета на общината и сключен договор, като на основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС цената на ограниченото вещно право се определя от Общинския съвет.

Изготвени са данъчна и пазарна оценка на ограниченото вещно право. Данъчната оценка е 778.60 лева, съгласно Удостоверение за ДО №7404062620/02.03.2022 г. на Дирекция „Местни приходи“. Пазарната оценка е на стойност 1150.00 лева, без ДДС.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21 ал.1, т.8 от Закона за местно управление и местна администрация (ЗМСМА), чл.8, ал.9, чл.38 ал.2, чл.41, ал.2 от ЗОС и във връзка с  чл.51, ал.2 от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Казанлък,

 

Р Е Ш И:

1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на община Казанлък за 2022 година, приета с Решение №556/2021 г. на ОбС-Казанлък, като към Приложение №6 се включва:

 

АОС

Име, фамилия/ фирма

Приход

(лв.)

Предназначение

Описание на имота

4102/2022г.

Александър Иванов

1150.00

Допълнително право на строеж

Лятна кухня със ЗП 65.6 кв. м в УПИ VI кв. 120

село Eнина

 

2. Определя пазарна цена от 1150.00 (хиляда сто и петдесет) лева без ДДС за учредяване на допълнително, възмездно право на строеж в полза на Александър Иванов от град Казанлък, за построяване, съобразно архитектурен проект, на едноетажна сграда, с предназначение „Лятна кухня“ със застроена площ 65.60 (шестдесет и пет цяло 0.60) кв. м, върху северозападната част на Урегулиран поземлен имот (УПИ) VI (шести) в кв. 120 (сто и двадесет) по ПУП на село Енина, одобрен със Заповед №864/1970 година, представляващ Поземлен имот с идентификатор 27499.501.1323 (две седем четири девет девет точка пет нула едно точка едно три две три) с площ 725 (седемстотин двадесет и пет) кв. м по Кадастрална карта и кадастрални регистри на село Енина, община Казанлък, област Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-97/30.12.2009 г. на ИД на АГКК; Адрес: с. Енина п. к. 6142, ул. „Детелина“ №15, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м), при граници: ПИ с идентификатори 27499.501.1322, 27499.501.1320, 27499.501.3010, 27499.501. 1327, 27499.501.1324, Предишен идентификатор: няма, Номер по предходен план: 1323.

 

3. Упълномощава кмета на общината да сключи договор за учредяване на правото на строеж по т. 2 от настоящото решение, като всички данъци, такси и режийни разноски  по сделката са за сметка на заявителя – Александър Иванов. Договорът да се сключи в срока на валидност на пазарната оценка.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Александър Иванов, адрес: гр. Казанлък.

Участвали в поименно гласуване 27 общински съветници, от които „За” 25.

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 31/05/2022 г.