РЕШЕНИЕ
№ 700
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 26.05.2022 г., Протокол №39

Относно: ОС_1660/29.04.2022-Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 817 лв. без ДДС за прехвърляне собствеността на имот, частна общинска собственост - Незастроена земя с площ от 56 кв.м., представляваща реална част от УПИ III-346, кв.23 в с. Розово, общ. Казанлък.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет, че в общинска администрация е постъпило Заявление с вх. №194-М-8797-1/2022 г. от Мария Харемчева, за доброволно прилагане на подробен устройствен план за Урегулиран поземлен имот (УПИ) III–346 с обща площ 1106 кв. м в кв. 23, село Розово.  Заявителката е собственик на имот пл. №346 с площ 1050 кв. м, съгласно н. а. №11, т. 14, рег. дв. вх. №3834, д. 2780/27.06.2019 г. и Протокол по гр. д. 161/1989 г. на КРС, а Община Казанлък притежава незастроена земя с площ 56 кв. м, съгласно Акт за частна общинска собственост № 4108 от 25.02.2022 г., вписан в СВ –Казанлък с дв. вх. №1278/10.03.2022 г., акт 164, т. 4, н. д. 824.

За да бъде приложен доброволно подробният устройствен план за описания имот е необходимо да бъде сключен договор за продажбата на общинската част от него. В Приложение №6 към Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на община Казанлък за 2022 година, приета с Решение №556/25.11.2021 г. на ОбС-Казанлък, е предвидено разпореждане с имоти, по заявления на граждани, на придаваеми по регулация общински земи.

Преписката за прехвърляне на собствеността на общинския имот се изготвя на основание чл. 35, ал. 4, т. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС) във връзка с  чл. 15, ал. 5 и §22, ал. 1, т. 1, б. „б“  от Закона за устройство на територията (ЗУТ), по реда и чл. 46, ал. 9 от Наредба №15 на Общински съвет-Казанлък. Данъчната оценка на общинската земя е 240.80 лева, съгласно Удостоверение за ДО №7404062473/24.02.2022 г. на Дирекция „Местни приходи”.  Пазарната оценка, изготвена от оценител на имоти, е на стойност 817.00 лева.    

Съгласно чл. 41, ал. 2 от ЗОС за да бъдат извършени  разпоредителните сделки е необходимо  Общински съвет-Казанлък да определи пазарната цена на общинските имоти.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 8, ал. 9, чл. 35, ал. 4, т. 2, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, във връзка с  чл. 15, ал. 5 и §22 ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗУТ,

 

Р Е Ш И:

 

1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост на община Казанлък за 2022 година, приета с Решение №556/ 25.11.2021 г. на ОбС-Казанлък, като към Приложение №6 се включва:

АОС

Име, фамилия/ фирма

Приход

(лв.)

Предназначение

Описание на имота

4108/2022г.

Мария Харемчева

817.00

Жилищно строителство

Реална част с площ 56 кв. м от УПИ III–346 в кв. 23 с. Розово

 

2. Определя пазарна цена от 817.00 (осемстотин и седемнадесет) лева, без ДДС, за прехвърляне собствеността на имот, частна общинска собственост, при доброволно прилагане на действащ подробен устройствен план: Незастроена земя с площ 56 (петдесет и шест) кв. м, при граници: улици, УПИ VI-345, имот пл. №346, представляваща реална част от Урегулиран поземлен имот III – 346 (трети за три четири шест) в кв. 23 (двадесет и трети) в село Розово, община Казанлък, област Стара Загора, по действащ ПУП-ПР, одобрен със Заповед №97/11.04.1998 година, с обща площ 1106 (хиляда сто и шест) кв. м, при граници:  улици, УПИ VI-345, УПИ VII-347, УПИ VIII-348, УПИ IХ-349.

 

3. Упълномощава Кмета на община Казанлък да сключи договор с Мария Харемчева от село Розово, община Казанлък, област Стара Загора за прехвърляне собствеността на общинския имот по т. 2 от настоящото решение. Всички данъци, такси и режийни разноски по издаване и вписване на договора са за сметка на заявителя – Мария Харемчева.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Мария Харемчева, адрес за кореспонденция село Розово.

Участвали в поименно гласуване 27 общински съветници, от които „За” 26.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                 (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 31/05/2022 г.