РЕШЕНИЕ
№ 701
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 26.05.2022 г., Протокол №39

Относно: ОС_1650/20.04.2022-Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно даване на съгласие за приемане на дарение в полза на община Казанлък на незастроена земя с площ от 1 кв.м, находяща се в гр. Казанлък с проектен идентификатор 35167.501.9533.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет, че в общинска администрация Казанлък е постъпило Заявление с вх. №194-К-539-6/07.10.2021г. от Красимира Делчева - собственик на Поземлен имот с идентификатор 35167.501.7140 по КККР на гр. Казанлък, а по плана на гр. Казанлък - УПИ IV-7140, кв. 472, притежаван на основание нот. акт №23, том I, рег. 1164 дело №23 от 29.09.1998г. издаден от СВ, нот. акт №101, том VII, рег. 1972, дело 1367 от 26.03.2021г. издаден от СВ и нот. акт №81, том XII, рег. 3470 от 26.05.2021г. от СВ гр. Казанлък.

Собственикът изявява своето желание за доброволно прилагане на ПУП-ПР, за поземлен имот идентификатор 35167.501.7140., за който е издадена Скица-проект за изменение на КККР №15-59294/21.01.2022г., според която поземлен имот идентификатор 35167.501.7140, е заличен и се образуват два нови поземлен имот с проектен идентификатор 35167.501.9532 с проектна площ 567 кв. м. и поземлен имот с проектен идентификатор 35167.501.9533 с проектна площ 1 кв. м. (който попада в улица според ПУП-ПУР на гр. Казанлък).

За да бъде приложен доброволно подробният устройствен план за описания имот, е необходимо да бъде сключен договор за дарение на незастроена земя с площ 1 кв. м (представляваща поземлен имот с проектен идентификатор 35167.501.9533, която попада в улица по ПУР на кв. 472 на гр. Казанлък, одобрен с Решение №684/30.07.2013г. от ОбС на Казанлък и Решение №777/30.07.2013г. на ОбС на Казанлък, имота е собственост на Заявителя, съгласно нот. акт №23, том I, рег. 1164 дело №23 от 29.09.1998г. издаден от СВ, нот. акт №101, том VII, рег. 1972, дело 1367 от 26.03.2021г. издаден от СВ и нот. акт №81, том XII, рег. 3470 от 26.05.2021г. от СВ гр. Казанлък.

Данъчната оценка на даряваната земя с площ 1 кв. м, представляваща поземлен имот с проектен идентификатор 35167.501.9533 по КККР на гр. Казанлък, е 11,30 лева, съгласно Удостоверение за ДО №7404063292/14.04.2022г. на Дирекция „Местни приходи”.

Съгласно §22, т.1, б. “В“ от Заключителните разпоредби (ЗР) на Закона за устройство на територията(ЗУТ), ПУП се счита за приложен по отношение на регулацията с изплащането на обезщетенията по отчуждителните производства. Ако Общината придобие собственост, над имотите предвидени за изграждане на обекти – публична общинска собственост по реда на чл.21, ал.4 от Закона за общинската собственост (ЗОС), те не се отчуждават принудително.

Съгласно чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местно самоуправление и местна администрация (ЗМСМА), чл.8 и чл.34, ал.3 от ЗОС и по реда на чл.11 от Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОБС-Казанлък, даренията на имотите се приемат от Кмета на Общината, след решение на общински съвет. 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1, чл.34, ал.3, от ЗОС и чл.11 от Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОБС-Казанлък  във връзка с §22, ал. 1, т.1, б. „Б“ от ЗР на ЗУТ,

Р Е Ш И:

 

1. Дава съгласие, Кмета на Община Казанлък, от името и в полза на Община Казанлък, да приеме дарение от Красимира Делчева представляващо: правото на собственост върху незастроена земя с площ от 1 кв. м, представляваща поземлен имот с проектен идентификатор 35167.501.9533 по КККР на град Казанлък, одобрена със Заповед № РД-18-88/26.11.2015г. на ИД на АГКК, при съседи: 35167.501.9532, 35167.501.7141, 35167.501.8006, 35167.501.616, получен при доброволно прилагане на ПУП-ПР за УПИ IV-7140, кв. 472 по плана на гр. Казанлък, одобрен с Решение №684/30.07.2013г. от ОбС на Казанлък и Решение №777/30.07.2013г. на ОбС на Казанлък.  Даряваната реална част с площ от 1 кв. м, е с данъчна оценка в размер на 11,30лв. по удостоверение за ДО №7404063292/14.04.2022г. на Дирекция „Местни приходи“ при Община Казанлък.

 

2. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да сключи договор за дарение на поземления имот от т.1, като всички такси по издаване и вписване на договора са за сметка на Община Казанлък.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Красимира Делчева – гр. Казанлък.

 

Участвали в поименно гласуване 29 общински съветници, от които „За” 29.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 31/05/2022 г.