РЕШЕНИЕ
№ 702
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 26.05.2022 г., Протокол №39

Относно: ОС_1649/20.04.2022-Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно промяна на т.2 от Решение №339/28.01.2021 г. на Общински съвет-Казанлък, касаещо изграждане на паметник в с. Ясеново на загиналите в Балканската, Междусъюзническа, Първа и Втора световна война.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „Общински съвет- Казанлък, с Решение №339 от 28.01.2021 г., е дал съгласие за изграждане на паметник в с. Ясеново на загиналите в Балканската, Междусъюзническата, Първата и Втората Световна война, по предложение на Инициативен комитет с председател Христо Ангелов. Разрешението е паметникът да се разположи на тротоарното пространство източно от УПИ II- 209, кв.29 по плана на с. Ясеново.  Изготвен е проект и е издадено  Разрешение за строеж № 71/30.03.2021 г. При започване на строителните дейности се установи, че през терена преминава  водопровод ф125, захранващ населеното място и изместването му е нецелесъобразно. Това  наложи да се потърси друго подходящо място в близост. Установи се, че такова е тротоарното пространство южно от УПИ III-138, кв.33  по плана на с. Ясеново, което не е засегнато  от подземни комуникации.”                

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1, т.23 от  ЗМСМА и чл.83, ал.3, чл.84, чл.85, т.1 и чл.87, т.3 от Наредба №27 на ОбС за символиката на община Казанлък, за именуване и преименуване на обекти с общинско значение и за паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на общината,

 

Р Е Ш И:

 

Променя т.2 от Решение №339 от 28.01.2021г . на  Общински съвет- Казанлък, както следва:

2.  Паметникът да се разположи южно от УПИ III-138, кв.33  по плана на с. Ясеново.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Христо Ангелов-председател на инициативен комитет.

Участвали в гласуване 27 общински съветници, от които „За” 26.

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                              (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 31/05/2022 г.