РЕШЕНИЕ
№ 703
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 26.05.2022 г., Протокол №39


Относно: ОС_1678/12.05.2022-Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно предоставяне на земи от общинския поземлен фонд, в изпълнение на задълженията произтичащи от §27, ал.2, т.1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В Община Казанлък е постъпило Мотивирано искане от Общинска служба „Земеделие” гр. Казанлък с вх. № 124-05-30/02.12.2021 г., относно предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на основание § 27, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ.

Възстановяването на земеделска земя започва през 1991 г. с подаване на заявления от собствениците пред ОС ”Земеделие” – гр. Казанлък. Общинската служба по земеделие, въз основа на влезлия в сила план за земеразделяне, постановява решение за признато право на собственост. Съгласно чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ общината стопанисва и управлява земеделската земя, останала след възстановяването на правата на собствениците и в регистъра към плана за земеразделяне като собственик е вписана община Казанлък. След влизане в сила на плана за земеразделяне и одобрената карта на съществуващи и възстановими стари реални граници невъзстановените и непотърсени земи стават общинска собственост. Съгласно чл.19, ал.4 от ЗСПЗЗ (ДВ. бр.43 от 29Април 2008г.) за срок от 5 години общините са били длъжни да предоставят тези земи при наличие на едно от следните условия:

1. Установяване на границите на земеделските имоти, за които е издадено решение на общинската служба по земеделие за признаване на правото на възстановяване на собствеността в съществуващи или възстановими стари реални граници;

2. Изпълнение на съдебни решения за признато право на собственост;

3. Обезщетяване на собствениците, чиято собственост не може да бъде възстановена;

4.изпълнение на проекти за уедряване на земеделските земи в землищата на територията на общината;

5. Изпълнение на обекти от техническата инфраструктура, както и на други проекти, за които съгласно закон се допуска принудително отчуждаване.

В изпълнение на чл.19, ал. 1 от ЗСПЗЗ директора на ОД ”Земеделие” – гр. Стара Загора е одобрил със Заповед № 137/11.11.2008г. протоколно решение от 10.11.2008 г. по чл.45в, ал.5 от ППЗСПЗЗ на заседанието на комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ  за землищата на община Казанлък.

С измененията на ЗСПЗЗ ( ДВ бр.62 от 2010 г.) са отменени текстовете, които задължават общините да предоставят на граждани от земите, собственост на общината. С ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ е създаден нов параграф 27, съгласно който неприключилите производства по обезщетяване със земеделски земи от общинския поземлен фонд се приключват по досегашния ред и общинските съвети предоставят земи от общинския поземлен фонд при наличие на едно от следните условия:

l. Установяване на границите на земеделските имоти, за които е издадено решение на общинската служба по земеделие за признаване на правото на възстановяване на собствеността в съществуващи или възстановими стари реални граници;

2. Изпълнение на съдебни решения за признато право на собственост;

3. Обезщетяване на собствениците, чиято собственост не може да бъде възстановена.

На 18.02.2015 г. бе обнародван Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на земеделските земи (ЗИД на ЗОЗЗ). Чрез преходните и заключителни разпоредби на закона се налагат съществени изменения в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), касаещи общините.

Въвеждат се ограничения относно разпореждането с т. нар. остатъчен земеделски фонд по чл. 19 от ЗСПЗЗ, върху които не са предявени права на собственост в законоустановените срокове и бе предоставен в собственост на общините. Предвидено е в срок от 5 години от влизане в сила на ЗИД на ЗОЗЗ тези земеделски земи да не могат да бъдат предмет на разпоредителни сделки и да се предоставят единствено за изпълнение на съдебни решения за признато право на собственост, за обезщетяване на собственици, чиято собственост не може да бъде възстановена, както и за изпълнение на обекти от техническата инфраструктура, както и на други проекти, за които съгласно закон се допуска принудително отчуждаване.

Съгласно Правилника за прилагане на Закона са собствеността и ползването на земеделските земи съществуващи на терена стари реални граници на имоти са тези, които представляват топографски елементи като слогове, пътища, огради, трайни насаждения, брегови линии на водни течения и водни площи, оврази, дерета и други подобни, при условие, че не е променено местоположението им след включването на земите в ТКЗС или в ДЗС.

Възстановими на терена стари реални граници на имота са тези, които е възможно да бъдат установени чрез кадастрален план, комасационен план или частичен земеустройствен план преди образуването на ТКЗС и ДЗС. За установяването на границите могат да се използват и стари геодезически снимки, аерофотоснимки, дешифровъчни фотокопия, ортофотопланове и скици на имоти, издадени от техническите служби на общината.

Планът за обезщетяване на собственици на земеделски земи по реда на чл. 10б от ЗСПЗЗ е обявен в ДВ бр. 94/16.11.2007 г. и е влезнал в сила. Всички общински имоти , които са били определени със заповед на Областния управител и решение на Общински съвет – Казанлък, са били включени и използвани при изготвянето му. По тази причина на основание чл. 45ж, ал. 1 от ППЗСПЗЗ Общинска служба „Земеделие“ представя мотивирано искане, чрез кмета на Общината до Общински съвет /в случая на основание §27 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ/, за определяне на нови земеделски имоти, които да послужат за обезщетяване на собствениците.

Мотивираното искане от Общинска служба „Земеделие” гр. Казанлък с вх. № 124-05-30/02.12.2021 г. по преписка № А543/25.11.1991 г. е направено на основание чл.45д от ППЗСПЗЗ, във връзка с постъпило искане от Гинка Симеонова, в качеството й на наследник на Иван Иванов. С Решение № 01/08.04.1996 г. на ОСЗ-гр.Казанлък на наследниците на Иван Иванов е признато правото да им бъдат възстановени имоти в землището на гр. Казанлък в съществуващи (възстановими) стари реални граници с обща площ 2.259 дка. Към заявлението е представено геодезическо заснемане за идентифициране на конкретните имоти и изготвяне на скица-проект за внасяне към настоящото предложение, както следва:

1. Земеделска земя с площ от 1342 (хиляда триста четиридесет и два) кв.м, представляваща Поземлен имот с идентификатор № 35167.150.830 /три пет едно шест седем, точка, едно пет нула, точка, осем три нула/, находящ се в местност „Старите лозя“ по КККР на гр. Казанлък, одобрени със Заповед № РД-18-88/26.11.2015 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, с вид територия - Земеделска, с начин на трайно ползване – Лозе и категория на земята при неполивни условия 9 (девета), при граници: Поземлен имот с идентификатор № 35167.150.834, № 35167.150.833, № 35167.150.831, № 35167.150.124 и № 35167.150.418. Вид собственост - общинска частна (имот от остатъчния поземлен фонд по смисъла на чл. 19 от ЗСПЗЗ).

2. Земеделска земя с площ от 917 (деветстотин и седемнадесет) кв.м, представляваща Поземлен имот с идентификатор № 35167.160.425 /три пет едно шест седем, точка, едно шест нула, точка, четири две пет/, находящ се в местност „Старите лозя“ по КККР на гр. Казанлък, одобрени със Заповед № РД-18-88/26.11.2015 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, с вид територия - Земеделска, с начин на трайно ползване – Лозе и категория на земята при неполивни условия 9 (девета), при граници: Поземлен имот с идентификатор № 35167.160.428, № 35167.160.426, № 35167.160.424 и № 35167.160.44. Вид собственост - общинска частна (имот от остатъчния поземлен фонд по смисъла на чл. 19 от ЗСПЗЗ).

От изложеното дотук следва, че са налице условията по § 27, ал. 1 и ал. 2,  т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21 ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с § 27, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ,

 

Р Е Ш И:

 

Предоставя земи от общинския поземлен фонд, в изпълнение на задължението си по § 27, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и при наличие на решение на Общинска служба по Земеделие гр. Казанлък за възстановяване правото на собственост на наследниците на Иван Стефанов Иванов, в съществуващи (възстановими) стари реални граници както следва:

 

1. Земеделска земя с площ от 1342 (хиляда триста четиридесет и два) кв.м, представляваща Поземлен имот с идентификатор № 35167.150.830 /три пет едно шест седем, точка, едно пет нула, точка, осем три нула/, находящ се в местност „Старите лозя“ по КККР на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, с вид територия - Земеделска, с начин на трайно ползване – Лозе и категория на земята при неполивни условия 9 (девета), при граници: Поземлен имот с идентификатор № 35167.150.834, № 35167.150.833, № 35167.150.831, № 35167.150.124 и № 35167.150.418. Вид собственост - общинска частна (имот от остатъчния поземлен фонд по смисъла на чл. 19 от ЗСПЗЗ).

2. Земеделска земя с площ от 917 (деветстотин и седемнадесет) кв.м, представляваща Поземлен имот с идентификатор 35167.160.425 /три пет едно шест седем, точка, едно шест нула, точка, четири две пет/, находящ се в местност „Старите лозя“ по КККР на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, с вид територия - Земеделска, с начин на трайно ползване – Лозе и категория на земята при неполивни условия 9 (девета), при граници: Поземлен имот с идентификатор № 35167.160.428, № 35167.160.426, № 35167.160.424 и № 35167.160.44. Вид собственост - общинска частна (имот от остатъчния поземлен фонд по смисъла на чл. 19 от ЗСПЗЗ).  

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък;

Селиме Синап - Неби, Началник на ОС “Земеделие“ – гр. Казанлък;

Даниела Колева, Н-к отдел „ИУС”;

Гинка Симеонова, гр. Казанлък;

Иван Иванов;

Катя Станева, гр. Казанлък;

Генко Генков, гр. Казанлък.

Участвали в поименно гласуване 26 общински съветници, от които „За” 25.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 31/05/2022 г.