РЕШЕНИЕ
№ 705
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 26.05.2022 г., Протокол №39


Относно: ОС_1676/12.05.2022-Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно откриване процедура за издаване разрешително за водовземане от подземни води за питейно-битово водоснабдяване за имоти с идентификатори: 83106.132.564 по КККР на с. Шейново и 35167.507.375 по КККР на с. Овощник, община Казанлък на обособената територия, обслужвана, от "ВиК" ЕООД - Стара Загора.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В Общинска администрация - Казанлък на основание чл.60, ал.2, т.3 от Закона за водите, чл.27, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.1 от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество са получени писма от Управителя на „ВиК“ ЕООД Стара Загора, вх. №168-41-54 /25.08.2021г. и №168-41-55/25.08.2021 г., относно „Откриване процедура за издаване разрешително за водовземане от подземни води за питейно-битово водоснабдяване и задействане уреждането собствеността за имоти с идентификатори: 83106.132.564 по КККР на с. Шейново и 35167.507.375 по КККР на с. Овощник, община Казанлък на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД - Стара Загора“:

Даване на съгласие от община Казанлък, в качеството си на собственик на съоръженията за водовземане с инв. №01276А000 – Каптаж „Шейново“, с. Шейново, извън регулация – СЪОРЪЖЕНИЕ ВОД.; инв. №01277А000 – Каптаж „Шейново“, с. Шейново, извън регулация – СЪОРЪЖЕНИЕ ВОД.; инв. №01209А000 – Шахтов кл. „Овощник“ – СЪОРЪЖЕНИЕ ВОД.; инв. №00272А000 – ПС „Овощник“, масивна, находящи се в поземлени имоти с идентификатори съответно:  83106.132.564 по КККР на с. Шейново и 35167.507.375 по КККР на с. Овощник,  община Казанлък за ползване от Оператора „ВиК“ ЕООД - Стара Загора.

Даване на писмено съгласие от община Казанлък, в качеството си на собственик на изброените съоръжения за водовземане, за ползване от Оператора „ВиК“ ЕООД - Стара Загора е необходимо за да се представи от заявителя („ВиК“ ЕООД - Стара Загора) пред органа за издаване на разрешително за водовземане от подземни води за питейно-битово водоснабдяване – БДИБР - Пловдив.

Съгласно разпоредбите на чл.60, ал.2, т.3 от Закона за водите (ЗВ) за да бъде издадено разрешение за водовземане от подземни води за питейно-битово водоснабдяване, заявителят следва да представи документ, удостоверяващ съгласието на собственика на съоръженията за водовземане.

Каптажи „Шейново“, с. Шейново се намират в землището на с. Шейново  и попадат в недвижим имот с идентификатор: 83106.132.564 по КККР на с. Шейново, община Казанлък.

Шахтов кл. „Овощник“ и ПС „Овощник“, масивна се намират в землището на с. Овощник и попадат в недвижим имот с идентификатор: 35167.507.375 по КККР на с. Овощник,  община Казанлък.

В горепосочените имоти са разположени следните активи, предадени от „ВиК“ ЕООД Стара Загора на Община Казанлък с писмо, изх. №ЦУ-1577-9/30.12.2016г., наш вх. №168-41-1/03.01.2017 г. и приложено изпратени Списъци на активите за предаване - Под №305, инв. №1276А000 – Каптаж „Шейново“, с. Шейново, извън регулация – СЪОРЪЖЕНИЕ ВОД.;

Под №306, инв. №1277А000 – Каптаж „Шейново“, с. Шейново, извън регулация – СЪОРЪЖЕНИЕ ВОД.; Под №299, инв. №1209А000 – Шахтов кл. „Овощник“, с. Овощник – СЪОРЪЖЕНИЕ ВОД.; Под №346, инв. №272А000 – ПС „Овощник“, масивна, с. Овощник -Сгради.

Документът, удостоверяващ съгласието на собственика на съоръженията за водовземане, в конкретния случай община Казанлък, в качеството си на собственик на съоръженията за водовземане с инв. №01276А000 – Каптаж „Шейново“, с. Шейново, извън регулация – СЪОРЪЖЕНИЕ ВОД.; инв. №01277А000 – Каптаж „Шейново“, с. Шейново, извън регулация – СЪОРЪЖЕНИЕ ВОД.; инв. №01209А000 – Шахтов кл. „Овощник“ – СЪОРЪЖЕНИЕ ВОД.; инв. №00272А000 – ПС „Овощник“, масивна, находящи се в поземлени имоти с идентификатори съответно:  83106.132.564 по КККР на с. Шейново и 35167.507.375 по КККР на с. Овощник,  община Казанлък за ползване от Оператора „ВиК“ ЕООД - Стара Загора е необходимо да бъде издаден с решение на общинския съвет.

Даване на писмено съгласие от община Казанлък, в качеството си на собственик на изброените съоръжения за водовземане, за ползване от Оператора „ВиК“ ЕООД - Стара Загора е необходимо за да се представи от заявителя („ВиК“ ЕООД - Стара Загора) пред органа за издаване на разрешително за водовземане от подземни води за питейно-битово водоснабдяване – БДИБР - Пловдив.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, вр. с чл. 60, ал.2, т.3 от Закона за водите, чл.143, ал.1, т.3, чл.144, ал.2, т.6 от Наредба №1 от 10.10.2007г. за проучване, ползване и опазване на подземните води /ДВ, бр.87 от 30.10.2007г./,

 

Р Е Ш И:

 

1. В качеството си на собственик на съоръжения за водовземане с инв. №01276А000, №01277А000, находящи се в поземлен имот с идентификатор: 83106.132.564 по КККР на с. Шейново и съоръжения за водовземане с инв. №01209А000, №00272А000, находящи се в поземлен имот с идентификатор: 35167.507.375 по КККР на с. Овощник, община Казанлък, община Казанлък, дава съгласие за ползването им от „ВиК“ ЕООД - Стара Загора, което да послужи пред Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ – Пловдив за откриване процедура, за издаване разрешително за водовземане от подземни води, за питейно-битово водоснабдяване на с. Шейново и с. Овощник, община Казанлък.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и „ВиК“ ЕООД – Стара Загора.

Участвали в гласуване 29 общински съветници, от които „За” 29.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 31/05/2022 г.