РЕШЕНИЕ
№ 706
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 26.05.2022 г., Протокол №39

Относно: ОС_1668/04.05.2022-Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно даване на разрешение за възлагане изработката на проект за Подробен устройствен план-парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура-електропровод за захранване на ПИ с идентификатор 240756.144.17, с начин на трайно ползване "За друг вид застрояване", с площ от 4,299 кв.м, в землището на с. Дунавци.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В общинска администрация е постъпило Заявление с вх. №194-Д-3343-3/07.03.2022 г. от Динко Казаков, в качеството си на заявител и заинтересовано лице по смисъла на ЗУТ, с искане за издаване на разрешение за изработване на подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура -  трасе на електропровод за захранване на ПИ с идентификатор 24075.144.17, община Казанлък, село Дунавци, НТП „За друг вид застрояване“, по КККР на село Дунавци, одобрена със Заповед №РД-18-959/20.12.2017г. на Изпълнителния директор на АГКК, при граници и съседи ПИ с идентификатори: 24075.144.16, 24075.144.261, 24075.144.19, 24075.176.262.

Разработено е техническо задание и схема на проектното трасе, от които става ясно следното:

• За нуждите на обект: „Жилищна сграда“ в ПИ с идентификатор 24075.144.17, в землището на село Дунавци, местност „Дебел дял“, община Казанлък е необходимо захранване с ел.енергия, за което, съгласно Становище №4493127/23.12.2021г. за присъединяване към електропреносната мрежа на ЕВН България КЕЦ Казанлък, присъединяването на обекта към електропреносната мрежа ще се осъществи от ново ЕТ до съществуваща ОК-касета, захранена от ТП-Фазанария Дунавци, извод СН ДУНАВЦИ, п/ст Сахране, намиращо се в ПИ с идентификатор 24075.144.11 по КККР на землището на село Дунавци.

• Трасето на електропровода започва от ЕТ в ПИ с идентификатор 24075.144.11, представляващ нива, частна собственост, като навлиза и продължава на юг през ПИ с идентификатор 35167.176.262, представляващ публична общинска собственост, НТП „За селскостопански горски ведомствен път“ и достига до ПИ с идентификатор 24075.144.17(собственост на възложителя) до новоизградено ГРТ. Общата дължина на трасето е 141,162м. Площта на сервитута е 140.60кв.м.

Предложеното трасе на електропровода преминава през: ПИ с идентификатор 24075.144.11 – частна собственост, с площ на сервитута 2,99кв.м. и дължина на трасето 2,996м. и ПИ с идентификатор 24075.176.262 – публична общинска собственост, с площ на сервитута 137,61кв.м. и дължина на трасето 138,166м.

Съгласно чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработването на проект за подробен устройствен план на поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии е необходимо съгласието на Общински съвет.

Съгласно чл.124б, ал.1 от ЗУТ Общински съвет одобрява заданието, съставено от Възложителя по чл.124а, ал.7 от ЗУТ.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС, чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ,  

Р Е Ш И:

 

1. Дава разрешение за възлагане изработване на Подробен устройствен план -парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – трасе на електропровод за захранване на ПИ с идентификатор 24075.144.17, община Казанлък, село Дунавци, с НТП „За друг вид застрояване“ по КККР на село Дунавци, одобрена със Заповед №РД-18-959/20.12.2017г. на Изпълнителния директор на АГКК, при граници и съседи ПИ с идентификатори: 24075.144.16, 24075.144.261, 24075.144.19, 24075.176.262, като предложеното трасе на електропровода преминава през ПИ с идентификатор 24075.144.11 и ПИ с идентификатор 24075.176.262.

2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.

3. Дава предварително съгласие за учредяване на ограничени вещни права (сервитути) в поземления имот, засегнат от парцеларния план за електропровод за захранване на ПИ с идентификатор 24075.144.17, община Казанлък, село Дунавци с НТП „За друг вид застрояване“ по КККР на село Дунавци, одобрена със Заповед №РД-18-959/20.12.2017г. на Изпълнителния директор на АГКК, който ще засегне следния поземлен имот, общинска собственост:

Имот

Местност

Вид територии

Трайно

ползване

Вид собственост

Дължина

на трасето

по имоти

в л.м.

1

24075.176.262

Землище

с.

Дунавци

земеделска

За

селскостопански, горски,

ведомствен път

Общинска

частна

138,166м.

4. Определя срок на валидност на настоящото предварително съгласие – 3 (три) години от датата на издаването му.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Динко Казаков, гр. Казанлък.

Участвали в поименно гласуване 29 общински съветници, от които „За” 28.

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 31/05/2022 г.