РЕШЕНИЕ
№ 707
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 26.05.2022 г., Протокол №39


Относно: ОС_1687/16.05.2022-Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно даване на разрешение за възлагане изработката на ПУП - парцеларен план на пътна връзка за транспортен достъп до Поземлен имот с идентификатор 38563.4.2 собственост на "МОНАМУР 6 " ЕООД и ПИ № 38563.4.1 с НТП - "нива", с площ от 2,5 дка, собственост на Емил Узунов върху части от ПИ с идентификатор 38563.155.30, с НТП - "за селскостопански, горски ведомствен път", в землище на с. Копринка, общ. Казанлък.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В общинска администрация е внесено Заявление с вх. №168-5424-1 от 11.04.2022 г. от  „МОНАМУР 6“ ЕООД ЕИК 203298436, представлявано от Емил Узунов с искане за издаване на разрешение за изработване на ПУП-парцеларен план за  техническа инфраструктура - пътна връзка към ПИ с идентификатор 38563.4.2 с НТП „нива“ и 38563.4.1-с НТП „ниско застрояване“ върху части от ПИ с идентификатор  38563.155.30 с начин на трайно ползване/НТП/-„за селскостопански, горски ведомствен път“ в землище село Копринка с цел достигане до общински път Казанлък-Копринка.

За ПИ 38563.4.2 „нива“ от 2.499 дка, местност „Харманите“ при граници и съседи: ПИ 38563.4.1,  38563.4.4, 38563.4.3 и  38563.155.30  с Решение №505/29.07.2021г Общински съвет Казанлък е разрешил изработване на ПУП-План за застрояване с промяна НТП в „за производствено-складови дейности и допълващи ги административни, търговски, обслужващи сгради и съоръжения.

За ПИ 38563.4.1 с НТП  „ниско застрояване“ от 2.5 дка, местност „Харманите“ при граници и съседи: ПИ 38563.4.2,  38563.4.4, 38563.4.33 и  38563.155.30  със Заповед №1367/2016г е одобрен План за застрояване  и с Решение №КЗЗ-40/01.2016 г. Комисията за земеделски земи е променила предназначението на поземления имот.

Съгласно ОУП на Община Казанлък поземления попада в Пп1- предимно производствена зона ,разновидност 1,  като в териториите от устройствената зона, ситуирани около входно-изходните артерии.. не се допускат дейности, сгради и съоръжения, свързани с авторемонти; продажби, складиране и съхранение на употребявани авточасти, на стари МПС, на отпадъци  от черни и цветни метали.

Съгласно чл.21, ал.3 от ЗОЗЗ „За обекти, за които транспортният достъп се осъществява по селскостопански пътища и се предвиждат дейности, свързани с използването на транспортни машини с габарити или други технически характеристики, различни от предвидените за селскостопанските пътища, промяна на предназначението на земята за пътя се извършва по общия ред едновременно с основния обект“, което налага  да се проведе процедура за промяна предназначението на част от полския път, включен в обхвата на транспортния достъп до посочения имот съобразно приложената комуникационно-транспортна схема.

На основание чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, определянето на площадка или трасе за нуждите на физическо или юридическо лице върху земи от общинския поземлен фонд се извършва след предварително съгласие на общински съвет.

Съгласно чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработването на проект за подробен устройствен план на поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии е необходимо разрешението на Общинския съвет.

Съгласно чл.124б, ал.1 от ЗУТ Общински съвет одобрява заданието, съставено от Възложителя по чл.124а, ал.7 от ЗУТ.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1,т.8 и  т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ и чл.21, ал.3 и чл.29 от ЗОЗЗ, във вр. с Решение № 505 от 29.07.2021г. на Общински съвет-Казанлък,

 

Р Е Ш И:

 

1. Разрешава изработване на Проект за подробен устройствен план - Парцеларен план на пътна връзка за транспортен достъп до Поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 38563.4.2 собственост на „МОНАМУР 6“ ЕООД ЕИК 203298436, представляван от Емил Узунов с НТП - „нива“ от 2.499 дка при граници и съседи: ПИ 38563.4.1,  38563.4.4, 38563.4.3 и  38563.155.30  и ПИ 38563.4.1-с НТП „нива“ с площ от 2.5дка, собственост на Емил Боянов Узунов при граници и съседи: ПИ 38563.4.2,  38563.4.4, 38563.4.33 и  38563.155.30 и за двата ПИ върху части от ПИ с идентификатор  38563.155.30 с начин на трайно ползване/НТП/-„за селскостопански, горски ведомствен път“ в землище село Копринка с цел достигане до общински път Казанлък-Копринка.

2. Изразява предварително съгласие за промяна на предназначението на засегнатата площ в предложението за ПУП по т.1 част от ПИ с идентификатор 38563.155.30 в землище село Копринка.

3. Одобрява Заданието, съставено от Възложителя.

4. Определя срок на валидност на съгласието по т.2. – 2 (две) години.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и „МОНАМУР 6“ ЕООД, с управител - Емил Узунов.

Участвали в поименно гласуване 28 общински съветници, от които „За” 27.

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 31/05/2022 г.