РЕШЕНИЕ
№ 708
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 26.05.2022 г., Протокол №39


Относно: ОС_1672/09.05.2022-Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно даване на разрешение за възлагане изработката на ПУП - Парцеларен план на пътна връзка за транспортен достъп до Поземлен имот с идентификатор 35167.97.14, собственост на Красимир Иванов върху части от Поземлен имот с идентификатор 35167.56.316, с начин на трайно ползване /НТП/ - "за селскостопански, горски ведомствен път" и Поземлен имот с идентификатор 35167.56.428 с НТП - "напоителен канал" в землище на гр. Казанлък, с цел достигане до общински път Казанлък - Овощник.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет, че в администрацията е внесено Заявление с вх. №194-К-1924-2 от 08.04.2022 г. от  Красимир Иванов с искане за издаване на разрешение за изработване на ПУП-парцеларен план за  техническа инфраструктура - пътна връзка към ПИ с идентификатор 35167.97.14  с НТП „нива“, върху части от ПИ 35167.56.316 с НТП „за селскостопански, горски ведомствен  път„ -публична собственост и 35167.56.428 с НТП „напоителен канал“ в землище град  Казанлък.

За ПИ 35167.97.14 в местност „Големите ливади“ с Решение №591 от 20.12.2021г.,  Общински съвет Казанлък е разрешил изработване  на ПУП-План за застрояване, план-схеми и парцеларни планове на елементи на техническата инфраструктура.       

Съгласно ОУП на Община Казанлък поземления попада в Смф- смесена многофункционална територия.

Съгласно чл.21, ал.3 от ЗОЗЗ „За обекти, за които транспортният достъп се осъществява по селскостопански пътища и се предвиждат дейности, свързани с използването на транспортни машини с габарити или други технически характеристики, различни от предвидените за селскостопанските пътища, промяна на предназначението на земята за пътя се извършва по общия ред едновременно с основния обект“, което налага  да се проведе процедура за промяна предназначението на част от полския път, включен в обхвата на транспортния достъп до посочения имот съобразно приложената комуникационно-транспортна схема.

На основание чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, определянето на площадка или трасе за нуждите на физическо или юридическо лице върху земи от общинския поземлен фонд се извършва след предварително съгласие на общински съвет.

Съгласно чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработването на проект за подробен устройствен план на поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии е необходимо разрешението на Общинския съвет.

Съгласно чл.124б, ал.1 от ЗУТ Общински съвет одобрява заданието, съставено от Възложителя по чл.124а, ал.7 от ЗУТ.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1,т.8 и  т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ и чл.21, ал.3 и чл.29 от ЗОЗЗ, във вр. с Решение № 591 от 20.12.2021г. на Общински съвет-Казанлък,

Р Е Ш И:

1. Дава разрешение за възлагане изработката на Подробен устройствен план – Парцеларен план на пътна връзка за транспортен достъп до Поземлен имот с идентификатор 35167.97.14 - „нива“, местност „Големите ливади“ с площ от 3.516 дка при граници и съседи: 35167.97.13, 35167.97.15, 35167.97.25 и 35167.56.316, собственост на Красимир Иванов върху части от ПИ с идентификатор  35167.56.316 с начин на трайно ползване /НТП/ - „за селскостопански, горски ведомствен път“ и ПИ  35167.56.428 с НТП „напоителен канал“ в землище град Казанлък с цел достигане до общински път Казанлък-Овощник.

2. Изразява предварително съгласие за промяна на предназначението на засегнатата от ПУП по т.1 част от ПИ с идентификатор 35167.56.316 с начин на трайно ползване /НТП/ - „за селскостопански, горски ведомствен път“- общинска публична  собственост, с прибл. площ от около 36 кв.м. с цел изграждане на „Трасе на пътна връзка“.

3. Одобрява Заданието, съставено от Възложителя.

4. Определя срок на валидност на предварителното съгласие по т.2 - две години.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Красимир Иванов – гр. Казанлък.

 

Участвали в поименно гласуване 28 общински съветници, от които „За” 28.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 31/05/2022 г.