РЕШЕНИЕ
№ 709
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 26.05.2022 г., Протокол №39

Относно: ОС_1673/10.05.2022-Доклад от Галина Стоянова- Кмет на община Казанлък с проект за решение относно даване на разрешение за възлагане изработката на проект за Подробен устройствен план-парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура - електропровод за захранване на ПИ с идентификатор 68446.60.3, с начин на трайно ползване "Ниско застрояване", с площ от 1,004 кв.м, в землището на с. Средногорово, общ. Казанлък.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В общинска администрация е постъпило Заявление с вх.№194-Б-1446-3/01.03.2022г. от Божидар Ламбов, в качеството си на заявител и заинтересовано лице по смисъла на ЗУТ, с искане за издаване на разрешение за изработване на подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура - трасе на електропровод за захранване на ПИ с идентификатор 68446.60.3, община Казанлък, село Средногорово, НТП „Ниско застрояване“, по КККР на село Средногорово, одобрена със Заповед №РД-18-967/22.12.2017 г. на Изпълнителния директор на АГКК, при граници и съседи ПИ с идентификатори: 68446.60.267, 68446.60.2, 68446.60.4. Разработено е техническо задание и схема на проектното трасе, от които става ясно следното:

• За нуждите на обект: „Жилищна сграда“ в ПИ с идентификатор 68446.60.3, в землището на село Средногорово, община Казанлък е необходимо захранване с ел.енергия, за което, съгласно Становище №4498172/02.02.2022г. за присъединяване към електропреносната мрежа на ЕВН България КЕЦ Казанлък, присъединяването на обекта към електропреносната мрежа ще се осъществи от съществуващ стълб № 222 от мрежа НН на изв. В, захранена от ТП 3 Средногорово, извод СН Бузовград, п-ст Чудомир, намиращ се в очертанията на селото ( в регулация) в ПИ с идентификатор 68446.888.9901 от КККР на село Средногорово, община Казанлък, област Стара Загора

• Трасето на електропровода започва от ЕТ монтирано на НН № 222 в очертанията на селото (в регулация) с идентификатор 68446.888.9901. От там трасето продължава на север по ПИ с идентификатор 68446.60.267, представляващ имот, собственост на Община Казанлък – „За селскостопански горски ведомствен път“ и достига до новоизграденото ГРТ в ПИ с идентификатор 68446.60.3, собственост на заявителя. Общата дължина на трасето е 55,055м. Площта на сервитута е 109.90кв.м.

Предложеното трасе на електропровода преминава през: ПИ с идентификатор 68446.888.9901– в очертанията на село Средногорово, с площ на сервитута 32,61кв.м. и дължина на трасето 16,355м. и ПИ с идентификатор 68446.60.267 – публична общинска собственост, с площ на сервитута 77,29кв.м. и дължина на трасето 38,700м.

Съгласно чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработването на проект за подробен устройствен план на поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии е необходимо съгласието на Общински съвет.

Съгласно чл.124б, ал.1 от ЗУТ Общински съвет одобрява заданието, съставено от Възложителя по чл.124а, ал.7 от ЗУТ.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ,

 

Р Е Ш И:

 

1. Дава разрешение за възлагане изработване на подробен устройствен план -парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – трасе на електропровод за захранване на ПИ с идентификатор 68466.60.3, община Казанлък, село Средногорово, с НТП „Ниско застрояване“ по КККР на село Средногорово, одобрена със Заповед №РД-18-967/22.12.2017г. на Изпълнителния директор на АГКК, при граници и съседи ПИ с идентификатори: 68446.60.267, 68446.60.2, 68446.60.4, като предложеното трасе на електропровода преминава през ПИ с идентификатор 68446.888.9901 и ПИ с идентификатор 68446.60.267.

2. Одобрява Заданието, съставено от Възложителя.

3. Дава предварително съгласие за учредяване на ограничени вещни права (сервитути) в поземления имот, засегнат от парцеларния план за електропровод за захранване на ПИ с идентификатор 68446.60.3, община Казанлък, село Средногорово с НТП „Ниско застрояване“ по КККР на село Средногорово, одобрена със Заповед №РД-18-967/22.12.2017г. на Изпълнителния директор на АГКК, който ще засегне следния поземлен имот, общинска собственост:

Имот

Местност

Вид

територии

Трайно

ползване

Вид собственост

Дължина

на трасето

по имоти

в л.м.

1

68446.60.267

Землище

с.

Средногорово

земеделска

За селскостопански, горски,

ведомствен път

Общинска

частна

38,700м.

 

 

4. Определя срок на валидност на настоящото предварително съгласие – 3 (три) години от датата на издаването му.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Божидар Ламбов, гр. Казанлък.

Участвали в поименно гласуване 27 общински съветници, от които „За” 26.

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                 (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 31/05/2022 г.