РЕШЕНИЕ
№ 710
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 26.05.2022 г., Протокол №39

Относно: ОС_1684/13.05.2022-Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно даване на разрешение за изработката на проект за ПУП - план за застрояване за Поземлен имот с идентификатор 35167.240.876 - с НТП "Друг вид земеделска земя", местност "Старите лозя", с площ от 762 кв. м (стар номер 240.876) по КККР на гр. Казанлък, с цел промяна на предназначението и начина на трайно ползване на имота в "Жилищна сграда за вилен отдих".


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В Общинска администрация е постъпило Техническо задание с вх. № 194-Х-1461-1#1/14.04.2022 г. от Христо Караиванов, в качеството си на собственик на имота, с искане за издаване на разрешение за изработката на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 35167.240.876 – с НТП “Друг вид земеделска земя”, местност „Старите лозя“ с площ от 762 кв. м. по КККР на гр. Казанлък, одобрен със Заповед №РД-18-88 от 26.11.2015 г. на ИД на АГКК, ЕКАТТЕ: 35167, община Казанлък.

Инвестиционното намерение на възложителя е да промени предназначението  и начина на трайно ползване на поземления имот от „Друг вид земеделска земя“, в „Жилищна сграда за вилен отдих“ с цел свободностоящо застрояване.

Транспортния достъп ще се осъществи от полски път №35167.240.124 с НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“ по КККР на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88 от 26.11.2015 г. на ИД на АГКК, ЕКАТТЕ: 35167, община Казанлък. ПИ с идентификатор 35167.204.876 се намира извън урбанизирана територия на гр. Казанлък, при граници и съседи: 35167.240.124, 35167.240.877, 35167.240.878, 35167.240.875, 35167.240.884.  

От Общия устройствен план на Община Казанлък е видно, че имота попада в Рекреационна зона за вилен отдих (Ов), като предложението не противоречи на предвижданията на плана. Градоустройствените показатели за свободното застрояване в зона Ов са: макс. плътност на застрояване -  40%, макс. кинт – 0,8, мин. озеленяване – 50%, макс. кота корниз – 7м., а показателите при техническото задание са: макс. плътност на застрояване – 30%, макс. интензивност на застрояване – 0,6, мин. озеленена площ 50% и макс. кота корниз – 7м.

Съгласно чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработването на проект за подробен устройствен план на поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии е необходимо разрешението на Общински съвет.

Съгласно чл.124б, ал.1 от ЗУТ Общински съвет одобрява заданието, съставено от Възложителя по чл.124а, ал.7 от ЗУТ.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.5, ал.7 във връзка с ал.1, чл.124б, ал.1 и чл. 60 от ЗУТ,

Р Е Ш И:

 

1. Дава разрешение за възлагане изработката на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот №35167.240.876 (при граници и съседи: 35167.240.124, 35167.240.877, 35167.240.878, 35167.240.875, 35167.240.884)  – с НТП “Друг вид земеделска земя”, местност „Старите лозя“ с площ от  762 кв. м. по КККР на гр. Казанлък, одобрен със Заповед №РД-18-88 от 26.11.2015 г. на ИД на АГКК, ЕКАТТЕ: 35167, община Казанлък, с цел промяна предназначението и начина на трайно ползване  на имота в „Жилищна сграда за вилен отдих“.

2. Одобрява Заданието, съставено от Възложителя.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Христо Караиванов, в качеството си на заявител, с адрес за кореспонденция гр. Казанлък.

Участвали в гласуване 28 общински съветници, от които „За” 28.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 31/05/2022 г.