РЕШЕНИЕ
№ 711
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 26.05.2022 г., Протокол №39

Относно: ОС_1688/16.05.2022-Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно даване на разрешение за изработване на ПУП за земите от Пояс I на СОЗ на Сондаж К-2 и Сондаж К-6, в Поземлен имот с идентификатор 35167.99.743 по КККР на гр. Казанлък, местност "Големите ливади" и Поземлен имот с идентификатор 35167.119.370, местност "Малево" от находище на минерална вода "Овощник", за осигуряване на транспортен достъп.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В общинска администрация е постъпило Писмо с вх. №68-00-7-#8/07.04.2022 г. от Министерството на околната среда и водите – Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БДИБР), с искане Община – Казанлък да представи скици-проекти за пояс I-ви на Сондаж №К-2 и Сондаж №К-6, с идентификатори по кадастралната карта и кадастрални регистри, като за територията на санитарно-охранителна зона бъде записано – Територия – заета от води и водни обекти и начин на трайно ползване (НТП) – за извор на минерална вода.

С Решение №52 от 11.02.2011 г. на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) е постановено предоставянето за срок от 25 години безвъзмездно за управление и ползване на находище на минерална вода – изключителна държавна собственост от Приложение №2 на Закона за водите „Овощник“, с. Овощник, община Казанлък, област Стара Загора, включително водоземните съоръжения – Сондаж №12, Сондаж №14, Сондаж №К-2, Сондаж №К-3, Сондаж №К-5 и Сондаж №К-6. Съгласно т.3.1. от същото Решение е възложено на Община Казанлък доуточняване на находище „Овощник“ и определяне на санитарно-охранителните зони за всеки сондаж.

За започване на тази процедура Община Казанлък е възложила на проектанти от фирма „Геохидродинамика“ ЕООД – София, да изготвят проект за определяне санитарно-охранителна зона (СОЗ) на находище на минерална вода за пояс I-ви на всички водоземните съоръжения – по Решение №52 от 11.02.2011 г. на Министерството на околната среда и водите (МОСВ). Проектът е изготвен и предаден на Община Казанлък, която от своя страна го е изпратила на хартиен и електронен носител за съгласуване в БДИБР и МОСВ.

Към настоящия момент Писмо с вх. №68-00-7-#8/07.04.2022 г. от Министерството на околната среда и водите – Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ се изисква от Община Казанлък скици-проекти за пояс I-ви на Сондаж №К-2 и Сондаж №К-6, изключителна държавна собственост в Поземлен имот с идентификатор 35167.99.743 по КККР на землището на гр. Казанлък, местност „ГОЛЕМИТЕ ЛИВАДИ“ и Поземлен имот с идентификатор 35167.119.370 по КККР на землището на гр. Казанлък, местност „МАЛЕВО“.

За издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план - план за регулация с транспортен достъп е необходимо отделяне на санитарно – охранителната зона с площ 254 кв.м за Сондаж №К-2 и за Сондаж №К-6 с площ 100 кв.м. Тези водоизточници винаги са съществували в териториите, но при изработването на картата на възстановената собственост не са отразени пояс I-ви на сондажите – изключително държавна собственост. С предоставянето за срок от 25 години безвъзмездно за управление и ползване на находище на минерална вода – изключителна държавна собственост на Община Казанлък от Приложение №2 на Закона за водите е вписано наименованието на подземното водно тяло - находище „Овощник“, но по своето местоположение Сондаж №К-2 и Сондаж №К-6 се намират в землището на гр. Казанлък.

Нуждата от установяване на СОЗ за водоизточника е безспорна, защото тя е условие за експлоатацията му. Съгл.чл.7 от Наредба № 3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди санитарно-охранителните зони (СОЗ) се състоят от три пояса, като от съществено значение за стоящият пред администрацията казус е пояс I и достъпа до него. Това е така защото Сондаж №К-2 е разположен в частен имот, а Сондаж №К-6 в общински имот с предназначение, което в областта на сондажа към водоизточника, не съответства на законовата регламентация, а именно: Водовземното съоръжение за минерални води и земята, заета от пояс I на СОЗ съгл. чл.15 от Закона за водите са публична държавна собственост. Същото е посочено и в чл.11, ал.1 от Наредбата. В нейния чл.8, ал.1 е определено, че Пояс I, заедно с оградата и маркировката му, е неразделна част от водоизточника и/или съоръжението. Т.е. закона разглежда тези две отделни части /земя с ограда и маркировка и самото съоръжение за водочерпене/ като едно цяло.

Всичко изложено до тук обосновава извод, че земите от пояс I на СОЗ за посочените водоизточници следва да се обособят в отделни поземлени имоти, които по силата на закона ще станат публична държавна собственост. Конкретно за Сондаж №К-2, който не е разположен до граница на имот с идентификатор 35167.99.743, следва да се отдели и ивица за осигуряване на транспортен достъп и в рамките на която да се разполагат подземно тръбопроводите за пренос на минералната вода и кабелите за осигуряване на електр. ток за помпите за водочерпене. Т.е. ивицата ще изпълнява функция за транспортен достъп, и ще съвместява сервитутите на подземно-разположените обекти. Подобно е положението и с Сондаж №К-6, като транспортния достъп до него е много по-лесно осъществим, видно от графичните материали към доклада.

Предложението е транспортните достъпи до сондажите да бъдат предвидени чрез отделяне на поземлени имоти за общински ведомствен път с проектни  ширини 3,0 м.

Наличието на влязла в сила кадастрална карта за землище Казанлък предполага отделянето на имотите за СОЗ I-ви пояс и достъпите до тях да се извърши чрез разработване на план за регулация и парцеларен план.

Съгласно чл.124а, ал.1 от ЗУТ, разрешение за изработването на проект за подробен устройствен план на поземлен имот извън границите на урбанизираните територии се дава с решение на Общинския съвет, по предложение на кмета на общината.

Съгласно чл.124б, ал.1 от ЗУТ Общински съвет одобрява заданието, съставено от Възложителя по чл.124а, ал.7 от ЗУТ.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.15, чл.33, ал.1, т.3 и чл.48, т.5 от ЗВ, чл.7, чл.8, ал.1 и чл.11, ал.1 от Наредба №3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди,

Р Е Ш И:

 

1. Разрешава изработването на Проект за Подробен устройствен план – план за регулация за земите от пояс I на СОЗ на Сондаж №К-2 /разположен в ПИ с идентификатор 35167.99.743 по КККР на землището на гр. Казанлък/ и на Сондаж №К-6 /разположен в ПИ с идентификатор 35167.119.370 по КККР на землището на гр. Казанлък/ и двата от находище на минерална вода „Овощник“ и на Парцеларен план за осигуряване на транспортен достъп до тези сондажи и за разполагане на съоръженията от водопреносната мрежа за минерална вода и подземни кабели за захранване.

2. Одобрява заданието, съставено от Възложителя.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък; „ЛЕТИЩЕ КАЗАНЛЪК“АД, ЕИК 201727887 и Министерство на околната среда и водите – Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ – гр. Пловдив, ул. Янко Сакъзов 35.

Участвали в гласуване 28 общински съветници, от които „За” 28.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 31/05/2022 г.