РЕШЕНИЕ
№ 712
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 26.05.2022 г., Протокол №39


Относно: ОС_1682/13.05.2022-Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно даване на разрешение за възлагане на Подробен устройствен план-парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура в едно с план-схема-външно електрозахранване на имот с №59.53, местност "Мостени камъни" за захранване на обект: "приемник на електроенергия за осветление и охрана" по плана на новообразуваните имоти за земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в землището на село Розово.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В общинска администрация е постъпило Заявление с вх.№194-М-5639-3/03.05.2022 г. от  Милен Иванов  с искане за издаване на разрешение за изработване на подробен устройствен план - парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура на ел.провод – ниско напрежение на територията на землище Розово, община Казанлък за захранване  на „приемник на електроенергия за осветление и охрана“  в поземлен имот с идентификатор 59.53 - „др.вид земеделска земя“ с площ от 0.459   дка, местност „Мостени камъни“ при граници: 59.54, 59.52 и 59.112- „селскостопански, горски ведомствен път“. Възложителя е собственик на НПИ 59.53 и 59.54.

Проекто-трасето на ел.кабел преминава през следните поземлени имоти: 59.112 и 62983.59.260–„земеделска територия“ с начин на трайно ползване (НТП) „за селскостопански, горски ведомствен път“  в землище село Розово с приблизителна дължина 105.4м, като извън регулация  е 66.5м в регулацията на село Розово по улица за достигане до ел. стълб №292.

Присъединяването на обекта към разпределителната мрежа на „Електроразпределение ЮГ“ ЕАД е  проектирано на основание  тяхно становище №4509603/08.04.2022г. от  стълб №292 в уличната регулация на село Розово от мрежа НН на извод В, захранени от ТП4 “РОЗОВО“, извод СН “Бузовград“, подстанция „Чудомир“.

Съгласно чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработването на проект за подробен устройствен план на поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии е необходимо съгласието на Общински съвет.

Съгласно чл.124б, ал.1 от ЗУТ Общински съвет одобрява заданието, съставено от Възложителя по чл.124а, ал.7 от ЗУТ.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1,т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7  и чл.124б, ал.1 от ЗУТ,

Р Е Ш И:

 

1. Дава разрешение за възлагане изработката на Подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура в едно с план-схема -външно електрозахранване на Имот с № 59.53 - „друг вид земеделска земя“ с площ от 0.459дка, местност „Мостени камъни“ при граници неурегулирани поземлени имоти: №59.52, 59.54 и 59.112 по плана на новообразуваните имоти за земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за захранване на обект: „приемник на електроенергия за осветление и охрана“. Трасето преминава през НПИ 59.112 и 62983.59.260 - с НТП “за селскостопански, горски ведомствен път“ в землището на  село Розово и по уличната регулация на село Розово.

2. Одобрява Заданието, съставено от Възложителя.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Милен Иванов с адрес гр. Казанлък.

Участвали в гласуване 26 общински съветници, от които „За” 26.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 31/05/2022 г.