РЕШЕНИЕ
№ 713
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 26.05.2022 г., Протокол №39

Относно: ОС_1683/13.05.2022-Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно даване на разрешение за изработката на проект за ПУП - план за застрояване за Поземлен имот с идентификатор 27499.221.66 - с НТП "Нива", местност "Старите лозя", с площ от 1.938 дка, местност "Каменно мостче" в землището на с. Енина, с цел промяна на предназначението и начина на трайно ползване на имота в "За производствени и складови дейности".


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В общинска администрация е постъпило Заявление с вх.№194-И-715-4/14.04.2021г. от Иван Караенев с искане за издаване на разрешение за изработване на подробен устройствен план–план за застрояване за ПИ с идентификатор 27499.221.66 с площ от 1.938дка, с начин на трайно ползване(НТП) „нива“ в местност „Каменно мостче“ на територията на землище Енина при граници и съседи и НТП:  27499.221.4, 27499.221.65, 27499.221.2, 27499.221.1 27499.221.3-“нива“-частна собственост и 27499.221.334-„селско стопански, горски ведомствен път“, публична общинска собственост. С ПУП се цели  промяна предназначението на земята от „нива“ в за „производствени и складови дейности“-склад за промишлени стоки. Местоположението на имотът е на юг от строителните граници на Енина. Достъпа до имота е възможен чрез ПИ с идентификатор 27499.221.334-„селско стопански, горски ведомствен път“.

Инвестиционното намерение не противоречи на зоната от ОУП на Община Казанлък, в която попада поземления имот – Смф1(разновидност 1)като за същата не се допускат дейности, сгради и съоръжения, свързани с авторемонти: продажба, складиране и  съхранение на употребявани авточасти, на стари МПС, на отпадъци от черни и цветни метали, автоморги и всички дейности, свързани с използвани на стари МПС и поддръжката им. Предвидени са  следните показатели за застрояване: до 70% плътност на застрояване, 2.5 коефициент на интензивност, 30% минимално озеленяване и до 10м макс.кота корниз.

Съгласно чл.21, ал.3 от ЗОЗЗ „За обекти, за които транспортният достъп се осъществява по селскостопански пътища и се предвиждат дейности, свързани с използването на транспортни машини с габарити или други технически характеристики, различни от предвидените за селскостопанските пътища, промяна на предназначението на земята за пътя се извършва по общия ред едновременно с основния обект“, което налага  да се проведе процедура за промяна предназначението на част от полския път, включен в обхвата на транспортния достъп до посочения имот съобразно приложената комуникационно-транспортна схема.

Представено е Уведомление от РИОСВ № КОС-01-2374(1) от 1207.04.2021г., с което се удостоверява, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка на въздействието върху околната среда.

Съгласно чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработването на проект за подробен устройствен план на поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии е необходимо съгласието на Общински съвет.

Съгласно чл.124б, ал.1 от ЗУТ Общински съвет одобрява заданието, съставено от Възложителя по чл.124а, ал.7 от ЗУТ.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1,т.11  от ЗМСМА, чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7  и чл.124б, ал.1 от ЗУТ и чл.21, ал.3 и чл.29 от ЗОЗЗ,

Р Е Ш И:

1.Дава разрешение за изработката на подробен устройствен план – план  за застрояване  за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 27499.221.66,  с начин на трайно ползване (НТП ) „нива“ с площ от 1.938дка, местност „Каменно мостче“ в землище Енина с цел промяна предназначението на същия в за „производствени и складови дейности“ в едно със схеми за техническа инфраструктура.

2. Изразява предварително съгласие за изграждане на „Трасета на пътна връзка“  в землище село Енина върху ПИ с идентификатор - 27499.180.334 с начин на трайно ползване /НТП/-„за селскостопански, горски ведомствен път“-общинска публична собственост-промяна предназначението на  засегната площ в рамките на ПИ с идентификатор 27499.221.66.

3. Одобрява Заданието, съставено от Възложителя.

4. Определя срок на предварителното съгласие – две години.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Иван Караенев  – гр. Казанлък.

 

Участвали в гласуване 27 общински съветници, от които „За” 27.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 31/05/2022 г.