РЕШЕНИЕ
№ 714
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 26.05.2022 г., Протокол №39


Относно: ОС_1697/23.05.2022-Доклад по чл. 64, ал. 6 от Правилника на ОбС от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно Покана за участие в редовно Общо събрание на акционерите на УМБАЛ "Проф. д-р Стоян Киркович" АД, гр. Стара Загора, което ще се проведе на 17.06.2022 г.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В Общинска администрация е получена Покана с вх. № 29-30-3/17.05.2022 г. от изпълнителния директор на Университетска многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ) „Проф. Д-р Стоян Киркович“ АД, гр. Стара Загора проф. д-р Йовчо Йовчев, за свикване на Редовно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 17.06.2022 г. (петък) от 11:00 часа в заседателната зала, намираща се на първия етаж в сградата на адреса на управление на акционерното дружество (гр. Стара Загора, ул. „Ген. Столетов“ № 2) при следния дневен ред:

1. Приемане на индивидуален годишен финансов отчет за 2021 г. на УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович“ АД и доклада за дейността за 2021 г. заверен от регистрирания одитор – проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема индивидуален годишен финансов отчет за 2021 г. на УМБАЛ и доклада за дейността за 2021 г. заверен от регистрирания одитор.

2. Приемане на индивидуален годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г. и доклада за дейността за 2021г. на дъщерното дружество Медицински център „Проф. д-р Стоян Киркович“ ЕООД – заверен от регистрирания одитор – проект на Решение: Общото събрания на акционерите одобрява годишен финансов отчет на дружеството за 2021г. и доклада за дейността за 2021г. на дъщерното дружество Медицински център „Проф. д-р Стоян Киркович“ ЕООД, заверен от регистрирания одитор.

3. Приемане на консолидирания годишен финансов отчет и консолидирания доклад за дейността за 2021г. на Групата УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович“ АД заверен от регистрирания одитор – проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен финансов отчет и консолидирания доклад за дейността за 2021г. на Групата УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович“ АД заверен от регистрирания одитор.

4. Одобряване на Проект за разпределение на неразпределена печалба за 2021 г. на УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович“ АД . Реализираната печалба от 2021г. в размер на 7742028.29 лв. да се разпредели както следва: 10% от нея в размер 774202.83 лв. да се отчисли във фонд Резервен, а с останалата част – 6967825,46 лв. да се покрият натрупани загуби от предходни години. – проект на Решение:  Общото събрание на акционерите одобрява реализираната печалба от 2021г. в размер на 7742028.29 лв. да се разпредели както следва: 10% от нея в размер 774202.83лв. да се отчисли във фонд Резервен, а с останалата част – 6967825.46 лв. да се покрият натрупани загуби от предходни години.

5. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2021г. – проект на Решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2021г.

6. Избор на регистриран одитор за 2022г. – проект на Решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава – регистриран одитор за 2022г. класираният на първо място участник след проведена процедура по ЗОП.

7. Вземане на решение за увеличаване на капитала на дружеството със сумата от 616536.95 лв., във връзка с предоставени средства от Министерство на здравеопазването по Договор №РД –12– 202/14.05.2020г. в размер на 103120 лв. за Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на медицинска апаратура и оборудване за вирусологична диагностика, по Договор №РД–12– 223/26.08.2020г. в размер на 513416.95 лв. за „ Пребазиране на отделенията по гинекология, Клиника по съдова хирургия, Клиника по неврохирургия, Хирургична клиника“, чрез записване на 616 536 броя поименни акции с номинал десет лева в полза на държавата.

проект на Решение: Общото събрание на акционерите увеличава капитала на дружеството със сумата от 616536.95лв., във връзка с предоставени средства от Министерство на здравеопазването по Договор №РД–12–202/14.05.2020г. в размер на 103120 лв. за Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на медицинска апаратура и оборудване за вирусологична диагностика, по Договор №РД–12–223/26.08.2020г. в размер на 513416.95 лв. за „Пребазиране на отделенията по гинекология, Клиника по съдова хирургия, Клиника по неврохирургия, Хирургична клиника“, чрез записване на 616 536 броя поименни акции с номинал десет лева в полза на държавата.

8. Промяна в Устава на дружеството – проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в Устава на дружеството, във връзка с решението по т.7 от дневния ред.

9. Вземане на решение за продажба на имот, неоперативен актив представляващ бивш АГ Комплекс, състоящ се от 1. СГРАДА с идентификатор 68850.514.417.2, с адрес на сградата: град Стара Загора, п.к. 6000, ул. „Генерал Столетов“ № 117, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 68850.514.417, със застроена площ: 909 кв.м. с брой етажи по кадастрална скица: 6, с предназначение: Здравно заведение, 2. СГРАДА с идентификатор 68850.514.417.3 по КККР с адрес на сградата: град Стара Загора, п.к. 6000, ул. „Генерал Столетов“ № 117, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 68850.514.417 със застроена площ: 192 кв.м. с брой етажи по кадастрална скица: 1-един, с предназначение: Сграда за енергопроизводство, 3. СГРАДА с идентификатор 68850.514.417.5 по КККР с адрес на сградата: град Стара Загора, п.к. 6000, ул.“Генерал Столетов“ № 117, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 68850.514.417 със застроена площ: 40 кв.м. – четиридесет квадратни метра, с брой етажи по кадастрална скица: 6-шест, с предназначение: Здравно заведение,  4. СГРАДА с идентификатор 68850.514.417.6 по КККР с адрес на сградата: град Стара Загора, п.к. 6000, ул. “Генерал Столетов“ № 117, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 68850.514.417 със застроена площ: 27 кв.м. – двадесет и седем квадратни метра, с брой етажи по кадастрална скица: 1-един, с предназначение: Здравно заведение, заедно със съответното на сградата право на строеж върху поземления имот, върху който се намира, подробно описани в нотариален акт вх. рег. № 12207 от 21.10.2016г., акт № 192, т.21, дело № 6597, по описа на АВ – Стара Загора за сумата от не по – малко от 8 772 800 лв. без ДДС, съгласно изготвената оценка от независим лицензиран оценител, като получените средства да се разходват за основен ремонт на 10 бр. клиники, смяна на В и К инсталация на лечебното заведение, разширение на южен и западен портал на лечебното заведение и доставка на медицинска апаратура след проведени процедури по ЗОП.

проект на решение: Общото събрание на акционерите, на основание чл.28, ал.9 във връзка с чл.28, ал.10 от ЗПСК и чл. 26, ал.2, т.1 от ППЗПП, дава съгласие за продажба на недвижимия имот, взето с Решение на СД по т.3 от Протокол № 92/09.05.2022г. и предлага на Министерски съвет на Република България да вземе решение за продажба на недвижим имот, представляващ бивш АГ Комплекс, състоящ се от 1. СГРАДА с идентификатор 68850.514.417.2, с адрес на сградата: град Стара Загора, п.к. 6000, ул. „Генерал Столетов“ № 117, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 68850.514.417, със застроена площ: 909 кв.м. с брой етажи по кадастрална скица: 6, с предназначение: Здравно заведение, 2. СГРАДА с идентификатор 68850.514.417.3 по КККР с адрес на сградата: град Стара Загора, п.к. 6000, ул. „Генерал Столетов“ № 117, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 68850.514.417 със застроена площ: 192 кв. м. с брой етажи по кадастрална скица: 1-един, с предназначение: Сграда за енергопроизводство, 3.  СГРАДА с идентификатор 68850.514.417.5 по КККР с адрес на сградата: град Стара Загора, п.к. 6000, ул. „Генерал Столетов“ № 117, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 68850.514.417 със застроена площ: 40 кв.м. – четиридесет квадратни метра, с брой етажи по кадастрална скица: 6-шест, с предназначение: Здравно заведение, 4. СГРАДА с идентификатор 68850.514.417.6 по КККР с адрес на сградата: град Стара Загора, п.к. 6000, ул. „Генерал Столетов“ № 117, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 68850.514.417 със застроена площ: 27 кв.м. – двадесет и седем квадратни метра, с брой етажи по кадастрална скица: 1-един, с предназначение: Здравно заведение, заедно със съответното на сградата право на строеж върху поземления имот, върху който се намира, подробно описани в нотариален акт вх. рег. № 12207 от 21.10.2016г., акт № 192, т.21, дело № 6597, по описа на АВ –Стара Загора за сумата от не по – малко от 8772800 лв. без ДДС, съгласно изготвената оценка от независим лицензиран оценител, като получените средства да се разходват за основен ремонт на 10 бр. клиники, смяна на В и К инсталация на лечебното заведение, разширение на южен и западен портал на лечебното заведение и доставка на медицинска апаратура след проведени процедури по ЗОП.

Възлага на Съвета на директорите да извърши всички необходими действия за внасяне на предложението в Министерски съвет, чрез министъра на здравеопазването.

10. Даване на съгласие за получаване на кредит в размер на 1 600 000 лв., със срок на погасяване от 3 години и предоставяне, като обезпечение, на бъдещи вземания от РЗОК за болнична помощ и след провеждане на процедура по ЗОП, за погасяване на задължения към Община Стара Загора за местни данъци и такси за минали периоди. Проект на решение – Общото събрание на акционерите, на основание чл. 26, ал.2, т.3 от ППЗПП, дава съгласие за получаване на кредит в размер на 1 600 000 лв., със срок на погасяване от 3 години и предоставяне, като обезпечение, на бъдещи вземания от РЗОК за болнична помощ и след провеждане на процедура по ЗОП, за погасяване на задължения към Община Стара Загора за местни данъци и такси за минали периоди.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА във връзка с чл. 220 и чл. 226 от Търговския закон, чл. 42 от Наредба № 19 на ОбС - Казанлък за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия – търговски дружества с общинско участие в капитала и общинско участие в капитала и общински предприятия,

 

Р Е Ш И:

 

1. Упълномощава Ахмед Абдула Мехмед, Зам.-кмет на община Казанлък, да участва в Редовно Общо събрание на акционерите на УМБАЛ „Проф. Д-р Стоян Киркович“ АД, гр. Стара Загора, което ще се проведе на 17.06.2022 г. (петък) от 11:00 часа, в Заседателната зала, намираща се на първия етаж в сградата на адреса на управление на дружеството (гр. Стара Загора, ул. „Ген. Столетов” № 2) при определения дневен ред и да гласува със „за” по всички въпроси по приложения дневен ред, с всички притежавани акции.

2. Задължава Ахмед Абдула Мехмед, Зам.-кмет на община Казанлък в качеството му на представител на Община Казанлък в Редовно Общо събрание на акционерите на УМБАЛ „Проф. Д-р Стоян Киркович“ АД, гр. Стара Загора в десетдневен срок след провеждане на

събранието да внесе в Общински съвет протокол и доклад за взетите решения и начина на гласуване по дневния ред на проведеното общо събрание на акционерите.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Ахмед Абдула Мехмед - Зам.-кмет на община Казанлък.

 

Участвали в поименно гласуване 27 общински съветници, от които „За” 27.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 31/05/2022 г.