ОС-1738/14.06.2022 - Чрез Общински съвет - Казанлък до Административен съд Стара Загора, жалба от Георги Панайотов Георгиев против Решение №711/26.05.2022 г. на ОбС-Казанлък, Протокол №39.