РЕШЕНИЕ
№ 715
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 30.06.2022 г., Протокол №41

Относно: ОС_1751/20.06.2022 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно изменение на Бюджет и Инвестиционна програма на община Казанлък за 2022 г., в частта на Приложения №№ 1, 4, 5, 10, 13, 14, 15 и 27.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „I. С Писмо с изх. №ФО-77/20.11.2021 г. на Министерство на финансите са отпуснати допълнителни целеви средства на Община Казанлък в изпълнение на ПМС №326/2021 г. за изплащане на разходи за изпълнение на мерки свързани с COVID-19, изплащане на разходи по частични избори и субсидиране на пътнически превози по междуселищни автобусни линии в общ размер на 1 291 344 лева, от които към момента неразпределени са 569 667 лева.

1. Административното обслужване на гражданите в Община Казанлък се извършва в Център за административно обслужване /ЦАО/, в сградата на община Казанлък с адрес гр. Казанлък, бул. „Розова долина“ № 6 и в отдел „ГРАО“ и Дирекция „Местни приходи“ намиращи се в гр. Казанлък, бул. „Александър Батенберг“ №4.  

Независимо от ограниченията, които се налагаха с въведените противоепидемични мерки във връзка с разпространението на Covid 19, административното обслужване на гражданите не е прекъсвало. Служителите ежедневно са изложени на пряк контакт с гражданите. Въпреки поставените защитни прегради, предвид разположението на работните места не е възможно да се ограничи достъпа на гражданите, както и да се спазва необходимото разстояние от 1,5-2 м. За осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд за служителите и безопасно обслужване на гражданите, предлагаме да се направи ремонт на ЦАО като се ограничи достъпа на гражданите до служителите, чрез монтиране на цялостни преградни паравани. По аналогия такъв параван ще се постави и в стая 12 в Дирекция „Местни приходи“, където се подават данъчните декларации и има голямо струпване на граждани.

Необходимите средства за извършване на ремонта са в размер на 41 532 лева.

2. С Писмо с вх. №68-74-24/07.03.2022 г. на д-р Красимир Пейчев – управител на „ДКЦ Поликлиника-Казанлък“ ЕООД предлага проектиране и изграждане на товаропътнически асансьор. В условията на COVID пандемия Районна Поликлиника играе в ранната диагностика на вируса чрез пронабиращия кабинет, лечението му чрез Ковид кабинета и осигуряване на всички изследвания чрез отделението по Образна диагностика и клинична лаборатория.  Съоръжението ще допринесе свързването на петте етажа по вертикала и лесен достъп до кабинетите, което е от голямо значение по време на пандемия. Особено полезен ще бъде за хора в безпомощно състояние. За изграждането му са необходими 80 000 лева.

3. С Писмо с вх. №29-18-11/30.05.2022 г. на д-р Кети Маналова – управител на МБАЛ „Д-р Хр. Стамболски“ ЕООД предлага ремонта на отделението по Хирургия в размер на 250 000 лева. Отделението се нуждае от ремонта за да се осигури адекватна среда за работа в пандемична обстановка, превеждане на инфраструктурата в готовност за посрещане на пациенти с инфекциозни заболявания.

4. С друго писмо с вх. №29-18-11/03.06.2022г. на д-р Кети  Маналова – управител на МБАЛ „Д-р Хр. Стамболски“ ЕООД предлага в изпълнение на Наредба на МЗ №Н-2 за превеждане на Болницата за посрещане на нова ковид вълна със средства от 40 000 лева да се закупят скъпоструващи медикаменти, защитни облекла, дезинфектанти, зареждане на кислород и други.

5. След отчитане на част от средства по ПМС№326/2021г. предлагам обект „Капиталов трансфер за кислородна инсталация за "МБАЛ Д-р Хр. Стамболски“ от 5 000 лева да се увеличи на 5 074 лева.

6. В Община Казанлък е постъпило уведомление от „КУМАКС ИНВЕСТ“ ЕООД  в качеството му на изпълнител по  договор Д07-30/09.06.2017г. във връзка с кандидатстване за разпределяне на средства по ПМС №326 от 12.10.2021 г за субсидиране на пътнически превози по междуселищни автобусни линии, извън тези по Наредбата. След преглед на представените справки и данни от ГФО, Община Казанлък изпрати писма до Министерство на транспорта и съобщенията и копие до Министерство на финансите с молба за допълнителни указания. След запознаване с получения отговор и изпълнявайки Указания за разпределение на средствата до кметовете на всички общини от Министерство на транспорта, инф. технологии и съобщенията от 22.11.2021 г., считам че в представената справка за финансови резултати трябва да бъдат направени следните корекции по представената справка от превозвача (в приложение):

- Увеличаване на стойността на ред 3.2 със сумата от 67 097.65 лв. след приспадане да ДДС, съгласно моя Заповед №56/14.01.2022 г. за разпределение на средства за компенсиране на извършени безплатни и по намалени цени пътувания.

- Определяне на съответната част от непреките разходи на ред 4.5, съгласно изискванията на чл.55, ал.3 от Наредбата -  При осъществяване на други дейности извън дейността по предоставяне на компенсирани превозни услуги при определянето на нетния финансов ефект по ал.1 в разходите се включва и съответната част от непреките разходи, определена, като общият размер на непреките разходи се умножи по съотношението между приходите, реализирани съгласно въпросните задължения за извършване на обществени услуги, и всички приходи на превозвача, представени в Отчета за приходите и разходите или в Отчета за всеобхватния доход. В непреките разходи не се включват разходите, свързани с допълнителни възнаграждения на административно-управленския персонал, финансовите разходи и разходите от липси на материални запаси, дарения, преоценки и обезценки на активи и провизии.

При спазване на горните изисквания изчисленото съотношение е в размер на 33,85%, а размера на съответната част от непреките разходи (335 243,46 лв.) е 113 485,02 лв.

В резултат на предлаганите корекции нетния финансов ефект е в размер на 158 061,06 лв.

 

II. По предложение на кмета на село Розово средства в размер на 4 000 лева предвидени за почистване на дерета и други с техника, механизация да бъдат прехвърления в изграждане на видеонаблюдение.

III. Във връзка с амортизация на голяма част от климатиците в сградата на Общината предлагам закупуването на 5 броя, които са най-належащи за стаи №13,15,17,18 и 20 със средства в размер на 8 000 лева. Средства  могат да бъдат осигурени за сметка на дейност 122 „Общинска администрация“ подпараграф 10-15 „Материали“

IV. За реконструкция общински път SZR2070 и изграждане на велоалея от град Казанлък до язовир Копринка е необходимо изработване на ПУП – парцеларeн план за изменение на кадастрална карта в размер на 4 800 лева. За изработване на парцеларни планове ПУП за град Казанлък са необходими средства в размер на 10 000 лева. Средства  могат да бъдат осигурени за сметка на дейност 619 „Други дейности по ЖС“ подпараграф 10-30 „Текущ ремонт“.

V. Със средства от 6 300 лева ви предлагам проектиране на основен ремонт на сградата на кметство Голямо Дряново. Средства  могат да бъдат осигурени за сметка на дейност 122 „Общинска администрация“ подпараграф 10-20 „Външни услуги“.

VI. Със средства в размер на 42 000 лева е предвидено изграждането на два парка за кучета и ремонт на общинския приют (съгласно Приложение №15), които ви предлагам да бъдат прехвърлени по бюджета на ОП „КДИПИС“ за извършване на същите дейности.

- Във връзка с прехвърлянето на средства предлагам смяна на източника на финансиране, съгласно Приложения №13,14 и 15 на обекти – „Ремонт на покрива  на  здравна служба в с. Г. Черковище“, „Цялостно саниране на сградата в която се помещава Пенсионерския клуб“.

VII. Предлагам изменение на наименование на обект „Основен ремонт на къща-музей Иван Милев, ЗП 102 кв.м“ на „Основен ремонт на културно художествен център „Ахинора“ към ХГ Казанлък, ЗП 102 кв.м.

VIII. Има необходимост от промяна на изискванията за минимален брой деца при разкриване на филиал на Детска млечна кухня, което е продиктувана от  желанието повече деца на населените места да се възползват от услугата. Това няма да доведе до допълнителен разход за транспорт тъй като, Общинското предприятие ежедневно доставя храна до всички населени места, в които има филиал на детска градина. Доставка на храна ще се осъществява едновременно и за двете услуги. Целта е удобство на родителите в населените места.

IX. Във връзка с бързо растящата инфлация, продължаващата икономическа криза и непредвидимостта на скока на стоки и услуги моля за обектите в Инвестиционната програма на Община за 2022 г. (Приложение №13) „Автомати за платено паркиране - 3 броя“ и „Закупуване на автобуси 3 бр.“  да не бъдат конкретизирани бройки.

X. Във връзка със спешна нужда от ремонт на сградата на военен отдел, намираща се на ул. „Отец П. Хилендарски“ №4, Ви предлагам да бъде заложено в инвестиционната програма нейното проектиране за сумата от 15 840 лв. Средствата могат да бъдат компенсирани от дофинансиране на дейност 122 „Общински администрация“, параграф 01-01 „заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения“.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.124, ал.2  oт  Закона за публичните финанси и чл.2, ал.2, ал.5, т.1 и чл.25, ал.2 от Наредба № 28 на Общински съвет – Казанлък за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности, за съставяне, приемане, изпълнение, изменение и отчитане на общинския бюджет и за управление на общинския дълг,

 

Р Е Ш И:

 

I. Изменя Бюджет и Инвестиционна програма на Община Казанлък за 2022 година, като изменя Решение №658/08.04.2022г., изм. с Решение №690/26.05.2022 г. на ОбС-Казанлък, в следните точки:

 

2.2. За местни дейности  - общо разходи  в размер на 35 107 938 лева, в т.ч.:

2.2.1. За местни дейности в размер от 33 567 211 лева на 33 197 137 лева, разпределени по  функции и дейности, съгласно Приложение №4.

2.2.2. За допълнително финансиране със средства от собствените приходи и от изравнителната субсидия, на делегираните от държавата дейности в размер от 1 540 727 лева на 1 910 801 лева, разпределени по  функции, дейности и параграфи, съгласно Приложение №5.

10. Изменя показатели по чл. 45, ал.1, т.2 от ЗПФ за кметства и населени места с кметски наместници,  съгласно  Приложение № 10 в частта капиталови разходи за кметство Розово.

13. Изменя инвестиционна програма на Община Казанлък за 2022 година в размер от                   7 866 813 лева на 7 882 653 лева, съгласно Приложение №13.

14. Изменя разчет за разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, определена със Закона за държавния бюджет за 2022 година, по обекти за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални и нематериални дълготрайни активи и за проучвателни и проектни работи, включително за съфинансиране и за плащания по заеми за капиталови разходи, съгласно Приложение №14.

15. Изменя разчет за разпределението на средствата от приходи  от сделки за разпореждане с имоти, общинска собственост и приватизация по обекти  за финансиране на изграждането, за основен и текущ ремонт на социална и техническа инфраструктура, както и за погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и техническата инфраструктура, съгласно Приложение №15.

27. Изменя бюджет на второстепенен разпоредител с бюджет Общинско предприятие „Комунална дейност и поддръжка на инфраструктурата“, съгласно Приложение №27.

32. Изменя и допълва т.32, както следва:

- 32. Определя предоставянето на услугата „Детска млечна кухня“ да се предоставя от ОП „Кухня – майка, в т.ч. дейност Детска млечна кухня“, както следва:

- 32.1. когато в населеното място няма детска градина - минимален норматив от десет деца, заявили ползване на услугата;

- 32.2. когато в населеното място има детска градина – минимален норматив от пет деца, заявили ползване на услугата.

46. Числото „33 890“ да се замени с „33 964“.

II. Добавя нови точки към Бюджет и Инвестиционна програма на Община Казанлък за 2022 година, приети с Решение №658/08.04.2022г., изм. с Решение №690/26.05.2022 г. на ОбС-Казанлък, както следва:

56. Утвърждава средства в размер на 290 000 лева за МБАЛ „Д-р Хр. Стамболски“ както следва – 250 000 лева за ремонт на отделението по хирургия и 40 000 лева да се закупуване на скъпоструващи медикаменти, защитни облекла, дезинфектанти, зареждане на кислород и други. Средства се предоставят като субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия след представяне на разходооправдателни документи.

57. Утвърждава капиталови трансфери в размер на 80 000 лева за  „ДКЦ Поликлиника гр. Казанлък“. Средства се предоставят съгласно Приложение №13 за изграждане на товаропътнически асансьор, след представяне на разходооправдателни документи.

58. Субсидия за пътнически превози по междуселищни автобусни линии в размер на 158 061,05 лева за превозвача „КУМАКС ИНВЕСТ“ ЕООД на основание чл.2 от ПМС№326/12.10.2021г.

59. Утвърждава средства в размер на 41 532 лв. за ремонт на Център за административно обслужване, Отдел „ГРАО“ и Дирекция „Местни приходи“ за превенция и спазване на противоепидемични мерки със средства от ПМС№326/2021г.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък за всички задължени лица.

Участвали в поименно гласуване 33 общински съветници, от които „За” 33.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 05/07/2022 г.