РЕШЕНИЕ
№ 716
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 30.06.2022 г., Протокол №41

Относно: ОС_1752/20.06.2022 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно изменение и допълнение на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост на община Казанлък за 2022 г., съгласно Приложения с №1, №3, №9, №11 и №13.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „Годишната програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост на Община Казанлък за 2022 г. е насочена към постигане на целите, приоритетите и мерките за тяхната реализация, заложени в Стратегията.

Общинската собственост се управлява ефективно и ефикасно, когато е налице точна, пълна и достоверна информация за имотите с оглед вземане на целесъобразни управленски решения и стриктно прилагане на законодателството, което регламентира дейностите по отношение на собствеността.

Управлението и разпореждането с общинска собственост на общината се извършва под контрола на Общинския съвет, съобразно разпоредбите на Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

Програмата има отворен характер в своята реализация и позволява актуализация през годината в зависимост от заявления на граждани, новообразувани имоти с влязъл в сила ПУП и постъпили предложения от кметовете на населените места.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост и чл.2, ал.2 от Наредба № 15 на Общински съвет – Казанлък за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,

 

Р Е Ш И:

 

1. Приема изменение и допълнение на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Казанлък за 2022 г., съгласно Приложения с №1, №3, № 9, №11 и №13.

1.1. Приложение № 1 – нова позиция 14 и 15.

1.2. Приложение № 3 – отменя позиция 30 и създава нова позиция 30.
Продажба на земеделска земя - нова позиция 15.

1.3. Приложение № 9 – нова позиция 56.

1.4. Приложение № 11 – нови позиции с номера: 85, 86, 87, 88, 89 и 90.

1.5. Приложение № 13 – отменя позиция номер 22 и създава нова позиция 22.

 

 

2. Променя очакваните приходи за 2022 г., както следва:

Таблица №1

Приложение №1 очаквани приходи:           698 720,00 лева

Всичко очаквани приходи:                         2 421 550,00 лева

Обобщена Таблица №4

Таблица №1:                                                 2 421 550,00 лева

Всичко очаквани приходи за 2022 г.:        3 132 494,00 лева

 

3. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да извърши всички последващи действия по изпълнението на измененията и допълненията на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Казанлък за 2022 г.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

Участвали в поименно гласуване 32 общински съветници, от които „За” 31.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 05/07/2022 г.