РЕШЕНИЕ
№ 717
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 30.06.2022 г., Протокол №41

Относно: ОС_1729/09.06.2022 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно приемане на нов Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие "Кухня-майка, в т.ч. дейност Детска млечна кухня".


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „I. Причини, които налагат приемане на нов Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие „Кухня – майка, в т. ч. дейност Детска млечна кухня“ и отмяна на действащия към момента: Общинско предприятие „Кухня-майка, в т. ч. дейност Детска млечна кухня“ (ОПКМДМК) е създадено с Решение № 1307/13.05.2015 г. на Общински съвет – Казанлък. Със същото решение е приет и Правилник за устройството и дейността на Общинското предприятие, с който се урежда статутът, дейността и управлението му. Същият е бил изменян два пъти с решение на Общински съвет – през 2016 г. и през 2018 г.

Причините, които налагат приемането на нов Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие „Кухня – майка, в т. ч. дейност Детска млечна кухня“, с който да се отмени действащия в момента, са свързани основно с промяната в начина на финансиране на Предприятието. През 2021 г. и през 2022 г. на национално ниво бяха взети важни решения, с които се подпомогнаха родителите на деца, посещаващи детски градини и детски ясли. С Решение № 790 на Министерски съвет от 30 октомври 2020 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2021 г. на общините се предоставиха средства за децата в задължителна предучилищна възраст, посещаващи детската градина или училището. Средствата от държавния бюджет бяха предоставени за подпомагане заплащането от родителите на такси, дължими  за дейностите  по хранене  на децата в  задължителното  предучилищно  образование, извън финансираното от държавата. Тези средства бяха включени в бюджета на Общинското предприятие, тъй като то осъществява изцяло храненето на всички деца, посещаващи общинските детски градини. През 2022 г. година с Решение №50 от 03.02.2022 г. на Министерски съвет за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2022 г., са предвидени средства за компенсиране отпадането на таксите за всички деца, посещаващи детска градина и детска ясла.

В новия норматив за издръжка на дете влизат и средствата за хранене. Поради тази причина, в бюджета на Предприятието през 2022 г. са включени средства от нормативите за издръжка на дете в детска градина и за издръжка на дете в детска ясла, които обаче не покриват реалното изхранване на децата. Поради тази причина в останалата си част формирането на бюджета на Предприятието е от местна дейност.

Извършени са и редица промени в текстовете, свързани с правата и задълженията на директора на Предприятието, в уточняване на условията, при които се извършва дейността по приготвяне и доставяне на готова храна и др.

II. Цели, които се поставят с приемането на нов Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие „Кухня – майка, в т. ч. дейност Детска млечна кухня“:

- По-добра финансова отчетност;

- Избягване на неточни и двусмислени тълкувания на текстове;

- Промяна на формулировката на трите дейности, които извършва Общинското предприятие;

- Допълване и уточняване правата и задълженията на директора на Предприятието;

- Детайлно и подробно описание на условията, при които се извършва дейността по приготвяне и доставяне на готова храна;

- Актуализиране числеността и структурата на постоянния и привлечения персонал.

III. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новия Правилник.

Не са необходими средства за прилагане на новия правилник.

IV. Очаквани резултати.

С въвеждане на новия правилник на Общинското предприятие следва дейността на същото да се извършва законосъобразно, при по-голяма отчетност, прозрачност и яснота.

V. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

Проектът на Правилник за устройството и дейността на Общинското предприятие е в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с тези на европейското законодателство.

Изработеният проект на нормативен акт е публикуван на електронната страница на община Казанлък /www.kazanlak.bg/ на 09.05.2022 г. в рубриката „Нормативни актове – проекти на нормативни актове“, с което е спазено изискването на чл. 26, ал. 2 и ал. 4 от ЗНА за осигуряване на възможност от всички заинтересовани лица да депозират предложения и становища по него. На основание чл. 26, ал. 2 от ЗНА са обявени обществени консултации с граждани, проведени на 26.05.2022 г. от 11,30 часа в Ритуална зала в сградата на Общинска администрация, гр. Казанлък, бул. "Розова долина" № 6. До момента на внасянето на доклада няма постъпили предложения.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал. 1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  чл.76, ал.3 и чл.77 от АПК, чл.11, ал.3 от ЗНА и  чл.64 от ПОДОбС Казанлък,

Р Е Ш И:

Приема Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие „Кухня – майка, в т. ч. дейност Детска млечна кухня“

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

Участвали в гласуване 34 общински съветници, от които „За” 34.

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 05/07/2022 г.