РЕШЕНИЕ
№ 718
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 30.06.2022 г., Протокол №41

Относно: ОС_1731/10.06.2022 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „1. Причините, които налагат изменението и допълнението на Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:

„ДКЦ Районна поликлиника Казанлък“ ЕООД отдава под наем свои обекти за лекарски кабинети и кабинети по дентална медицина по реда на Наредба № 15 на Общински съвет Казанлък, за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /ПУРОИ/. В Наредбата са определени и наемните цени за един квадратен метър наемна площ.

В Общинска администрация Казанлък, постъпи Предложение за изменение на Наредба №15 за ПУРОИ на Общински съвет Казанлък с вх. № 68-7424-8/05.05.2022 г. от д-р Красимир Пейчев – Управител на „ДКЦ Районна поликлиника Казанлък“ ЕООД. Предложението касае, наемните цени за ползване на помещения от физически и юридически лица, находящи се в сградата на „ДКЦ Районна поликлиника Казанлък“ ЕООД, за кабинети по дентална медицина и лаборатории.

В чл. 66, ал. 1, VI от наредбата са определени наемните цени при отдаване под наем на обекти за аптеки, лекарски кабинети и кабинети по дентална медицина и лаборатории. Размера на наемите е определен с изменение на наредбата с Решение № 578/20.12.2021 г. както следва:

В чл.66, ал.1, VI A, т.1 За аптеки: в гр. Казанлък: Първа зона – 20,00 лв.

В чл.66, ал.1, VI Б, т.1 За лекарски кабинети: в гр. Казанлък – 4,00 лв.

В чл.66, ал.1, VI Г, т.1 За кабинети по дентална медицина и лаборатории: в гр. Казанлък – 8,00 лв.

С влизане в сила на Наредбата е възникнало напрежение между наемателите със специалност „Медицина“ и „Дентална медицина“, като последните считат, че не са третирани по еднакъв начин при положение, че ползват обектите при същите условия, което ако не се уеднакви би довело до отлив на дентални специалисти от „ДКЦ Районна поликлиника Казанлък“ ЕООД.

С оглед изложеното считам за необходимо да бъдат намалени предвидените в наредбата наемни цени за отдаване под наем на кабинети по дентална медицина и лаборатории. Намалението се предлага, за да се уеднакви размера на наемните цени за всички наематели със специалности „Медицина“ и „Дентална медицина“, тъй като извършват медицински услуги на пациенти посещаващи „ДКЦ Районна поликлиника Казанлък“ ЕООД.

 

Във връзка с гореизложеното предлагам изменение и допълнение в следните разпоредби:

чл. 66, ал.1, VI.Обекти за аптеки и здравни дейности,

Г. За кабинети по дентална медицина и лаборатории:

т.1 “в гр. Казанлък – 8,00 лв.”

Придобива следния вид:

т.1 Текстът “в гр. Казанлък – 4,00 лв.”

 

2. Цели, които се поставят с  изменението и допълнението на Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Целта на настоящото предложение за изменение и допълнение на Наредбата е наемните цени на квадратен метър на предоставяните под наем обекти общинска собственост, като кабинети по дентална медицина и лаборатории да бъдат с уеднаквени наемни цени като тези на лекарските кабинети, за да няма неравно третиране и определяне на по-висок размер на наем.

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба.

За прилагане на измененията в Наредбата не е необходимо разходването на бюджетни средства.

4. Очаквани резултати от изменението и допълнението на Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество  

Предлаганото уеднаквяване на наемните цени за всички наематели със специалности „Медицина“ и „Дентална медицина“ е напълно справедливо към посочените специалисти, тъй като извършват медицински услуги на пациенти посещаващи Районна поликлиника Казанлък, както и ще предотврати евентуален отлив на наематели на кабинети в сградата на „ДКЦ Районна поликлиника Казанлък“ ЕООД.

5. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз.

Предлаганият проект за изменение и допълнение на Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество е в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с тези на европейското законодателство.

Изработеният проект за изменение и допълнение на нормативен административен акт е публикуван на електронната страница на Община Казанлък (www.kazanlak.bg) на 18.05.2022 г. в рубриката ,,Обществени обсъждания“, с което е спазено изискването на чл. 26, ал. 2 и ал. 4, предложение Второ от Закона за нормативните актове за осигуряване на възможност от всички заинтересовани лица да депозират предложения и становища по него. На обявената дата за обществени консултации с граждани и заинтересовани лица на 27.05.2022 г. от 11:30 часа в зала 6 в сградата на Общинска администрация, гр. Казанлък, такива не се явиха. Към 27.05.2022 г. няма депозирани предложения и становища по Проект на Наредба №15, както и до момента на внасянето на настоящия доклад. 

            Проектът за нормативен акт бе публикуван и достъпен по-малко от 30 дни, но не по-малко от 14 дни. Това се наложи от обстоятелството, че с прилагане на новите цени на наемите определени с изменение на наредбата с Решение № 578/20.12.2021 г. се поражда конфликт между наемателите специалисти „Медицина“ и „Дентална медицина“, тъй като последните плащат по-висок размер наем, при ползване на същите условия, което не е обосновано икономически.

Внасям за разглеждане Проектът на нормативен акт в 23-дневен срок от публикуването, тъй като считам, че е налице хипотезата на чл.26, ал.4, предложение второ от ЗНА.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.8, чл.11, ал.3 и чл. 37, ал.3 от Закон за нормативните актове, 

 

Р Е Ш И:

 

І. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, както следва:

 

§. 1. В чл. 66, ал.1, VI. Обекти за аптеки и здравни дейности, Г, За кабинети по дентална медицина и лаборатории т.1 в гр. Казанлък сумата „8,00 лв.“ се заменя с „4,00 лв.“

ІІ. Наредбата влиза в сила от 01.07.2022 г.

ІІІ. Допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Д-р Красимир Пейчев, Управител на ДКЦ „Поликлиника“ ЕООД, гр. Казанлък.

Участвали в поименно гласуване 31 общински съветници, от които „За” 25.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 05/07/2022 г.