РЕШЕНИЕ
№ 719
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 30.06.2022 г., Протокол №41

Относно: ОС_1750/17.06.2022 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №4 за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на община Казанлък.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „1. Причините, които налагат и целите, които се поставят с приемането на измененията:

На територията на Община Казанлък действа Наредба №4 за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на Община Казанлък, която e приета с Решение № 640/31.03.2022 г. на Общински съвет-Казанлък.

Съгласно чл. 53 от УКАЗ №883 за прилагане на Закона за нормативните актове „Органът, на който е възложено изпълнението на акта или до чието ведомство той се отнася, организира след влизането му в сила периодично проучване на резултатите от неговото прилагане.“ За резултатите от прилагането на нормативния акт се прави доклад, в който се предлагат и промени на уредбата, ако са необходими.

При фактическото прилагане на разпоредбите на наредбата се констатира необходимост от увеличаване на броя автомобили на едно домакинство и диференциране на  таксите  за управляващите един, два и три  автомобила. Във връзка с това е внесеното предложението за промяна в уредбата.

2. Цели, които се поставят с допълнението на Наредба №4 за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на община Казанлък.

Целта на настоящото предложение за изменение  на Наредбата е да бъдат изменени част от текстовете на подзаконовия нормативен акт, а други да бъдат допълнени, чрез което да се повиши ефективността  на организацията на движение в град Казанлък. Изменението ще спомогне за създаване на условия за решаване на проблемите с паркирането.

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на изменението на  уредбата.

За прилагане на измененията в Наредбата не е необходимо разходването на бюджетни средства.

4. Очаквани резултати от изменение на Наредба № 4 за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на община Казанлък:

a) Да се повиши ефективността на организацията на движение в град Казанлък.

б) Изменението ще спомогне за създаване на условия за решаване на проблемите с паркирането на живущите в централна градска част на територията на гр.  Казанлък.

5. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз.

Предлаганите  изменения на Наредбата за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на община Казанлък /приложение към настоящия доклад/ е в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с тези на европейското законодателство. Също и с изменения на закона за движение по пътищата.

 

Изработеният проект на нормативен административен акт е публикуван на електронната страница на Община Казанлък (www.kazanlak.bg) на 16.05.2022 г. в рубриката „Нормативни актове › проекти за нормативни актове“, с което е спазено изискването на чл.26, ал.2 ЗНА за осигуряване възможност на всички заинтересовани лица да депозират предложения и становища по него. До момента на внасянето на настоящият доклад няма постъпили такива. 

Водена от горните мотиви и на основание чл.28, ал.1 от ЗНА и чл.64 ПОДОС внасям за обсъждане проект на наредбата.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, чл.11, ал.3 от ЗНА, чл.76, ал.3 от АПК, чл.99, ал. 3 от ЗДвП, чл.64, ал.1 от ПОДОбС,

 

Р Е Ш И:

I. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба №4 за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на община Казанлък:

§1.  В чл. 18, ал. 3, след думите „за второ“ се добавя текста „ и трето“.

§2.  В §6  от Допълнителните разпоредби на Наредба №4 за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на община Казанлък се правят следните изменения:

1.  В т. 3 цифрата ”20” се заменя с цифрата „5”, цифрата „240” се заменя с цифрата „60”.

 

2. В т. 5 цифрата „40” се заменя с цифрата „10”, цифрата „480” се заменя с цифрата „120”.

3. Създава се нова подточка 8: „т. 8 В  т. 26 се създава нова подточка 5: „5. Пропуск за платено преференциално паркиране за живущи за  трето ППС с адресна регистрация в зоните, определени със Заповед на Кмета на община Казанлък за кратковременно платено паркиране“. В графа цена се добавят  цифри: „20,00 лв./месец, 240,00 лв./година“.“

4. Създава се нова подточка 2.1. със следния текст: „В т.25 се създава нова подточка 3 със следния текст: „При предплата на едногодишен абонамент се ползва 10 % отстъпка.“

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

Участвали в гласуване 31 общински съветници, от които „За” 25.

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 05/07/2022 г.