РЕШЕНИЕ
№ 720
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 30.06.2022 г., Протокол №41

Относно: ОС_1692/17.05.2022 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно предоставяне на ОП "КД и ПИС" да извършва управление, експлоатация и стопанисване на общинска площадка за открито (аеробно) компостиране в редове на разделно събрани биоразградими отпадъци от община Казанлък.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „Община Казанлък е собственик на Имот с идентификатор № 80532.234.549, местонахождение землище с. Черганово, област Стара Загора – обща площ на имота 14,176 дка., от които 2 970 кв.м. представлява открита площадка за открито компостиране на зелени битови отпадъци. Площадката е заведена като дълготраен актив с инвентарен номер 4005, клон 777 - Община Казанлък. На основание изтекъл срок по Договор №Д06-113/22.05.2020 г. с фирма „Екобулсорт“  се извърши предаване на  площадката за аеробно компостиране на разделно събрани биоразградими отпадъци на Община Казанлък, с приемо-предавателен протокол от дата 01.07.2021г. След направено  инвестиционно предложение община Казанлък има издаден Регистрационен документ №13-РД -597-00 от 13.12.2021 г. за извършване дейност-компостиране на зелени битови отпадъци на горецитираната площадка.

1. Дейности , които се поставят с предоставяне на  ОП“ КД и ПИС“ да извършва управление, експлоатация и стопанисване на общинска площадка за открито (аеробно ) компостиране

-прием на разделно събрани и предварително шредирани биоразградими отпадъци на територията на Община Казанлък.

-обработка на постъпилите количества разделно събрани и предварително шредирани - временно съхраняване на произведения готов продукт „ компост”

- извършване мониторинг на инфилтрат в района на площадката за компостиране, съгласно предоставен от Община Казанлък „План на мониторинг”, одобрен от Басейнова дирекция „Източно беломорски район” гр. Пловдив.

-водене на отчетност и докладване, съгласно изискванията на Наредба за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградими отпадъци от 31.01.2017г. и Наредба №1 от 04.06.2014 за реда и образците, по които се предоставя информация за Дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.

2. Цели, които се поставят които с предоставяне на  ОП“ КД и ПИС“ да извършва управление, експлоатация и стопанисване на общинска площадка за открито (аеробно ) компостиране

-произвеждане на компост, който ще се ползва за нуждите на Общината (при озеленяване, подхранване почвата на общински терени: благодарение на компостирането ще избегнем необходимостта от изхвърляне или изгаряне на растителни остатъци и ще получим много ценен тор, който обогатява почвата с органични вещества 

- подобряване изпълнението на целите по чл.31, ал.1, т.2 от ЗУО;

-заплащане на намален размер на отчисленията по чл.64 от Закона за управление на отпадъци за 2022 г., на основание чл. 27, ал.3 от Наредба №7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци и  в изпълнение на заложените цели  в чл. 31, ал.1, т.2 от ЗУО;

-ефективното използване на отпадъците като ресурси;

- отпада необходимостта от сключването на договор с оператор по реда на Закона за обществени поръчки.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.12 и чл.52 от Закон за общинската собственост (ЗОС), чл.18 от Правилника на ОП„КД и ПИС” и чл.17 от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Казанлък,

Р Е Ш И:

 

Дава съгласие да се предоставя за управление, експлоатация и ежедневна поддръжка имот с идентификатор № 80532.234.549, местонахождение землище с. Черганово, област Стара Загора – обща площ на имота 14,176 дка., от които 2 970 кв.м. представлява открита площадка за открито компостиране на зелени битови отпадъци на ОП „КД и ПИС“.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

Участвали в поименно гласуване 30 общински съветници, от които „За” 30.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 05/07/2022 г.