РЕШЕНИЕ
№ 721
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 30.06.2022 г., Протокол №41


Относно: ОС_1753/21.06.2022 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно ремонт на четвъртокласната пътна мрежа на община Казанлък през 2022 г., на стойност 250 000 лв.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В инвестиционната програма на Община Казанлък, Приложение №13 прието с Решение № 658 от 08.04.2022 г. на ОбС Казанлък е планирано ремонт на четвъртокласната пътна мрежа на стойност 250 000 лв.

Община Казанлък има сключен Договор № Д07-33/06.08.2021 г. с „ПЪТНО СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ ЕС БИ ЕС“ АД гр. Стара Загора. За ремонт на четвъртокласната пътна мрежа през 2022 г. е изготвена прогнозна количествено стойностна сметка за 11 030,00 кв.м. на стойност 250 000,00 лв. с ДДС.

Комисия назначена със Заповед №588/26.04.2022 г. на Кмета на Община Казанлък с участието на Ваш представител направи оглед, отбелязване и мерене на място и определи за ремонт следните участъци по пътища:

1. Път SZR 1060 –  / 1-5,Шипка-Казанлък / -Национален парк Бузлуджа / III - 5005/, 3050 кв.м. на стойност 70 000 лв. с ДДС.

2. Път SZR 1062 участък от /1-6,Казанлък-Мъглиж/ до Черганово, 1320 кв.м. на стойност 30 000 лв. с ДДС.

3. Път SZR 1063 – / ІІ-56,Шипка-Павел баня / - Ясеново, 2000 кв.м. на стойност 45 000 лв. с ДДС.

4. Път SZR 1068 участък  Граница общ. / Мъглиж-Казанлък / -Ръжена – Кънчево, участък източен край на Розово  и участък Бузовград - Горно Черковище, 4660 кв.м. на стойност 105 000 лв. с ДДС.

РЕКАПИТУЛАЦИЯ за четирите пътя11030 кв.м. на стойност 250 000 лв.  с ДДС.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1, т.8 и т.23 от ЗМСМА,

  

Р Е Ш И:

 

Приема Протокол от 03.05.2022 г. на Комисията назначена със Заповед №588/26.04.2022 г. и предложението на Кмета на Община Казанлък, одобрява списъка от четвъртокласната пътна мрежа за преасфалтиране през 2022 г., както следва:

1. Път SZR 1060  –  / 1-5, Шипка-Казанлък / - Национален парк Бузлуджа / III - 5005/, 3050 кв.м. на стойност 70 000 лв. с ДДС.

2. Път SZR 1062 участък от /1-6, Казанлък-Мъглиж/ до Черганово, 1320 кв.м. на стойност 30 000 лв. с ДДС.

3. Път SZR 1063 – / ІІ-56, Шипка-Павел баня / - Ясеново, 2000 кв.м. на стойност 45 000 лв. с ДДС.

4. Път SZR 1068 участък  Граница общ. / Мъглиж-Казанлък / - Ръжена – Кънчево, участък източен край на Розово  и участък Бузовград - Горно Черковище, 4660 кв.м. на стойност 105 000 лв. с ДДС.

 

РЕКАПИТУЛАЦИЯ за четирите пътя11030 кв.м. на стойност 250 000 лв.  с ДДС.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

Участвали в поименно гласуване 29 общински съветници, от които „За” 29.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 05/07/2022 г.