РЕШЕНИЕ
№ 723
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 30.06.2022 г., Протокол №41

Относно: ОС_1730/10.06.2022 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно приемане и одобряване на извършените инвестиции в публични активи на територията на община Казанлък от "ВиК"-Стара Загора за периода от месец ноември 2020 г. до месец октомври 2021 г.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „Съгласно чл.44, ал.2 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, във връзка с Указания на МРРБ №91-00-87/13.11.2017 г., Заповед №АВиК-РД-3Д-6/21.12.2021 г. на Председателя на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора, Общинският съвет да приеме и одобри извършените инвестиции на територията на община Казанлък, област Стара Загора по обекти за периода от месец 11.2020г. до месец 10.2021г. и за монтирани водомери на СВО /сградно водопроводно отклонение/ на територията на община Казанлък, област Стара Загора за периода: от месец 11.2020г. до месец 09.2021г. от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора внасям досието на инвестициите в ОбС.

            С 2 (два) броя приемо-предавателни протоколи от 29.12.2021 г.

Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора, предава на община Казанлък досиетата на обекти за направени инвестиции на територията на община Казанлък, област Стара Загора за периода от месец 11.2020г. до месец 10.2021г. и за монтирани водомери на СВО/сградно водопроводно отклонение/ на територията на община Казанлък, област Стара Загора за периода от месец 11.2020г. до месец 09.2021г. от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора на активи – публична общинска собственост.

Със Заповед № АВиК-РД-3Д-6/21.12.2021 г. на Председателя на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора е назначена междуведомствена комисия от представители на: община Казанлък; „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора и Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора, която да приеме извършените инвестиции на територията на община Казанлък, област Стара Загора: 1. По обекти за периода от месец 11.2020 г. до месец 10.2021 г.

2. За монтирани водомери на СВО/сградно водопроводно отклонение/ на територията на община Казанлък, област Стара Загора за периода от месец 11.2020г. до месец 09.2021г. от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора.

Комисията извърши проверка и обобщи своята работа като изготви отделни протоколи за всички извършени инвестиции:

1. По обекти за периода от месец 11.2020 г. до месец 10.2021 г. НА ОБЩА СТОЙНОСТ 309 509,33 ЛВ. без ДДС

 2. За монтирани водомери на СВО /сградно водопроводно отклонение/ на територията на община Казанлък, област Стара Загора за периода от месец 11.2020 г. до месец 09.2021г. НА ОБЩА СТОЙНОСТ 66 161,86 ЛВ. без ДДС.“   

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, вр. с чл.198б, т.3 и чл.198о, ал.1 от Закона за водите, във вр. с Указания на МРРБ № 91-00-87/13.11.2017г., Заповед № АВиК-РД-3Д-6/21.12.2021г. на Председателя на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора,  

 

Р Е Ш И:

 

1. Приема и одобрява извършените инвестиции в публични активи на територията на община Казанлък, област Стара Загора 1. По обекти за периода от месец 11.2020 г. до месец 10.2021 г. и 2. За монтирани водомери на СВО /сградно водопроводно отклонение/ на територията на община Казанлък, област Стара Загора за периода от месец 11.2020 г. до месец 09.2021 г. от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора, съгласно Заповед №АВиК-РД-3Д-6/21.12.2021 г. на Председателя на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора. 

2. Активите да преминат в управление на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора и да бъдат предадени за стопанисване, поддържане и експлоатация на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора.

Участвали в поименно гласуване 29 общински съветници, от които „За” 29.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                 (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 05/07/2022 г.