РЕШЕНИЕ
№ 724
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 30.06.2022 г., Протокол №41


Относно: ОС_1734/13.06.2022 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно изразяване на предварително съгласие за промяна в начина на трайно ползване на поземлени имоти, публична общинска собственост по КККР на с. Енина, общ. Казанлък, от "пасища и мери" във "в друг вид земеделска земя".


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В общинска администрация са постъпили Заявления с вх.№68-01-1 от 25.01.2022 г. и вх. №68-01-9#3 от 25.01.2022 г. от „Арсенал“ АД, с изразено желание за закупуване на поземлени имоти с идентификатори 27499.5.602, 27499.5.603, 27499.5.376, 27499.5.377, 27499.5.378, 27499.5.24, 27499.5.20, 27499.5.61, 27499.5.65, 27499.6.7 и 27499.95.375 с начин на трайно ползване „пасище, мера“, вид собственост - публична общинска собственост по КККР на с. Енина, Община Казанлък. След направена проверка, се установи, че по-горе  изброените поземлените имоти от Общински поземлен фонд, не са отдадени за индивидуално ползване, както и не са включени в обхвата на специализиран слой „Постоянно затревени площи“.

Предвид това, че поземлените имота граничат с имоти частна собственост, предимно ниви и овощни градини, достъпът до тях не е възможен, през по-голямата част от годината. Земите в землището на с. Енина, за които има предложение за промяна на начина на трайно ползване от „пасища и мери“ във „в друг вид земеделска земя“, се намират в рекреационна устройствена зона за вилен отдих. В тази връзка „Арсенал“ АД има инвестиционни намерения, свързани с изграждането на зона за отдих, която да се ползва от работниците и служителите на дружеството. Поземлените имоти с начин на трайно ползване „пасище, мера“ са силно обрасли с храстовидна и дървесна растителност и плевели, не са почистени от камъни. Имотите са с малка квадратура и разпръснати, което ги прави неподходящи за пасища. За осъществяване на инвестиционното намерение е необходимо Община Казанлък да подаде заявление до общинската служба по земеделие за промяна на начина на трайно ползване на имотите за други земеделски нужди.

С Писмо с изх. №КОС-01-3807(1)/06.06.2022 г. на РИОСВ - Стара Загора, наш вх.№68-01-1#4/07.06.2022 г. е изразило становище,  във връзка с чл. 78а от ППЗСПЗЗ, че за имота няма въведени забрани или ограничения за промяна на начина на трайно ползване.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.25, ал.9 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.78а, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи,

 

Р Е Ш И:

 

1. Изразява предварително съгласие за промяна в начина на трайно ползване на поземлени имоти с идентификатори 27499.5.602 с площ 1151 кв.м, 27499.5.603 с площ 1517 кв.м, 27499.5.376 с площ 342 кв.м, 27499.5.377 с площ 381 кв.м, 27499.5.378 с площ 220 кв.м, 27499.5.24 с площ 144 кв.м, 27499.5.20 с площ 83 кв.м, 27499.5.61 с площ 2622 кв.м, 27499.5.65 с площ 649 кв.м, 27499.6.7 с площ 1422 кв.м и 27499.95.375 с площ 699 кв.м с начин на трайно ползване „пасище, мера“, вид собственост - публична общинска собственост по КККР на с. Енина, Община Казанлък, от „пасища и мери“ във „в друг вид земеделска земя“.

 

2. Предварителното съгласие важи за срок от 3 (три) години.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и „Арсенал“ АД със седалище и адрес на управление – гр. Казанлък, бул. Розова долина №100.

Участвали в поименно гласуване 28 общински съветници, от които „За” 28.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 05/07/2022 г.